Goniec

Register Login

Prawo w Kanadzie

puzniak1Poprzedni artykuł w tej serii zakończyliśmy pytaniami o to, jakie są podstawowe różnice pomiędzy prowadzeniem jednoosobowego biznesu w formie proprietorship a prowadzeniem biznesu w formie spółki akcyjnej (corporation) i dlaczego przedsiębiorca w ogóle winien rozważyć prowadzenie działalności w tej drugiej formie? Odpowiedzi na te pytania muszą być poprzedzone wstępnym pytaniem – jakie czynniki wpływają na wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca ma inne preferencje, które wynikają z jego indywidualnej sytuacji rodzinnej i profesjonalnej, rodzaju biznesu, który będzie prowadził, ilości funduszy, jakie może zainwestować, konkurencyjności proponowanego działania, zdolności personalnych, pragnienia posiadania wyłącznej kontroli nad biznesem, chęci i możliwości współpracy z potencjalnymi partnerami itp. i dla każdego inne z wymienionych czynników są bardziej lub mniej ważne. Istotne jest jednak, aby jak najwięcej z nich rozważyć przed dokonaniem właściwego wyboru formy prawnej biznesu.

puzniak1Pomimo iż system prawny, finansowy, administracyjny i podatkowy w Kanadzie sprzyja otwieraniu nowej działalności gospodarczej, osoby, które robią to po raz pierwszy, są przytłoczone ilością spraw, które trzeba wziąć pod uwagę, planując taką działalność, i ilością ważnych decyzji, które należy podjąć. W niniejszej serii artykułów dokonamy przeglądu najistotniejszych aspektów prawnych ważnych przy rozpoczynaniu nowej działalności gospodarczej. Już na wstępie należy nadmienić, iż nie będziemy w stanie omówić wszystkich elementów istotnych dla każdego rodzaju biznesu, ponieważ specyficzne rodzaje działalności mogą wymagać specjalnych pozwoleń, licencji, rejestracji itp., o których też należy pamiętać.

Dwie pierwsze decyzje, które każdy rozpoczynający działalność gospodarczą musi podjąć, to, po pierwsze, czy rozpocząć tę działalność samodzielnie, czy we współpracy z innymi osobami, i, po drugie, czy będzie to otworzenie nowej firmy, czy zakup już istniejącego przedsiębiorstwa.

Curyk M 9264To, że z punktu widzenia praw i zobowiązań prawnych związki nieformalne nie różnią się od związków małżeńskich, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących prawa rodzinnego. W rzeczywistości istnieje wiele podobieństw, ale istnieje też sporo diametralnych różnic.

Jedną z fundamentalnych różnic jest to, że przy rozpadzie związku nieformalnego nie dochodzi do automatycznego podziału własności. Przy rozstaniu pary małżeńskie równo dzielą tym, czego się dorobiły w trakcie trwania małżeństwa (a dokładniej rzecz biorąc, dzielą się wartością tego, czego się dorobiły w trakcie trwania małżeństwa). Poza nielicznymi wyjątkami, małżonkowie dzielą się pół na pół całym swoim dorobkiem i to, kto jest formalnym właścicielem dóbr lub nieruchomości, ma znaczenie jedynie w ustalaniu ostatecznego bilansu. Przy podziale nie ma znaczenia wkład finansowy małżonków w nabycie dóbr.

poniedziałek, 06 październik 2014 00:14

ABC prawa spółek akcyjnych

Napisane przez

puzniak1Spółka akcyjna (corporation), zwana też potocznie korporacją, jest oprócz własnego jednoosobowego biznesu (proprietorship) oraz spółek partnerskich (partnerships) najczęstszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie. W obecnym artykule omawiamy aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie, jej zalety i wady, oraz podajemy podstawowe informacje dotyczące organizacji wewnętrznej spółki akcyjnej i procedur związanych z jej prowadzeniem. Ten artykuł przeznaczony jest głównie dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić małe biznesy, koncentruje się on zatem na tzw. prywatnych spółkach akcyjnych (privately held corporations), czyli tych, których akcje (shares) nie są publicznie dostępne dla inwestorów. Aczkolwiek prawo dotyczące publicznych spółek akcyjnych (publicly held corporations) jest w większości podobne, pomijamy tutaj odrębne aspekty prawne takich spółek.

Wielu początkujących przedsiębiorców jest często negatywnie nastawionych do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej, uważając, że wiąże się to ze zbędnymi formalnościami, kosztami i procedurami, które przewyższają korzyści płynące z działania w tej formie. Niektórzy sądzą również, że forma ta jest używana jedynie przez duże biznesy i nie jest stosowna dla biznesów małych. Podajemy tutaj powody, dla których mali lub początkujący przedsiębiorcy powinni jednak tę formę prawną poważnie rozważyć, zanim ją pochopnie odrzucą.

poniedziałek, 06 październik 2014 00:07

Rozwód – aspekty prawne i proceduralne

Napisane przez

Curyk M 9264W Kanadzie jedyną uznaną przez prawo podstawą do rozwodu jest trwały rozpad małżeństwa. Prawodawcy ustanowili, że trwały rozpad małżeństwa nastąpił, jeżeli:

1) Małżonkowie są w separacji przez rok lub dłużej;
2) Jedno z małżonków dopuściło się zdrady małżeńskiej;
3) Jedno z małżonków zachowuje się okrutnie w stosunku do drugiego (w stopniu, który uniemożliwia wspólne zamieszkanie).

Należy pamiętać, że jedynie osobne zamieszkanie daje obydwojgu małżonkom powód do wystąpienia o rozwód. W przypadku zdrady, jedynie zdradzony małżonek może starać się o rozwód. W przypadku okrucieństwa, jedynie małżonek będący jego ofiarą może starać się o rozwód. Warto wiedzieć, że w Kanadzie obowiązuje rozwód bez orzekania winy (no fault divorce). Skoro nie ustala się, z czyjej winy związek się rozpadł, postępowanie małżonków przed rozwodem, oprócz nielicznych ekstremalnych sytuacji, nie ma wpływu na kwestie finansowe ani na podział majątku.

sobota, 20 wrzesień 2014 22:22

Czy przeczytałeś swoją umowę o pracę?

Napisane przez

puzniak1Czy masz pisemną umowę o pracę? Jeżeli tak, czy ją przeczytałeś? Jak została ona sporządzona i w jaki sposób Ci ją przedstawiono? W jakich okolicznościach tę umowę podpisałeś? Jakie były inne okoliczności twojego zatrudnienia? Czy wiesz, co Ci się p rawnie należy, jeżeli umowa pisemna tego nie zawiera? Czy jest dla Ciebie niekorzystne, jeżeli pracujesz bez umowy pisemnej? Czy pracodawca dokonał zmian w umowie o pracę już w trakcie Twojego zatrudnienia? Jeżeli tak, jakie to były zmiany i w jakich okolicznościach zostały dokonane? Na jakie klauzule w umowie należy zwracać szczególną uwagę? Jakie warunki umowy mogą być unieważnione? Te i podobne pytania powinien zadać sobie każdy zatrudniony, aby znać swoją pozycję prawną względem pracodawcy. Często pracownik jest tak zadowolony z zatrudnienia, iż nie zwraca uwagi na towarzyszące mu formalności, a te mogą mieć bardzo duże znaczenie w przyszłości.

Prawnie, umowa o pracę ma status kontraktu. A zatem, tak jak w przypadku każdego kontraktu, musi mieć miejsce oferta i jej akceptacja. Obie strony muszą być również zdolne do podjęcia czynności prawnych oraz zawrzeć umowę świadomie i dobrowolnie. W zdecydowanej większości przypadków nie ma wymogu, aby umowa o pracę miała formę pisemną – ustna umowa o pracę jest jak najbardziej wiążąca.

piątek, 05 wrzesień 2014 15:07

Zobowiązania dzieci w stosunku do rodziców

Napisane przez

Curyk M 9264Zarówno prawodawcy, jak i media w Kanadzie dużo uwagi poświęcają zobowiązaniom rodziców w stosunku do swoich dzieci. Prawo dyktuje, że rodzice są zobowiązani do utrzymywania dzieci zgodnie ze swoim poziomem dochodów. Jeżeli rodzice nie mieszkają razem, to rodzic niemieszkający z dziećmi musi na nie łożyć proporcjonalnie do swoich zarobków. Wysokość płatności wyznaczają, z dużą dokładnością, odpowiednie tabele. Ponadto od rodziców oczekuje się, że finansować będą koszty edukacji dzieci, ich leczenia, o ile zajdzie taka potrzeba, i opieki nad nimi tak długo, jak jej potrzebują. 

Równie wiele uwagi poświęca się kwestii alimentacji byłych partnerów i współmałżonków. Mimo że kwestie prawne związane z alimentacją współmałżonków są nieco bardziej zagmatwane, ilość uwagi poświęcana temu zagadnieniu oraz istniejących decyzji sądowych na ten temat jest olbrzymia.

W odróżnieniu od powyższych problemów, zarówno media, jak i prawodawcy stosunkowo zdawkowo traktują kwestię zobowiązań prawnych dorosłych dzieci w stosunku do starzejących się rodziców.

piątek, 05 wrzesień 2014 15:05

Zobowiązania dzieci w stosunku do rodziców

Napisane przez

Curyk M 9264Zarówno prawodawcy, jak i media w Kanadzie dużo uwagi poświęcają zobowiązaniom rodziców w stosunku do swoich dzieci. Prawo dyktuje, że rodzice są zobowiązani do utrzymywania dzieci zgodnie ze swoim poziomem dochodów. Jeżeli rodzice nie mieszkają razem, to rodzic niemieszkający z dziećmi musi na nie łożyć proporcjonalnie do swoich zarobków. Wysokość płatności wyznaczają, z dużą dokładnością, odpowiednie tabele. Ponadto od rodziców oczekuje się, że finansować będą koszty edukacji dzieci, ich leczenia, o ile zajdzie taka potrzeba, i opieki nad nimi tak długo, jak jej potrzebują. 

Równie wiele uwagi poświęca się kwestii alimentacji byłych partnerów i współmałżonków. Mimo że kwestie prawne związane z alimentacją współmałżonków są nieco bardziej zagmatwane, ilość uwagi poświęcana temu zagadnieniu oraz istniejących decyzji sądowych na ten temat jest olbrzymia.

Curyk M 9264Doktryna "niesprawiedliwego wzbogacenia" (unjust enrichment) ma długą historię w angielskim prawie zwyczajowym. Dały jej początek w XVIII wieku decyzje o konieczności zwrotu pieniędzy otrzymanych pomyłkowo i generalne założenie, że jedna osoba nie powinna się bogacić kosztem straty drugiej osoby.

Do końca XX wieku doktryna niesprawiedliwego wzbogacenia ulegała dalszemu rozwojowi i stosowana była w coraz większej ilości sytuacji. W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych Sąd Najwyższy Kanady rozpoczął proces adaptacji doktryny niesprawiedliwego wzbogacenia na potrzeby prawa rodzinnego. Proces ten trwa do dnia dzisiejszego.

piątek, 02 maj 2014 12:37

Spółki – różne rodzaje współwłasności

Napisane przez

Curyk M 9264Większość ludzi w sposób intuicyjny rozumie, jakie znaczenie ma słowo "własność". Każdy wie, co do niego należy, a czego nie ma. W równie intuicyjny sposób ludzie z reguły rozumieją pojęcie współwłasności, która z definicji zakłada, że dane dobra materialne albo dobytek można posiadać na spółkę z inną osobą (osobami).

Często zdarza się, że para małżeńska lub niemałżeńska wspólnie posiada np. dom. Można też posiadać wspólne konto bankowe albo samochód. Większości ludzi wydaje się, że bycie współwłaścicielem jest prostym, pozbawionym komplikacji pomysłem, częściowo dlatego, że w Polsce jak i w większości Europy można być współwłaścicielem czegoś tylko w jeden sposób.