Goniec

Register Login

“NIEPODLEGŁA W MOICH OCZACH” – RELACJA Z FINAŁU XVII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZNP ODDZ. MISSISSAUGA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wszędzie tam, gdzie żyją i mieszkają Polacy, w ciągu mijającego roku na wiele różnych sposobów celebrowano 100 – lecie niepodległości naszej Ojczyzny.

        Swoją cegiełkę do szerokiej gamy imprez na naszym kanadyjskim gruncie dorzuciła wraz  z dziećmi szkół polonijnych grupa nauczycieli  zrzeszonych w ZNP Oddz. Mississauga. Wiedzieli, że będzie to konkurs plastyczny, bo takowe, owocujące piȩknymi pracami i dające niezapomniane przeżycia, organizują od 16 lat. Debatowali jednak długo nad wyborem tematu, który godnie uczciłby tȩ jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną rocznicę. Debatowali też nad techniką. Chcieli bowiem, aby praca uczestnika konkursu prezentowała indywidualną wizjȩ niepodległej Polski wraz z dokonującymi siȩ na przestrzeni lat  zmianami. Świetnie sprawdził siȩ collage.

        Temat „ Niepodległa w moich oczach” zaproponowany przez Prezes Teresȩ Bielecką miał pokazać nie tylko talent, ale przede wszystkim zachȩcić dzieci i młodzież do poszerzenia wiedzy historycznej, tak istotnej dla tożsamości narodowej. Miał za zadanie pomóc rozwijać pasję badawczą, integrować pokolenia dzieci, rodziców i dziadków, a także pomóc kształtować wśród młodych postawę patriotyczno – obywatelską, polskie wartości i ideały. Konkurs był adresowany do uczniów klas 3 - 8 i uczniów szkół średnich z  Toronto, Mississauga i okolic.

        Przepiȩkne prace laureatów konkursu wystawione w Sali Parafialnej przy Kościele Św. Maksymiliana Kolbe,  zaprezentowano gościom biorącym udział w uroczystości rozdania nagród, w sobotnie popołudnie, 24 listopada, 2018. Oprócz hasła przewodniego i prac konkursowych w sali znalazła siȩ także bardzo ciekawa wystawa dotycząca mało znanej, niedocenionej, ale jakże piȩknej i szlachetnej postaci Piotra Drzewieckiego, pierwszego Prezydenta Warszawy w Polsce niepodległej.

Uroczystość rozpoczȩto krótką projekcją multimedialną „Niepodległa”. Po projekcji grupa młodzieży z Zespołu wokalno – tanecznego Radość – Joy  przepiȩknie zatańczyła poloneza. Nastȩpnie głos zabrała Prezes  T. Bielecka. Powitała serdecznie wszystkich, laureatów konkursu, ich rodziców, bliskich i zaproszonych gości honorowych: Panią Konsul Nataliȩ Iwaszko z Konsulatu RP w Toronto, Ojca Pawła Pilarczyka z Parafii  Św. Maksymiliana, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Panią Iwone Malinowską, Vice prezes ZNP w Kanadzie, Panią Teresȩ Szramek, weterana ii wojny światowej i uczestnika Powstania Warszawskiego, Pana Bolesława Rybkȩ, Panią Nataliȩ Łabuz- pracownika Konsulatu oraz Polish Studio. 

        Zaraz potem podziȩkowała wszystkim uczestnikom konkursu za piękne prace, pogratulowała sukcesu. Powiedziała, że gdyby nie ich wysiłek, zaangażowanie i czas jaki poświȩcili, nie byłoby nas tutaj, nie moglibyśmy delektować siȩ i cieszyć, każdy na swój sposób osiągniȩciami naszej Ojczyzny. Podziȩkowania zostały też skierowane do rodziców za przybycie, wspieranie dzieci w trakcie tworzenia tych prac, a przede wszystkim za wytrwałość w  krzewieniu polskości na kanadyjskiej ziemi.

        Słowa wdziȩczności zostały skierowane do Proboszcza Parafii, Ojca Janusza Błażejaka, za jego nieustanną życzliwość i przychylność przy organizowaniu wielu uroczystości szkolnych, do niezastąpionej Siostry Karoliny, która zawsze, jak tylko może, trzyma pieczȩ nad stroną techniczną naszych imprez, a także do innych gości honorowych, Pani Konsul, Natalii Iwaszko, naszej Credit Unii, Pana T.Lisa, Polish Studio i tych  co niestrudzenie nagrywają, montują  i piszą reportaże o polskich szkołach, w tym zawsze nam przychylnemu Panu A. Kumorowi, Zarządowi Głównemu ZNP w Kanadzie. Wszystkim, za wspieranie na różne sposoby ważnych dla nas inicjatyw. Podziȩkowania zostały skierowane do Polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz do Stowarzyszenia Wspólnota Polska za sponsorowanie nagród rzeczowych dla zwyciȩzców. 

        W tym miejscu gorące podziȩkowania otrzymali także nauczyciele za rozpropagowanie konkursu w ich szkołach, oraz członkowie ZNP Oddział Mississauga za sprawną i skoordynowaną pracȩ nad realizacją konkursu. Do sukcesu przyczyniły siȩ panie Ewa Woźniak, Anna Czarnomska i Joanna Gadomska za piȩkną dekoracjȩ sali i przygotowanie wystawy prac, Panie Bożena Pasierbek, Basia Tobian i Bożena Szwed za przygotowanie poczȩstunku, Pani Danusia Czyż za projekt dyplomów dla zwyciȩzców, oraz Komisja oceniająca wszystkie prace, z Przewodniczącą M. Śpiewak – Kabza, Panem R.Sopalą, Paniami: A. Jurzystą, A.. Kacicką, E. Woźniak, L. Łȩcką i A. Czarnomską. Na koniec Prezes podziȩkowała serdecznie Piekarnii Sweet Temptation za ufundowanie pysznego, jubileuszowego tortu, a ciastkarni Mydel’s za równie ładne, co i pyszne mini babeczki.

        Zanim zaproszeni goście zabrali głos, nasza niestrudzona Prezes przypomniała, że ci uczniowie, którzy lubią geografiȩ, wiosną, już po raz czwarty bȩdą mogli sprawdzić swą wiedzȩ w konkursie geograficznym, a pod koniec maja, 2019 będzie miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich absolwentów klas ósmych.

        Goście honorowi serdecznie gratulowali zwyciȩzcom pomysłów na prace, ich piȩknego, starannego i ciekawego wykonania, oraz pokazaniu dziȩki użytej technice collage’u  szacunku dla polskiej kultury i tradycji. Twierdzili, że niewątpliwie wszyscy zasługują na wszelkie możliwe nagrody i wyróżnienia, oraz, że ilość i jakość prac  pokazuje, jak trafiony i inspirujący był to temat.

        Wrȩczanie nagród i wyróżnień poszczególnym grupom laureatów było urozmaicane wystȩpami uzdolnionych uczniów z polonijnych szkół. Jako pierwsza wystąpiła uczennica szkoły przy Konsulacie, Paulina Czapińska z walcem  A – moll, F. Chopina.

        Nastȩpnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Pani M. Śpiewak – Kabza. Powiedziała, że z nadesłanych 81 prac musieli z przykrością odrzucić 21, bo nie spełniały wymogów regulaminu konkursu. Powiedziała również, że Komisja chyliła głowy nad pozostałymi pracami, które przyszło im oceniać, bo były niezwykle ciekawe i różnorodne. Przez tȩ różnorodność został pokazany tragizm, upadki, ale też budujące nas, jako społeczność wzloty i sukcesy naszej Ojczyzny. Po tych ciepłych słowach wrȩczono nagrody uczestnikom konkursu, z grupy I,  z klas 3 -4.

        Ogromną radość wśród najmłodszych zwyciȩzców i burzȩ oklasków uspokoił  wystȩp Vanesy Grygoruk, która swym piȩknym głosem zaczarowała zebranych, śpiewając piosenki: „Rzeka marzeń”, oraz „List do matki”. Nastȩpnie Paulina Truczyńska, uczennica szkoły w Milton i tegoroczna laureatka Konkursu im. Wł. Reymonta ciekawie wyrecytowała fragment opisu polskiej wsi z powieści „Chłopi”.

        Zaraz po jej wystȩpie Przewodnicząca Konkursu wyczytała nazwiska laureatów gr.II, z klas 5 -6 i zaprosiła po odbiór nagród. Gdy zadowoleni i uśmiechniȩci finaliści wrócili na miejsca Paulina Czapiński zarecytowała dla wszystkich wiersz M. Konopnickiej „Ojczyzna”.

        W nastȩpnym punkcie uroczystości była przewidziana niespodzianka dla jednego z honorowych gości, weterana II wojny i uczestnika Powstania Warszawskiego, Pana Bolesława Rybki. Nicolas Chramega jako przedstawiciel polonijnych uczniów wrȩczył Panu Bolesławowi  pudełko wypełnione około 250 - oma kartkami, „Bohater On” zawierającymi ciepłe słowa podziȩkowania za jego niezwykłą odwagȩ, bohaterstwo, patriotyzm i gotowość oddania życia za wolność naszej ojczyzny.

        Nadmienić tu muszȩ, że kartki Bohater On, były czȩścią akcji skierowanej  do żyjących weteranów, a zorganizowanej w Polsce.  Przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, młodzież i nie tylko, pisali i wysyłali kartki, w których dziȩkowali im i tym co odeszli, za ich niezłomność, waleczność i piękny wzór umiłowania Ojczyzny. Zapewniali ich o pamiȩci, pomocy i opiece, która im siȩ od nas, żyjących należy.

        Kartki te zorganizowała z pomocą Konsulatu Prezes T. Bielecka, abyśmy i my w sposób symboliczny mogli przyłączyć siȩ do tej szlachetnej akcji. Tym bardziej, że mamy tu, na ziemi kanadyjskiej takich weteranów. Kartki zostały rozdane do zainteresowanych akcją szkół, gdzie na początku nowego roku szkolnego nauczyciele przeprowadzali lekcje i pogadanki na temat kolejnej rocznicy tragicznej w skutkach II wojny, Powstania Warszawskiego i o tego, że niewielu jest żyjących świadków tych wydarzeń, którym należy siȩ nasza pamiȩć. Po tych pogadankach dzieci pisały, rysowały obrazki dając tym wyraz swej wdziȩczności.

        Pan Bolesław był ogromnie poruszony i mile zaskoczony. Zabierąjąc głos podziȩkował za zaproszenie i za kartki. Powiedział, że je z przyjemnością przeczyta, a potem być może wyśle do Muzeum Powstania Warszawskiego. Powiedział też, że niedawno wrócił  z Warszawy, gdzie był zaproszony na obchody 100 lecia niepodległości Polski. Odnosząc siȩ do wystȩpów naszej piȩknej młodzieży, stwierdził, że to, co tu zobaczył było niezwykle prawdziwe i dostarczyło mu  wzruszających przeżyć. Bardzo go uradowało, że polskie dzieci, choć żyją z dala od Polski i żyją innymi problemami, potrafiły tak wspaniale uczcić to wielkie narodowe wydarzenie. Swoim śpiewem, recytacją, tańcami, zaprezentowanymi pracami umiały wydobyć i pokazać całe piȩkno naszej historii i tradycji. Powiedział, że  Polacy w Polsce powinni zobaczyć ile patriotyzmu jest u polskiej młodzieży w Kanadzie. Nastȩpnie Naomi Strojek zadedykowała Panu B. Rybce piosenkȩ „Szare Szeregi”.

        Zaraz potem rozdano nagrody i wyróżnienia laureatom grupy III, z klas 7 - 8. a Zespół Radość – Joy zaprezentował piȩkną wiązankȩ piosenek żołnierskich, do śpiewania których włączyła się grupa obecnych gości.

        W czasie gdy cieszyliśmy uszy swojskimi melodiami, prawnuczka Piotra Drzewieckiego, pierwszego Prezydenta Warszawy w odrodzonej Polsce, Pani Maria Marta Dȩbniak – Romaniuk dyskretnie przygotowywała siȩ do prezentacji o tym niezwykłym człowieku. 

        Był on przemysłowcem, działaczem gospodarczym, społecznikiem, gorącym patriotą, dla którego dobro Polski i Polaków było celem życia, Był człowiekiem z poczuciem misji, jakich dzisiaj nie często możemy spotkać, wizjonerem wyprzedzającym swoją epokȩ. Piotr Drzewiecki urodził siȩ 26 maja, 1865 roku, po upadku Powstania Styczniowego, w rodzinie, w której cnoty obywatelskie i chrześcijańskie, obowiązkowość, patriotyzm i pracowitość kształtowały jego cechy charakteru i niezwykły szacunek dla instytucji rodziny. Mając wykształcenie inżyniera gros swoich sił poświȩcał rozwojowi polskiego przemysłu. Wprowadzał różne światowe nowinki do polskiej gospodarki. Ilość dziedzin jakimi siȩ zajmował, rozległość zainteresowań, sukcesy jakie odnosił, osobowość, przymioty ducha, spowodowały, że zaskarbił sobie szacunek i sympatiȩ współpracowników i ludzi, z którymi siȩ spotykał. Zginął w czasie  II wojny, w 1943 roku w berlińskim wiȩzieniu, za pracȩ w konspiracji, wcześniej bȩdąc torturowanym przez Niemców  w więzieniach na Alei Szucha i na Pawiaku. Pani M. Dȩbniak – Romaniuk przedstawiając jego sylwetkȩ i dokonania apelowała do zebranych o pamiȩć o nim. Bo za wszystko to, co dla naszego kraju zrobił, niewątpliwie może być wzorem do naśladowania dla niejednego z nas.

        W końcowej czȩści rozdano nagrody zwyciȩzcom grupy IV, z klas szkoły średniej. Po piosence Camilii Lubaszko „A w parku jesień” rozdano dyplomy uznania i nagrody tym uczestnikom,, którzy nie zajȩli punktowanego miejsca. Ich prace  były również ciekawe i ładne i Komisja nie mogła ich nie wyróżnić.

        Po Hymnie Polonii zrobiono pamiątkowe zdjȩcie i Prezes T. Bielecka zaprosiła wszystkich na poczȩstunek, jubileuszowy tort ufundowany przez Piekarniȩ Sweet Temptation.

        Gorące podziȩkowania należą siȩ naszej Prezes. To ona była mózgiem tej piȩknej inicjatywy, która zaowocowała niezwykle piȩknymi pracami, to ona zarywała noce, by dopiąć wszystkie punkty uroczystości  na przysłowiowy ostatni guzik, to ona koordynowała pracą całej grupy.

        Ja też tam byłam, to wyjątkowe wydarzenie widziałam i Wam Drodzy Czytelnicy z przyjemnością opisałam.                                                                     Beata Blaziak

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Mississauga

Laureaci Konkursu Plastycznego 2018

„NIEPODLEGŁA W MOICH OCZACH”

GRUPA I Klasy III / IV

I miejsce – Dailyn Miranda Rucinska - kl.3/ Polska Szkoła im. Św. Stanislawa Kostki-Toronto

I miejsce – Tomasz Kukliński - kl.3/  Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

II miejsce – Jan Wódz -kl.4/ Polska Szkoła im.St. Staszica –Scarborough

III miejsce –Natalia Jagiello -kl.3/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy St. Pio School-Mississauga

WYRÓŻNIENIA:

Alexandra Rzeszut  -kl.4/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy St. Pio School-Mississauga

GRUPA II  Klasy V / VI

I  miejsce – Nicolas Chramega - kl.6/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

II miejsce  – Peter Chrzanowski - kl.5/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

II miejsce – Adam Kuklinski - kl.6/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

III miejsce Maya Kloc – kl.5/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

WYRÓŻNIENIA :

Natalia Jackiewicz-kl.5/ Polska Szkoła im. Jana Brzechwy -Milton

Maya Maslowski - kl.5/ Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Toronto

Danelea Miranda Rucinska- kl.6/ Polska Szkoła im. Św. Stanisława Kostki  -Toronto

GRUPA III  Klasy VII / VIII

I miejsce  - Emilia Burczyk- kl.8/ Polska Szkoła przy  Divine Mercy School-Mississauga

II miejsce – Emilia Azymi - kl.8/ Polska Szkoła przy Mary Fix School-Mississauga

III miejsce – Martyna Lada- kl.8/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

WYRÓŻNIENIA:

Alexander Iwan & Nicole Cislo- kl.8/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

GRUPA  IV Szkoły Średnie

I miejsce –  Julia Kolano - kl.12/ Polska Szkoła przy John Cabot SS -Mississauga

II miejsce - Natalie Trzaskoma- kl.11/ Polska Szkoła przy John

Cabot S S-Mississauga

DYPLOMY UZNANIA:

Julianne Dudek kl.4/ Polska Szkoła przy Mary Fix School-Mississauga

Klaudia Azymi kl.7/ Polska Szkoła przy Mary Fix School-Mississauga

Jakub Fieluba kl.4/ Polska Szkoła przy Mary Fix School-Mississauga

Camilla Szeliga-kl.8/ Polska Szkoła przy Mary Fix School-Mississauga

Michael Samuel-kl.3/ Polska Szkoła im.St. Staszica –Scarborough

Karolina Poweska-kl.8/ Polska Szkoła przy St. Teresa of Calcutta School/Mississauga

Julian Eldridge Guzik- kl.3/ Polska Szkoła im.Św. Stanislawa Kostki-Toronto

Maja Plago-kl.5/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

Szymon Mrozowski-kl.5/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

Nicolas Rzeszut-kl.3/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

Veronika Rudnicki-kl.8/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

Jakub Burek-kl.8/ Polska Szkoła im. M. Kopernika przy  St. Pio School-Mississauga

Zaloguj się by skomentować