Goniec

Register Login

Goniec Poleca

piątek, 07 wrzesień 2012 15:40

Antyżydowskie oblicze wydawnictw katolickich w II RP

Napisane przez


antyzydowskieOd wielu lat utracone dziedzictwo polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego stara się przywrócić, wydając prace największych polskich ideologów i publikacje niezwykle reprezentatywne dla polskiego przedwojennego życia politycznego, Wydawnictwo Antyk Marcina Dybowskiego. Jedną z ostatnich publikacji jest reprint tłumaczonej z francuskiego pozycji, wydanej przez Księgarnię św. Wojciech, "Izrael. Jego przeszłość i przyszłość" autorstwa H. De Vries de Heekelingena.


O antyżydowskim charakterze publikacji katolickich w II RP wspominał w artykule "Cienie przeszłości" zamieszczonym na stronie academia.pan Grzegorz Krzywiec z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, pisząc: "Lata 20. pokazały jeszcze jeden element polskiego antysemityzmu: jego ścisłe związki z popularną mentalnością religijną. Ich symbolem mogą być losy poznańskiej Księgarni św. Wojciecha, jednego z głównych wydawców popularnej literatury religijnej w Polsce, a zarazem największego popularyzatora publikacji antysemickich".


Jedną z publikacji, o których wspomina Grzegorz Krzywiec, jest właśnie praca autorstwa H. De Vries de Heekelingena. Pracę tę rozpoczyna wstęp pochodzący od katolickiego wydawnictwa autorstwa Ludomira Czerniewskiego. We wstępie wydawnictwo stwierdza, że celem publikacji jest opis zjawiska Żydów bez popadania w skrajność (czy to antysemicką, czy filosemicką). W swoim wstępie wydawnictwo skupiło się na obecności Żydów w Polsce. Zdaniem wydawnictwa Żydzi powszechnie handlowali słowiańskimi niewolnikami. A od XIII wieku, Żydzi uzależnili od siebie władców Polski, i korzystając z tego, pasożytowali na Polsce i Polakach (czerpiąc zyski z lichwy, ceł, licencji na wydobycie, poboru podatków i emisji waluty). Przywileje żydowskie gwarantowali polscy władcy, żydowskim praktykom sprzeciwiał się Kościół katolicki, który w trzy lata po nadaniu jednego z pierwszych przywilejów żądał separacji Żydów i gojów, uznawał Żydów za przewrotnych i zdemoralizowanych, zabraniał Żydom korzystać z gospód i łaźni chrześcijańskich, posiadania niewolników, sług i mamek chrześcijańskich, potępiał lichwę praktykowaną przez Żydów, zabraniał przyznawania Żydom urzędów i praw pobierania danin. W kolejnych uchwałach synodalnych zabraniał handlu i relacji z Żydami. Władza świecka ignorowała żądania Kościoła i wspierała społeczność żydowską. Pokojowe usposobienie Polaków (odmienne od usposobienia zachodnich Europejczyków) miało, zdaniem katolickiego wydawnictwa, "podsunąć Żydom myśl całkowitego w przyszłości opanowania Polski". Władzę królewską w filosemityzmie wspierała szlachta. W czasach nowożytnych Polska stała się dla Żydów rajem, centrum ich społeczności, krajem, gdzie mieli zapewnioną samorządność. Dynamizm społeczności żydowskiej miał, zdaniem katolickiego wydawnictwa, doprowadzić do zagłady gospodarczej Polski, zniewolenia włościan i mieszczan, a w konsekwencji zaborów. Pod zaborami zwolennikiem tezy o destruktywnej roli Żydów był Stanisław Staszic (a po nim Jan Jeleński, wydawca tygodnika "Rola", Roman Dmowski i wielu innych), a na rzecz społeczności żydowskiej działał Wielopolski.


H. De Vries de Heekelingen w swej książce uznał, że: od tysiącleci ludzkość trapi problem żydowski, którego nie dało się rozwiązać ani prześladowaniami Żydów, ani chrzczeniem ich, ani asymilacją Żydów z tubylcami. Przyczyną problemu żydowskiego, zdaniem autora książki, miała być: obcość Żydów, dążenie Żydów do władzy nad światem i wsparcie Żydów dla destrukcyjnych ruchów rewolucyjnych (w tym i komunizmu). Zdaniem francuskiego publicysty, "antysemityzm pojawiał się u wszystkich ludów, we wszystkich wiekach, wśród wszystkich religii i cywilizacji", i wszędzie miał ten sam przebieg: pojawienie się Żydów wśród tubylców nie mających antyżydowskich uprzedzeń, nabycie przez społeczność żydowską przywilejów kosztem tubylców, pojawienie się antysemityzmu wśród dyskryminowanych i zmarginalizowanych tubylców. W swej książce autor przybliża czytelnikom zgodne ze schematem losy Żydów w: Egipcie, Palestynie, krajach Morza Śródziemnego, Cesarstwie Rzymskim, katolickiej Europie, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii. W swoich opisach autor obficie cytuje teksty źródłowe żydowskich autorów.
Za jedną z najważniejszych przyczyn destruktywnej roli Żydów autor "Izraela. Jego przeszłości i przyszłości" uznał Talmud (opisując jego historię i zawartość, autor stwierdził, że Talmud zawiera często schizofreniczne brednie i wyraz chorego zainteresowania patologiami życia seksualnego). Zdaniem H. De Vries de Heekelingena, Talmud: zezwala na wykorzystywanie i okradnie gojów, uznaje gojów za nie ludzi, tylko człekokształtne bydło, nakazuje ukrywanie talmudycznych nauk przed gojami (znajomość hebrajskiego wśród gojów wymusiła wydawanie przez Żydów ocenzurowanych wydań Talmudu i uczenie ukrywanych wersetów ustnie), wychowuje Żydów w nienawiści do gojów, uznaje kobiety za przedmiot służący Żydom do zaspokajania wszelkich perwersyjnych zachcianek, zawiera przepisy rytualnego oczyszczania, tak jakby Żydzi cierpieli na zaburzenia kompulsywne, wykazuje niezdrowe zainteresowanie patologiami życia seksualnego. W swej pracy francuski publicysta, cytując stwierdzenie Bernarda Lazara, że Talmud, judaizm rabiniczny, "Wyłączył Izrael ze wspólnoty narodów, uczynił z niego zdziczałego samotnika, zbuntowanego przeciw wszelkiemu prawu, wrogiego wobec wszelkiego braterstwa, zamkniętego dla każdej myśli pięknej, szlachetnej i wspaniałomyślnej, uczynił z Izraela naród nędzny i mały, zgorzkniały w odosobnieniu, ogłupiały na skutek wychowania ciasnego, zdemoralizowany i spaczony przez nie dającą się usprawiedliwić pychę". Zdaniem autora "Izraela. Jego przeszłości i przyszłości", "Talmud urobił ostatecznie mózgi żydowskie", by "nienawiść i pogarda, głoszone przez długie wieki, ustaliły się ostatecznie w umyśle żydowskim". Zdaniem H. De Vries de Heekelingena, Talmud ograniczył intelektualnie Żydów i zamknął ich w nienawiści i zabobonach, odpowiada za to, że "Żyd bezsprzecznie posiada dwie moralności, jedną dla bliźnich, to znaczy dla Żydów, inną zaś posługuje się w stosunkach z gojami". Według francuskiego publicysty, Talmud "stworzył umysłowość, która nie posiada żadnego powinowactwa z chrystianizmem, i będzie stale w sprzeczności z umysłowością chrześcijan".
Według autora "Izraela. Jego przeszłości i przyszłości", Żydzi mają skłonność do niszczenia ustroju społecznego w celu budowy nowego utopijnego ustroju. Dodatkowo widzą siebie w roli przywódców rewolucji. Zdaniem H. De Vries de Heekelingena, Żydzi odrzucają cywilizację zachodnią, bo jest ona całkowicie obca tożsamości żydowskiej (której bliski jest komunizm). Zdaniem francuskiego autora, "komunizm to nic innego, jak całkowity triumf wartości żydowskich nad wartościami chrześcijańskimi", a "wszelkimi ruchami rewolucyjnymi, począwszy od rewolucji francuskiej, kierowali Żydzi". Zdaniem autora książki, Żydzi: swoją tożsamością przesiąkli ruch socjalistyczny, zdeterminowali ideowo rewolucję francuską, personalnie angażowali się w masonerię, działalność partii socjalistycznych i liberalnych, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sowieckie zbrodnie (byli przewodnią siłą w ZSRS, stworzyli ideowe podstawy komunizmu, sfinansowali ruch komunistyczny i rewolucję bolszewicką w ZSRS, przeprowadzili komunistyczną rewolucję na Węgrzech, byli uprzywilejowaną klasą społeczną, podczas gdy prześladowano chrześcijan). Pisząc o dominacji Żydów w ZSRS, H. De Vries de Heekelingen przytoczył bardzo szczegółowe dane.
Według autora "Izraela. Jego przeszłości i przyszłości", Żydzi w dążeniach do władzy nad światem posługują się: demoralizowaniem gojów oraz niszczeniem chrześcijaństwa (tak bardzo nienawidzą Jezusa i jego wyznawców), gospodarki wolnorynkowej (komunizm daje im możliwość kontroli całej upaństwowionej własności), państw narodowych, więzi narodowych, wprowadzaniem w życie globalnej władzy światowej (za pośrednictwem globalizacji i masonerii). Zdaniem H. De Vries de Heekelingena, "Żyd uwziął się na naszą religię, naszą cywilizację, owoce naszego trudu i na naszą wolność. Musimy więc my, chrześcijanie i Ariowie, bronić się. Zdaniem francuskiego publicysty, Żydzi, by zdobywać kontrolę nad gojami, gotowi są udawać nawrócenia i asymilację z tubylcami (udawać, bo pozostają w swojej totalitarnej i rasistowskiej mentalności wyrosłej z Talmudu, judaizmu, ustroju kahalnego, teokracji rabinów – szczególnie widocznej wśród prymitywnych Żydów z Europy Wschodniej). Zdaniem autora książki, społeczności żydowskie domagają się zniesienia wszelkich barier w napływie Żydów, wykorzenienia chrześcijaństwa z życia publicznego, pełnej laicyzacji państwa, usunięcia z administracji gojów nielojalnych wobec Żydów, filosemickiej cenzury, uniformizacji stosunków społecznych.


Z niezwykłą i żarliwą sympatią autora "Izraela. Jego przeszłości i przyszłości" spotkała się idea syjonistyczna i syjonizm, emigracja do Palestyny, nowoczesny nacjonalizm żydowski, które uzdrowią i uszlachetnią duszę żydowską. Zdaniem H. De Vries de Heekelingena, celem syjonizmu jest utworzenie nowego państwa żydowskiego wolnego od patologii widocznych w społeczności żydowskiej. W swej książce H. De Vries de Heekelingen bardzo dokładnie opisuje organizacje syjonistyczne, historię zasiedlania Palestyny, żydowskie ugrupowania w Palestynie, kibuce. Francuski publicysta cnotliwość syjonistów sławi, przywołując obraz Arabów - leni, którzy z Palestyny urządzili nieurodzajną pustynię (i których z nędzy wyciąga przyjazna ręka syjonistycznego osadnika). Według autora książki, syjoniści odrodzili Palestynę, odnieśli ogromne sukcesy w palestyńskim rolnictwie, palestyńskim uprzemysłowieniu i modernizacji. Francuski publicysta domagał się oddania pod żydowską kolonizację Palestyny, Jordanii, Syrii i Iraku.


Jan Bodakowski
Polska

poniedziałek, 03 wrzesień 2012 08:06

Podstawowa tradycja Wielkiej Polski i ideały sarmackie

Napisane przez

Kółka samokształceniowe - c.d. Tajnych Kompletów
Zdecydowanie polecic mozna piekny wykład ks. prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii NSPJ w Bydgoszczy, na XXII niedzielę zwykłą - 2 września A.D. 2012, dotyczacy podstawowej tradycji Wielkiej Polski i ideałów sarmackich, zobaczTematy
- Tydzień Sarmacki 7-13 września w naszym kościele
- Po co komu Sarmacja?
- O wielkości dawnych Sarmatów
- Konieczność odkrywania na nowo wspaniałych kart naszej historii

sobota, 01 wrzesień 2012 20:05

Partia Republikańska żegna się z Ronem Paulem

Napisane przez

sobota, 01 wrzesień 2012 08:41

Grzegorz Braun - Zamach stanu, jedyne rozwiązanie

Napisane przez

Tajne komplety mają zaszczyt gościć Pana Grzegorza Brauna, który przedstawi Państwu, dlaczego byt Panstwa Polskiego stoi pod znakiem zapytania i dlaczego Państwo Polskie nie może być odzyskane i zabezpieczone żadnym aktem demokratycznym.

 

piątek, 31 sierpień 2012 14:24

Poradnik dla katolików dyskutujących z antyklerykałami

Napisane przez

Poradnik dla katolików dyskutujących z antyklerykałami
katolicki-pomocnik-towarzyski

Nakładem wydawnictwa Fronda ukazał się poradnik pomagający katolikom w prowadzeniu sporów z antyklerykałami. Czytelnicy książki Sławomira Zatwardnickiego "Katolicki Pomocnik Towarzyski czyli jak pojedynkować się z ateistą" znajdą w publikacji opis katolickiego i ateistycznego punktu widzenia na wiele zjawisk podnoszonych w dyskusjach przez wrogów katolicyzmu. A po każdym rozdziale listę lektur opisujących poruszane zagadnienie. Każdy rozdział posiada bardzo rozbudowaną argumentację filozoficzną (która wymaga od czytelnika pewnego wysiłku). Prócz argumentów filozoficznych, czytelnicy znajdą liczne argumenty z nauk ścisłych.
W publikacji znalazły się użyteczne dla katolików argumenty dotyczące kwestii wiary katolickiej: istnienia Boga, natury Osób Bożych, idei głoszonych przez teologię katolicką, historyczności Jezusa, relacji o Jezusie w piśmie starożytnych historyków, nauczania Jezusa, prawdziwości chrześcijaństwa na tle innych religii, natury Jezusa, prawdziwości zmartwychwstania, natury Ducha Świętego, natury nieba i zbawienia, monopolu katolicyzmu na zbawienie i prawdę, nieomylności papieża, dogmatów, potrzeby praktyk religijnych, wartości Mszy Świętej, wagi tradycji katolickiej, wyższości katolicyzmu nad herezjami.
Innymi tematami poruszonymi w publikacji są kwestie religii jako zjawiska społecznego: natury wiary, naturalnych potrzeb religijnych ludzi, relacji wiary i rozumu, wiary i nauki, historii Kościoła, postulatów ograniczania wiary do sfery prywatnej, roli religii w życiu społecznym, rzekomej odpowiedzialności religii za wojny, różnic między religiami, praktyce zrównywania katolicyzmu z innymi religiami.
Czytelnicy w poradniku znajdą też informacje o przeciwniku i jego matrycy ideowej: naturze zła i demonów, naturze piekła i potępienia, braku potrzeb religijnych u niektórych ludzi, New Age, krytyce zinstytucjonalizowanej wiary, kłamstwach antyklerykałów na temat historii Kościoła, ateistycznej krytyki Biblii, naturze ateizmu i ateistów, filozofii materialistycznej, dogmatach ateizmu, nauczaniu proroków bezbożnictwa.
Autor publikacji nie zapomniał też o omówieniu tematów obecnych w debacie publicznej: ewolucjonizmu i kreacjonizmu, inkwizycji, antykoncepcji, naturalnej regulacji poczęć, in vitro, aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, polityki, socjalizmu, kapitalizmu, katolickiej nauki społecznej, relatywizmu, postmodernizmu.


Czekoladowe desery na 30 różnych sposobów
Staraniem wydawnictwa Jedność ukazało się tłumaczenie włoskiej książki kucharskiej "Czekoladowe słodkości", w której można znaleźć prawie 30 różnych przepisów na czekoladowe desery. Publikacja wydana jest w bardzo efektownej szacie graficznej. Albumowe wydanie na kredowym papierze zawiera liczne fotografie deserów.
We wstępie do przepisów można znaleźć niezwykle interesujące informacje o gatunkach kakao, z których produkowane są różne rodzaje czekolady, składnikach czekoladowych deserów i ich właściwościach (miazdze kakaowej, maśle kakaowym, proszku kakaowym, czekoladzie, czekoladzie do topienia, czekoladzie łatwo topiącej się, czekoladzie gorzkiej, mlecznej, białej, czekoladzie gianduia z mąki orzechowej, kakao gorzkim lub słodkim).
W dalszej części wstępu autorzy opisali metody postępowania z czekoladą. Czytelnikom zostały przybliżone sposoby topienia czekolady, oblewania nią deserów, schładzania deserów, robienia kremów z czekolady (i śmietany, masła, orzechów), dekorowania czekoladą, przygotowania polewy do owoców, robienia domowej czekolady.
W części zawierającej przepisy każdy z nich zawiera ilustrację deseru, informacje o stopniu trudności i czasie przygotowania, składniki, opis przygotowania potrawy. Wśród opisanych czekoladowych słodkości znalazły się: mrożone, podawane na ciepło i w temperaturze pokojowej desery z czekoladą, herbatniki czekoladowe, regionalne francuskie, amerykańskie, angielskie i włoskie desery czekoladowe, budynie czekoladowe, czereśnie w czekoladzie, naleśniki z musem czekoladowym, czekoladowa kremówka, mus z białej i gorzkiej czekolady, pralinki, torty czekoladowe.
By zachęcić do zakupu "Czekoladowych słodkości", wydawca umożliwia zapoznanie się z kilkudziesięcioma stronami publikacji na jego stronie internetowej.
Jan Bodakowski

środa, 29 sierpień 2012 21:25

Grzegorz Braun o ciekawym aspekcie Hołdu Pruskiego

Napisane przez

Grzegorz Braun brawurowo rozprawia się z kolejnym mitem historii Polski. Przypomina, kim był Filip Kallimach -  patron współczesnej inteligencji. Zobacz nagranie PChTV ze spotkania klubu "Polonia Christiana" ze znanym reżyserem.

 

środa, 29 sierpień 2012 07:20

Warszawa wrzesień 1939

Napisane przez

Film "Korespondent Bryan" prezentuje w większości nieznane dotąd nagrania i zdjęcia dokumentujące wydarzenia w oblężonej Warszawie we wrześniu 1939 roku. Jest oparty na materiale archiwalnym niedostępnym w zbiorach publicznych w Polsce. Materiał zarejestrowany przez Juliana Bryana to unikalny dokument, zawierający historyczną prawdę ukazującą patriotyczny heroizm społeczeństwa warszawskiego z punktu widzenia jednostki, uwikłanej w rzeczywistość wojenną. Pokazuje, jak niemiecka propaganda manipulując faktami starała się zmylić opinię światową i odwieść uwagę od zbrodni popełnianych na ludności cywilnej w Polsce. Film powstał dzięki synowi Juliana Bryana - Samuelowi Bryanowi.