Goniec

Register Login

Poświęcenie kościoła w Berezynce

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Korespondencja własna z Białorusi

1 września 2013 roku we wsi Berezynka (Bierezynskaje) w gminie Horodziłów. Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz konsekrował kościół Bożego Ciała wybudowany przez wiernych kontynuujących tradycje wcześniejszej parafii powstałej w Horodziłowie w 1443 roku.
W uroczystości wzięli udział parafianie, liczni mieszkańcy sąsiadujących wsi, księża i przedstawiciele władz lokalnych i parlamentarnych. Oficjalne powitanie rozpoczął nowy starosta Mołodeczna W. Jachnowiec. Wśród gości zaproszonych byli: Wiktor Niewierowicz prezes Rady Starostwa Mołodeczno. Aleksander Lis, dyrektor szkoły średniej w Horodziłowie, Wiktor Staniszewski, wójt gminy Horodziłów i Stanisław Kulesz, poseł do parlamentu białoruskiego z okręgu Mołodeczno.

Msza Święta była celebrowana przez ks. arcybiskupa Kondrusiewicza w asyście ks. Edmunda Dowgiałowicza z parafii w Mołodecznie oraz ks. proboszcza Siergieja Barauniou. Dziekan Kościoła prawosławnego z Mołodeczna Witalis Bogdanionak oraz liczni księża, w tym dwóch z Polski, zajęli miejsca po prawej stronie ołtarza.


Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup w języku białoruskim, a słowa podziękowania wyraził także w języku polskim i angielskim, kierując je do ofiarodawców w Polsce i w Kanadzie. Ks. arcybiskup Kondrusiewicz wyraził nadzieję, że już nigdy nie będą niszczone i zamykane kościoły Boże, powstałe z ludzkiej wiary i nadziei oraz wysiłku społecznego, nawiązującego do najwyższych ludzkich wartości stworzonych na ziemi przez człowieka. Wspomnienia z lat sowieckiej władzy zabraniającej ludziom praktyk religijnych, zamykającej i niszczącej miejsca katolickiego kultu religijnego w wielu sąsiadujących miejscach, wycisnęły słuchającym niejedną łzę.


Po namaszczeniu olejem krzyża, ołtarza i ścian nastąpiło uroczyste okadzanie ołtarza i kościoła.
Kobiety wytarły naolejony ołtarz i nakryły go białym obrusem. Dopiero teraz można było zapalić światła i kontynuować liturgię eucharystyczną. Po Komunii Świętej po raz pierwszy ks. arcybiskup Kondrusiewicz umieścił Najświętszy Sakrament w Tabernakulum.
Przeczytanie w języku łacińskim i białoruskim aktu założycielskiego poprzedziło podpisanie tego dokumentu przez arcybiskupa, popa, księży oraz posła do parlamentu na odwrocie tego dokumentu, potwierdzając tym jego historyczne świadectwo. Następnie arcybiskup Kondrusiewicz udzielił uroczyście błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym w tej wyjątkowej mszy konsekracyjnej.
Na zakończenie słowa podziękowania wygłosili parafianie, przedstawiciel kościoła prawosławnego, poseł do parlamentu i ksiądz proboszcz Sergiej Barauniou.


Parafianie podziękowali zwierzchnikowi Kościoła, władzom i swemu proboszczowi, składając mu przy tej okazji życzenia urodzinowe, gdyż jego urodziny miały miejsce dzień wcześniej. Szczególne podziękowania skierowano pod adresem matki księdza proboszcza, której obaj synowie, Siergiej i Jerzy Barauniou, poświęcili życie służbie Bogu i Kościołowi katolickiemu.


Ks. Sergiej przypomniał historię parafii od 1443 roku oraz ostatnią związaną z budową kościoła, która zaczęła się w listopadzie 2009 roku. Prace wykończeniowe rozpoczęły się w grudniu 2011. Państwo pomogło wydzielić ziemię pod budowę. Firma "Beltelkom" oddała salę na pomieszczenia katechetyczne, gmina przeznaczyła niewielki kiosk przylegający do kościoła i parku na tymczasową salkę katechetyczną. Wspomniał o pomocy z Toronto i Mississaugi, z Polski i z Wilna. Przypomniał o dalszych potrzebach przy wykończeniu sali parafialnej i plebanii, wchodzącej w skład budynku kościelnego. Z radością opowiedział o budzących się do życia grupach parafialnych: modlitewnych, chóralnej oraz wzajemnej pomocy. Duże nadzieje są pokładane w rozwój katolickiego życia parafialnego.


Następnie przed frontem kościoła miał miejsce koncert zespołów muzycznych i wokalnych z regionu Mołodeczno, który przyciągnął zainteresowanie młodszych i starszych parafian oraz miejscową ludność.
Od kilku lat wsparcie finansowe dla parafii prowadzonych przez ks. Siergieja i ks. Jerzego jest możliwe do przekazania z Kanady poprzez Fundację Charytatywną KPK w oddziałach Credit Union konto #24583, kod: Berezyna Fund.

 

Na zdjęciach:

Kościół Bożego Ciała sąsiaduje z parkiem dawnej rezydencji dworskiej księżnej Garieli Puzyniny, polskiej pisarki. Widok w przeddzień kosekracji kościła. Zdjęcie: Maria Świętorzecka


Powitanie przed świątynią ks. Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza i symboliczne przekazanie klucza do otwarcia świątynii. Zdjęcie: Maria Świętorzecka

 


Wystąpienie ks. Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza przed otwarciem drzwi nowej świątyni. Zdjęcie: Maria Świętorzecka


Wzruszające słowa ks. Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza przed otwarciem drzwi nowej świątyni wycisnęły nie jedną łzę. Zdjęcie: Maria Świętorzecka


Kościół wypełniony do ostatniego miejsce. Zdjęcie: Ludmiła Burlewicz


Ks. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz namaszcza ołtarz świętymi olejami. Zdjęcie: Ludmiła Burlewicz.


Okadzenie ołtarza i kościoła. Zdjęcie: Ludmiła Burlewicz.


Ks. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadaje pismem w języku łacińskim prawa na ustanowienie nowej parafii. Zdjęcie: Ludmiła Burlewicz.


Liturgia eucharystyczna. Zdjęcie Maria Świętorzecka.

Złożenie podpisów pod dokumentem założycielski parafii Berezynka. Zdjęcie Maria Świętorzecka.


Dnia 1 września 2013 na pierwszej mszy celebrowanej przez ks. Sergiusza zostało ochrzczone pierwsze dziecko Alisza Zofia. Alisza z arabskiego znaczy chroniona przez Boga. Zdjęcie Maria Świętorzecka.


Słuchacze koncertu muzycznego. Zdjęcie: Genadiya Burakouskaga.

Photos Genadiya Burakouskaga and Ludmily Burlevicz
(Internet-portal of Bishops' Conference of the Roman Catholic Church in Belarus, www.catholic.by)

Ostatnio zmieniany piątek, 06 wrzesień 2013 21:50
Zaloguj się by skomentować