Goniec

Register Login

ipn918Warszawa, dn. 1988-12-

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 04540

„VARDAR” – OTTAWA

INSTRUKCJA nr 12/K/88

Pkt. 2 a – ŁAWRUK

             b – „SWIATOWIEC”

             c – TOMASZEWSKI

Pkt. 13 Andrzej GóRZNY

JAR-K

Uwaga: podkreślone szyfrem rezydenckim!

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

INSTRUKCJA NR 12/K/88 

z dnia 1988.12.05 

DLA „VARDARA” – OTTAWA

1. Dot. „AMARO”

        Obserwujcie na bieżąco zachowanie „A” i informujcie o rozwoju sytuacji /nowe elementy/ „UGIS” nie powinien nawiązywać z nim kontaktu operacyjnego oraz ograniczyć kontakty oficjalne do niezbędnych potrzeb – wynikających z pełnionej na placówce funkcji. Prosimy o natychmiastowe informowanie w przypadkach zetknięcia się naszych oficerów z osobami znanymi im z pracy operacyjnej z pozycji Centrali.

2. Dot. „MEST”

        W trakcie pobytu w kraju odbyto spotkania. W związku z niedawnym pobytem nie miał do przekazania nowych interesujących z naszego punktu widzenia informacji. Wspomniał o B. /a/ jako osobie, która zamierza odwiedzić Polskę. Poinformujcie czy jest Wam znany. Przyślijcie bliższe dane umożliwiające dokonanie niezbędnych sprawdzeń. W trakcie spotkań kilkakrotnie powracał do sprawy nowej gazety /b/ prowadzonej przez /c/ sugerując, iż poszukuje ona sponsora i warto to wykorzystać. Twierdził, iż sam poczynił w tym kierunku szereg posunięć. Prześlijcie Waszą ocenę pisma wraz z najnowszymi jego numerem /pocztą A/.

3. Dot. „HACKETT”

        W trakcie pobytu w kraju przeprowadziliśmy 2-krotnie rozmowy. H. przekazał wykaz poznanych osób oraz sporządził notatkę informacyjną o charakterze merytorycznym. Scharakteryzował również /w formie pisemnej/ konfliktową sytuację w środowisku placówkowym w Montrealu związaną m.in. z funkcjonowaniem szkoły polskiej.

        Poinformował też, że osoby delegowane z kraju są stale kwaterowane w tych samych pokojach /jeden pion/ w hotelu TOWN INN przy CHURCH STREET w TORONTO. Prosimy o weryfikację tej informacji.

        Ponieważ efekty rozmowy z „H”, jak również sam jej przebieg oceniamy pozytywnie – prosimy abyście osobiście nawiązali z nim kontakt operacyjny. Elementy do nawiązania kontaktu:

Hasło: Czy pan robił doktorat razem z Pawłem Bożykiem

Odzew: Nie, ale chodziłem razem z nim na seminarium doktorskie

Uważamy, że niezależnie od realizacji zadań o charakterze ekonomicznym, umiejętne prowadzenie i stymulowanie działań tego kontaktu powinno pozwolić na właściwe kształtowanie atmosfery w środowisku placówkowym, a zwłaszcza kontrolę sytuacji w pionie handlowym.

4. Dot. „FLIN”

        Naszą ocenę J. KARSKIEGO – zaprezentujemy Dyr.Dep. Kadr MSZ. Liczymy, że atmosfera i stosunki w KG ulegną poprawie po zmianie Kierownika Urzędu – prosimy o Waszą ocenę.

        Jako niedopuszczalne uważamy natomiast konflikty między pracownikami naszego resortu. Prosimy o podjęcie przez Was niezbędnych działań w celu ich rozwiązania we własnym zakresie.

5. Dot. „ASKO”

        Prosimy o kontynuowanie opracowywania „A” równolegle przez „MUSK” i „UGISA” – głównie przy wykorzystaniu źródeł pośrednich /m.in. k.o. „ION”/. Kontakty bezpośrednie „UGIS” powinien jednak ograniczyć; nie wyrażamy zgody na wizyty w domu „A”. Maksymalnie wykorzystujcie natomiast wszelkie oficjalne płaszczyzny kontaktów. W stosunku do „A” planujemy aktywne przedsięwzięcia operacyjne w kraju /zabezpieczyliśmy granicę, podjęliśmy zabiegi w celu ustalenia jego tutejszych kontaktów/.

        W związku z powyższym prosimy o wyprzedzające i dokładne dane dot. terminów jego planowanych pobytów w Polsce /ostatnim razem przyjechał kilka dni wcześniej niż podaliście/.

6. Zaniepokojeni jesteśmy ogólną sytuacją /w tym kontrwywiadowczą/ w spółce „DALIMPEX”. Przygotowujemy w tej sprawie notatkę dla Kierownictwa.

        Prosimy o stałą informację na ten temat i odpowiednie przeciwdziałanie zarówno za pośrednictwem pozostających na kontakcie Rezydentury k.o. jak i oficjalnie poprzez stosowne inspirowanie „GOSPODARZA”.

7. Dot. „DAN”

        Z P. M. zamierzamy przeprowadzić rozmowę, o wynikach poinformujemy. W sprawie „DAN” obowiązuje ustalona uprzednio linia postępowania tj. śledzić na bieżąco jej działalność zwłaszcza zainteresowanie personelem naszych placówek i stymulować w kierunku przyjazdu fig. do kraju.

8. Dot. „EAST”

        Naszą opinię przekażemy po uzyskaniu oceny pionu „H” dot. wartości przekazywanych przez „E” informacji.

9. Dot. „HOOD”

        Sprawa interesująca i posiadająca perspektywę operacyjną. Podjęliśmy działania z pozycji Centrali m.in. VIA TOW. POLONIA w celu określenia kontaktów „H” na terenie kraju. Prosimy o Waszą pogłębioną charakterystykę fig. pod kątem przygotowania koncepcji do przeprowadzenia z nim rozmowy sondażowo-werbunkowej. Informujcie wyprzedzająco o kolejnych przyjazdach „H” do kraju.

10. Dot. „PEEL” – Ur. 1931 (...); poprzednio na placówkach USA, w Moskwie, Wiedniu i Londynie. Wg danych uzyskanych od bratniej służby kadrowy pracownik CIA. Zalecamy dużą ostrożność. W kontaktach nie wykazujcie pośpiechu. Uważamy, iż należało czekać na inicjatywę ze strony „P” w zaaranżowaniu spotkania. Sugerujemy kontynuowania tego kontaktu głównie na płaszczyźnie rutynowych spotkań dyplomatycznych.

11. Dot. „VERS”

        Podzielamy Waszą ocenę sprawy. Sposób nawiązania kontaktu i dotychczasowy przebieg znajomości wskazują, iż „VERS” stara się ustawić kontakty na płaszczyźnie towarzysko-przyjacielskiej na polecenie KSS.

        W związku z tym zalecamy dużą ostrożność w kontaktach. Niech „MUSK” ogranicza je do oficjalnych. W rozmowach powinien być stroną aktywniejszą w celu zdominowania „VERSA” i rozpoznania zadań /które realizuje na zlecenie KSS/ oraz wszechstronnego rozeznania jego osobowości.

        Informujcie na bieżąco o rozwoju sytuacji.

12. Dot. „ZAN”

        Ze względu na specyficzną osobowość „Z”, kontakt w naszej ocenie nie zasługuje na aktywne zaangażowanie w aspekcie operacyjnym; choć nie wykluczamy, e „Z” jest wykorzystywany przez KSS do realizacji pomocniczych działań.

        Sugerujemy, aby „MUSK” traktował znajomość z „Z” jako kontakt przykrycia – głównie na płaszczyźnie oficjalnej. Informujcie o planowanych przyjazdach „Z” do kraju.

13. Dot. „GóRAL” /dane depeszą/ – dla „UGISA”

        Przeprowadzono z nim w kraju szczegółowe rozmowy. Oceniamy, że „GóRAL” jest typem człowieka o skłonnościach do nagłych nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych działań. Jego lojalność wobec nas jest pozorna. Nie jest wobec nas szczery. Kluczowym motywem jego postępowania są korzyści finansowe i sam twierdzi, że w przypadku gdyby ktoś miał mu przeszkodzić w gromadzeniu pieniędzy, to by go usunął „choćby miał go zabić”. Z posiadanych przez nas materiałów wynika, że wielokrotnie usiłował celowo wprowadzić nas w błąd. W rozmowach próbował zataić niewygodne dla niego fakty.

        W związku z powyższym uzgodniono z „GóRALEM”, że będziemy z nim spotykać się tylko na terenie kraju. Kategorycznie zabroniono mu podejmowania na własną rękę prób nawiązywania kontaktu w trakcie pobytu w naszych placówkach.

        W przypadku zgłoszenia się „GóRALA” do Urzędu, załatwiajcie jego sprawy rutynowo. W rozmowie postarajcie się kapturowo uzyskać informacje odnośnie jego aktualnej sytuacji.

14. Dot. P. SŁAWIŃSKI

        Dokonujemy stosownych sprawdzeń. Zamierzamy podjąć odpowiednie zabiegi w tej sprawie /poinformować wojskowych/. Na obecnym etapie powinniście /w sprzyjających okolicznościach/ podnieść sprawę wobec „GOSPODARZA”.

15. Dot. E. SAPIŃSKI

        Prosimy o ustalenie zewnętrznych kontaktów wym. /bliższe dane/. Jednocześnie informujemy, że przeprowadziliśmy rozmowę profilaktyczną z następczynią. Joanna Świstak m.in. w aspekcie kontrywywiadowczego zabezpieczenia placówki. Informujcie okresowo o jej zachowaniu i kontaktach /kontrola operacyjna/.

16. Dot. informacji o osobach ubiegających się o kursy wakacyjne i studia w Polsce /notatka „UGISA”/. Ma to istotne znaczenie w kontekście perspektywicznych zadań naszego Pionu. Dobre możliwości realizacji tego zadania z pozycji K.G. w Toronto /od strony dokumentacyjnej/ posiada „ROG” – którego „UGIS” powinien tylko odpowiednio ukierunkować, dyskontując uzyskane akta i informacje w aspekcie operacyjnym.

17. Prosimy o nadesłanie aktualnej listy ob. PRL delegowanych oficjalnie do pracy w naszych placówkach w Kanadzie /Ambasada, Konsulaty, BRH, „Dalimpex”, PLL „LOT”, PeKaO, PLO/.

18. Prosimy o nadsyłanie rachunków do rozliczenia w jednej kopercie i szczegółowego oznakowania ich zgodnie z instrukcją finansową wg odpowiednich paragrafów np. 3 a itp.

19. Dot. „AZ” – Zgoda na zakup samochodu.

        Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących szyfrantów przy wszelkich wyjazdach prywatnych i służbowych poza teren placówki.

20. Przypominamy o konieczności oszczędnego wydatkowania kwot z funduszu operacyjnego. Dotyczy to w szczególności rozliczenia kosztów spotkań z k.o. placówkowymi. Zgodnie z decyzjami Kierownictwa nieuzasadnione operacyjnie wydatki nie będą refundowane.

21. Dot. napadu na żonę „GUNNARISA” /Wasza 474 z 1988.11.28/ o tego typu zdarzeniach informujcie natychmiast /Karski informował MSZ już 1988.11.17/ i przede wszystkim nasz pion. „GOSPODARZ” otrzymał szczegółowe dyspozycje w tej sprawie z Dep. Kadr MSZ – prosimy o zapoznanie się.

        Z okazji Nowego 1989 Roku przesyłamy Wam, Oficerom Rezydentury oraz Waszym Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

K. J A R E C K I

***

Warszawa, dn. 1989-01-03

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 00021

„VARDAR” – OTTAWA

Instr. 1/K/89 pkt 6 – Paweł Sławiński

JAR – K

Uwaga: podkreślone szyfrem rezydenckim!

Redagował Majdański

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTEPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

INSTRUKCJA NR 1/K/89  Z DNIA 1989.01.02 DLA „VARDARA”

1. Dot. SAJDAK Tadeusz

        Nasze sprawdzenia wym. przyniosły wynik negatywny. jesteśmy zaniepokojeni sytuacją. Z kontrwywiadowczego punktu widzenia uważamy ją za niedopuszczalną. Prosimy o wyjaśnienie sprawy jego zatrudnienia w Urzędzie.

2. Dot. „DONAT”

        Sprawę uważamy za interesującą. Wasze wnioski zasadne. Kontynuujcie opracowywanie go pod kątem przeprowadzenia z nim rozmowy sondażowo-pozyskaniowej z pozycji kraju. Informujcie wyprzedzająco o przyjeździe „D” do kraju.

3. Dot. „ALB”

        Podczas pobytu „ALBA” w kraju próbowano wielokrotnie skontaktować się z nim /w różnych porach/ – bez rezultatu. W tym kontekście rozgoryczenie „A” oceniamy jako pozorne. O jego stosunku do współpracy świadczą nikłe rezultaty informacyjne /także w czasie ostatniego spotkania z „MUSK”/.

        Prosimy o każdorazowe ustalanie z nim przed przyjazdem do kraju – szczegółowych parametrów, niezbędnych do nawiązania kontaktu.

4. Dot. kanadyjskiej Ustawy Imigracyjnej.

        Według posiadanych przez nas informacji z dniem 1989.01.01 wchodzi w życie nowa ustawa imigracyjna. Prosimy o przysłanie obowiązującego tekstu ustawy wraz z Waszą oceną odnośnie wpływu nowych uregulowań na ogólną sytuację kontrwywiadowczą w Kanadzie.

5. Dot. obserwacji „MUSKA”

        W związku z powtarzającą się obserwacją, zalecamy aby „MUSK” w najbliższym czasie /2-3 miesiące/ ograniczył się w czasie pobytów w Toronto do realizacji czynności oficjalnych tj., wynikających z jego statusu na placówce.

6. Dot. /dane depeszą/

        Nasze sprawdzenia wykazały, iż wym. pozostaje w zainteresowaniu Wojskowych. Sprawę zasygnalizujcie na miejscu ich rezydentowi. Obserwujcie zachowanie S. W przypadku braku rezultatów /zmiany postawy wym./ sprawę omówimy na szczeblu Central.

7. Dot. oferentów

        Dziękujemy za szczegółowy raport; tym niemniej podtrzymujemy nasze stanowisko. Jednocześnie informujemy, iż sprawę uważamy za zamkniętą.

8. Dot. „ROG”

        W nawiązaniu do notatki „UGISA” prosimy, aby z uwagi na obecnie pełnioną funkcję i mimo jego przeszłości zawodowej, „ROG” nie był włączony do działań operacyjnych poza Urzędem.

9. Dot. „FLIN”

        Przeprowadźcie osobiście stosowną rozmowę z „FLINEM”. Uświadomcie mu w sposób taktowny, aczkolwiek zdecydowany, iż zgodził się na pełnienie obecnej funkcji z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami /dot. to również przebywającej z nim rodziny na placówce/, i musi się podporządkować poleceniom przedstawiciela Centrali.

10. Dot. „ION”

        W nawiązaniu do notatki „UGISA” dot. refundacji za zakupiony przez „IONA” sprzęt elektroniczny, prosimy o wyjaśnienie o co chodzi.

11. Dot. prowadzenia rejestrów kontaktów pracowników placówek

        W ostatnim okresie otrzymaliśmy informacje sygnalizujące o nieprzestrzeganiu Zarządzenia Nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego z 1984 r. dot. obowiązku zgłaszania przez pracowników placówek kontaktów służbowych i prywatnych.

        Prosimy o zainteresowanie tą sprawą „Gospodarza” i spowodowanie, aby odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa placówek żądali od pracowników zgłaszania posiadanych kontaktów oraz systematycznie aktualizowali prowadzone rejestry.

        Prosimy także, aby po zakończeniu rotacji i wyjeździe pracownika do kraju rejestr jego kontaktów był przekazywany do pionu „K”.

        12. Z okazji Nowego Roku Kierownictwo Centrali przyznało premie po 80 USD „AZOWI” i „FLINOWI”. prosimy o wypłacenie.

K. J A R E C K I

Opublikowano w Teksty

ipn918Warszawa, dn. 18.08.1988 r.

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 03052

„WISAN” – OTTAWA

INSTRUKCJA 8/K/88

pkt. 4 – EARL LINCE x

a – TRAVEL PRESS WEEKLY x

JAR.K

x – podkreślone szyfrem rezydenckim.

Redagował ZADROŻNY

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTEPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

INSTRUKCJA NR 8/K/88 Z DNIA 1988.08.18 DLA „WISANA”

1. Dot. „BORST”

        Prosimy o przesłanie końcowej oceny przebiegu współpracy z tym źródłem.

2. Dot. „MEST”

        Zarzuty do „MESTA” oparte były o informację agenturalną otrzymaną z innego pionu. Anonimy wpłynęły do kraju w późniejszym okresie czasu. Zbadajcie zasadność zarzutów poprzez inne źródła. Przekażcie Waszą ocenę jego osoby. Zwróćcie uwagę „MESTOWI”, że nie wolno mu sporządzać notatek na maszynie. Powinien podpisywać je pseudonimem, a nie własnym nazwiskiem jak to uczynił ostatnio.

3. Dot. „NARO”

        Wykorzystując jego pobyt w kraju odbyliśmy z nim spotkanie. W jego trakcie nie przekazał istotnych informacji. Zadania związanego z ustaleniami /sprawa znana „MUSKOWI”/ nie zrealizował. Wynikało to z nieprzygotowania przez „NARO” legendy do wejścia na teren zakładu, w którym miał dokonać ustalenia. przy wejściu został zapytany przez portiera o powód wizyty. „NARO” odpowiedział, że pomylił adres i wycofał się. Zalecono mu aby nie ponawiał próby. Charakter produkcji tego zakładu ma ustalić na podstawie ogólnodostępnych publikacji w środowisku handlowym. Sposób realizacji zadania ustaleniowego wskazuje, iż „NARO” nie posiada predyspozycji do wykonywania tego rodzaju zadań. W przyszłości zrezygnujcie z tego kierunku jego wykorzystania. Największe możliwości operacyjnego wykorzystania „NARO” widzimy w przekazywaniu nam naprowadzeń na interesujące nas osoby i problemy.

4. Dot. „TRAK” /dane depeszą/

        Poinformujcie czy jest Wam znany. „T” zatrudniony jest w /a/ jako specjalista d/s reklamy. Z tego względu ma utrzymywać kontakty z naszymi placówkami.

5. Dot. znajomych „RANA” indagowanych przez „SZWADRON”

        Prosimy o dokładne wyjaśnienie faktu indagacji znajomego „RANA” przez „SZWADRON”.

6. Dot. „AKAN”

        W przypadku zgłoszenia się „AKANA” do urzędu rozpoznajcie jego możliwości wywiadowcze. W zależności od wyniku rozmowy podejmijcie decyzję co do celowości podjęcia go na kontakt. Bez względu na Waszą decyzję zasugerujcie mu w rozmowie, wybranie się do kraju. Informujcie o jego planach przyjazdowych.

K. J A R E C K I

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM!

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. nr 1

INSTRUKCJA NR 9/K/88 z dnia 1988.09.15 dla „WISANA”

1. Dot. „RóG”

        Załącznik nr 1.

2. Dot. „EGERIA”

        Załącznik nr 2.

3. Dot. „LIVIO”

        Przy zachowaniu ostrożności ustalcie aktualny adres i nr telefonu „LIVIO”. W 1984 r. zam. /dane depeszą/.

4. Prosimy oficerów o sporządzanie raz w roku notatek dot. działań podejmowanych w stosunku do nich przez KSS, opartych na własnych spostrzeżeniach i przemyśleniach. Uwzględnione powinny w nich być takie elementy jak formy, metody, środki, kierunki zainteresowań wraz z ocenami podejmowanych działań i ich prognozami na przyszłość. Niezależnie od powyższego obowiązuje bieżące informowanie na temat działań KSS.

5. Z okazji zbliżającej się 44 Rocznicy powołania MO i SB składamy Wam, wszystkim Pracownikom Rezydentury oraz Waszym Rodzinom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w służbie i życiu osobistym.

6. Dot. „HERTA”

        Załącznik nr 3.

K. J A R E C K I

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM!

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

ZAŁąCZNIK NR. 1 DO INSTRUKCJI Nr. 9/K/88 z 1988.09.15 

DLA „WISANA”

        Ambasada USA w Warszawie uzyskała od nieznanego /raczej młodego/ mężczyzny używającego ps. „SZAKAL” informację dot. „ROGA” zawierającą m.in. dokładne dane nt jego miejsca pracy, stopień, nr. tel. prywatnego i służbowego, adres domowy oraz nr. rej. i kolor jego samochodu. „SZAKAL” zna j. niemiecki i metody pracy kontrwywiadu. Prosimy „ROGA” o ew. wytypowanie z kręgu swych kontaktów prywatnych lub służbowych osób, które mogłyby być autorami informacji. Zobowiążcie „ROGA” do szczególnej ostrożności w poruszaniu się na terenie Kanady z rygorystycznym przestrzeganiem przepisów obowiązujących szyfrantów. W kontekście innych znanych Wam informacji na temat „R” przekażcie „UGISOWI” aby poddał zachowanie „ROGA” obserwacji.

K. JARECKI

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM!

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. nr 1

ZAŁACZNIK NR 2 DO INSTRUKCJI NR 9/K/88 z 1988.09.15 dla „WISANA

Dot. „EGERIA”

        Wieloletnie źródło informacji jednostki krajowej. W trakcie rozmów przed wyjazdem wyraziła zgodę na odbywanie z nią spotkań wyłącznie na terenie kraju. Motywowała, że nie może obecnie stwierdzić jednoznacznie czy podoła psychicznie kontaktom za granicą. „EGERIA” jest osobą o wysokiej inteligencji. Posiada łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność prowadzenia rozmowy, w której stara się dominować oraz kierować nią w wybranym przez siebie kierunku.

        Robi to w sposób uporządkowany i bardzo dokładny. Jej sposób bycia wskazuje na to, że cechuje ją duży dynamizm charakteru oraz wysoka operatywność, konsekwencja w działaniu i upór. Przekazała informację pisemną na temat pobytu w Polsce /dane depeszą/. W związku z powyższym obejmijcie „EGERIE” kontrolą operacyjną dla informowania o przebiegu jej aklimatyzacji oraz określenia możliwości realizacji naszych zadań. Sugerujemy, aby „UGIS” nawiązał kontakty towarzyskie z „EGERIA” zmierzając do kapturowego uzyskiwania od niej informacji. Systematycznie informujcie o rozwoju sytuacji.

K. JARECKI

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM!

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. nr 1

ZAŁąCZNIK NR 3 DO 

INSTRUKCJI NR 9/K/88 

z 1988.09.15 dla „WISANA

Dot. „HERTA” /dane depeszą/ sprawa znana „RIZO”

        Z pionu „B” uzyskaliśmy informację, iż „SZWADRON” przeprowadził w pomieszczeniach „ODDZIAŁU” w Montrealu rozmowę z „HERTA”. Z przesłanych przez „RIZO” dokumentów konsularnych wynika, że jej paszport utracił ważność. W związku z tym w przypadku zgłoszenia się „HERTY” do urzędu prosimy o przeprowadzenie rutynowej rozmowy mającej na celu uściślenie jej danych personalnych, uzyskanie informacji nt. przebiegu pobytu w Kanadzie. Tematu „SZWADRONU” nie poruszajcie. Sporządźcie charakterystykę „HERTY”. prześlijcie Waszą opinię o powodach zainteresowania się „SZWADRONU” „HERTA”.

K. JARECKI

***

Warszawa, dn. 14.09.1989 r.

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 03556

„WISAN” – OTTAWA

INSTRUKCJA 9/K/88 z dn. 1988.09.15

pkt.2 – WESTON x

pkt.3 – (...) Que. x tel. (...)

pkt.6 – Ewa JACUTO x

JAR.K

x – podkreślone szyfrem rezydenckim.

Redagował ZADROŻNY

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTęPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr. 1

INSTRUKCJA NR 10/K/88 

z DN. 1988.10.13

DLA „VARDARA” W OTTAWIE

1. Dotyczy „ION”

        Prosimy o szczegółową notatkę „IONA” na temat wspomnianych przez niego złośliwych działaniach /anonimy i uszkodzenia samochodów/ oraz informowanie na bieżąco o takich przypadkach.

2. Dotyczy: Marek KOCHOWICZ

        Sądzimy, że M.K. jest osobą chorą psychicznie. W przyszłości prosimy o jednoznaczne identyfikowanie zgłaszających się do Was osób.

3. Dotyczy: „ASKO”

        Załącznik nr 1.

4. Dotyczy: planu miasta Toronto

        Prosimy o przesłanie szczegółowych map i planów Toronto, jego okolic i centrum.

5. Dotyczy: Mikrobusu z rej. amerykańską parkującego w pobliżu Ambasady.

        W przypadku stwierdzenia ponownego parkowania mikrobusu obok Ambasady i stwierdzenia symptomów wykorzystywania go przez KSS prosimy o wykonanie zdjęć pojazdu /w tym ew. zbliżeń przez teleobiektyw/ oraz dokonanie legendowanych oględzin samochodu oraz osób posługujących się nim z najbliższej odległości tak, aby ew. ustalić zewnętrzne i wewnętrzne wyposażenie pojazdów.

        Rozważcie powiadomienie policji kanadyjskiej o „dziwnym pojeździe” pod Ambasadą wskazując na możliwość zagrożenia terrorystycznego.

6. Dotyczy: osób ubiegających się o przyjęcie na wakacyjne i roczne kursy języka oraz studia w Polsce. Przesyłajcie wyprzedzająco wnioski osób aplikujących o wakacyjne i roczne kursy języka oraz studia w Polsce. Prosimy o rozważenie możliwości zorganizowania w Urzędzie spotkania z uczestnikami kursów w celu selekcji i ew. podjęcia wstępnego opracowania interesujących nas osób.

K. J A R E C K I

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. nr 1

ZAŁACZNIK NR1 DLA „MUSKA” i „UGISA” DO INSTRUKCJI 10/K/88

Dotyczy: „ASKO”

        Dotychczasowy rozwój sytuacji operacyjnej charakteryzujący się dążeniem „ASKO” do zacieśnienia kontaktu z „MUSKIEM” wskazuje na to, że może on realizować zadania KSS.

        Prosimy „MUSKA” o zachowanie ostrożności w kontaktach z „A” a szczególnie podczas wizyt w jego domu. Informujcie szczegółowo o próbach docierania „A” do „UGISA”, podając wykorzystywane do tego preteksty i ustosunkowując się do ich wiarygodności. Z „A” planujemy przeprowadzić rozmowę. Podajcie wszelkie istotne elementy do wykorzystania. Poinformujcie o celowości i możliwości ew. wykorzystania w rozmowie argumentu dot. zmiany firmy ubezpieczeniowej przez nasze placówki. Informujcie wyprzedzająco o wystąpieniu przez „A” o wizę i jego planach pobytowych.

K. J A R E C K I

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

Instrukcja 11/K/88 z dnia 1988.11.07 dla „VARDARA” Ottawa

1. Dot. „MEST

        Odbyto z nim spotkanie w kraju. Poinformował o nawiązaniu kontaktu z „HACKETEM” i „EGERIA”. Z jego wypowiedzi wynikało, iż wysoko ocenia „HACKETTA” i zakłada, że kontakt może przejść na płaszczyznę towarzyską. Twierdzi, że do chwili obecnej nie odnotował faktów działań służb mających na celu nakłonienie go do dezercji lub wypracowanie płaszczyzny do werbunku. W świetle dotychczasowej jego aktywności towarzyskiej, zawodowej oraz sytuacji rodzinnej wydaje się to mało prawdopodobne. W związku z tym obejmijcie go kontrolą operacyjną. Niech „RIZO” w trakcie kolejnych spotkań rozpozna jego ew. plany na okres po powrocie do kraju.

        Fakt, iż „MEST” jest długoletnim naszym współpracownikiem oraz to, że zachowuje on zewnętrzne pozory lojalności nie usprawiedliwia tego, że współpraca z nim przynosi słabe rezultaty.

        Jest on typowym źródłem sygnalizacyjnym. Sugerujemy dyscyplinowanie „MESTA” poprzez aktywizację współpracy i konsekwentne egzekwowanie stawianych zadań.

        Informujcie o wynikach kontroli „MESTA”.

2. Dot. „ROG”

        Załącznik nr 1.

3. Dot. „JAX” /dane depeszą/

        Pełnił funkcję dyrektora Biura Głównego /3a/. W 1986 r. wyjechał z żoną i dziećmi prywatnie do Hiszpanii, skąd odmówił powrotu do kraju. Prawdopodobnie od końca 1986 roku przebywa na terenie Kanady. Według informacji jednostki terenowej ma on podejmować próby nawiązania kontaktu z przedstawicielami polskich central handlu zagranicznego.

        Poinformujcie, czy jest Wam znany. Zabezpieczcie dopływ informacji o zetknięciu się z „JAXEM” naszych źródeł informacji.

4. Dot. „ALB”

        Dalsze kontakty z „ALBEM”, „UGIS” powinien rozwijać stopniowo. W tym czasie „MUSK” w trakcie swoich wyjazdów powinien podtrzymywać kontakty z „ALBEM” z dotychczasową częstotliwością nadając im charakter towarzyskich spotkań.

5. Dot. „KOSM”

        W trakcie pobytu w kraju uzgodniono, iż ma nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrali. „KOSM” nie zgłosił się w uzgodnionym terminie.

        Informujcie o ew. kontaktach z „KOSMEM”. Nie podejmujcie próby nawiązania z nim kontaktu.

6. Dot. męża „DAN” dalej „DANT”

        Przebywał  w Poznaniu w trakcie Polonijnego Forum Gospodarczego. Odwiedził także swoją rodzinę w Warszawie i Łodzi. Nie wykorzystał w całości otrzymanej wizy ze względu na nagłe skrócenie pobytu. Nie udało się nawiązać z nim kontaktu. Prosimy o informowanie o rozwoju dalszych kontaktów z „DANTEM”. Sugerujemy aby w rozmowach zmierzać do uzyskania jego relacji z pobytu w Polsce w kontekście jego planów gospodarczych o których wspominał w rozmowach z „FENTEM”.

7. Dot. T. BĘDKOWSKIEGO

        O rozwoju sprawy informujcie pion „O”, któremu przekazaliśmy materiały.

8. Dot. uczestników nieoficjalnej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie.

        Prosimy o ustalenie osób, które uzyskały w placówkach na Waszym terenie wizy wyjazdowe do Polski w celu wzięcia udziału w wym. konferencji. Impreza ta zorganizowana została przez działaczy opozycyjnych przy okazji XVI Regionalnej Konferencji d/s Wyżywienia i Rolnictwa /FAO/ w dniach 25-28 sierpnia. Wśród uczestników mogli być oficjalni delegaci poszczególnych państw z ramienia FAO.

K. J A R E CK I

***

PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

ZAŁąCZNIK NR 1 DO 

INSTRUKCJI NR 11/K/88 DLA „VARDARA” I „UGISA”

        Przeprowadźcie z „ROGIEM” rozmowę celem uspokojenia i zmobilizowania. Przekażcie, iż ilość pracy wynikającej z jego obowiązków jest niewielka w porównaniu z innymi placówkami. Zwróćcie mu uwagę na konieczność rygorystycznego przestrzegania zasad pracy obowiązujących szyfranta. Podkreślcie z naciskiem, że szyfrantowi i jego rodzinie nie wolno utrzymywać kontaktów towarzyskich z osobami spoza placówki. W związku z zaistniałą sytuacją powinien zdwoić swoją czujność. Zwróćcie mu uwagę, że on i jego żona nie mogą samodzielnie poruszać się po mieście, ze względu na możliwość prowokacji. Jest to niezbędnie konieczne jako, że od początku pobytu „ROG” znalazł się w zainteresowaniu „Szwadronu”. Wskazuje na to obserwacja jakiej był poddany oraz dotarcie do niego L. Słomczewskiego, który według posiadanych przez nas materiałów jest wieloletnim współpracownikiem tej służby.

        Prosimy o ukierunkowanie „ROGA”, aby swoje umiejętności i kwalifikacje wykorzystał w zakresie kontrwywiadowczego zabezpieczenia urzędu oraz informowania o obserwowanych formach, metodach i środkach stosowanych przez przeciwnika w stosunku do placówki.

        Informujcie na bieżąco o rozwoju sytuacji.

K. J A R E C K I

***

Warszawa, dn. 09.11.88 r.

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 04178

„VARDAR” – OTTAWA

pkt. 3 – Przemysław JAŚKOWIAK, s. (...) ur. (...) x

a/ THZ „INTERPEGRO” x

JAR.K

Redagował ZADROŻNY

Opublikowano w Teksty

ipn918        Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz cykl ujawniania materiałów rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie. Część z nich pochodzi z niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego. Materiały te są pozyskiwane w ramach prowadzonego przez nasz tygodnik programu badawczego w IPN „Polonia i jej korzenie".

 


PODLEGA ZWROTOWI DO CENTRALI NASTĘPNYM KURIEREM

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

INSTRUKCJA NR 5/K/88 Z DNIA 1988.05.12 DLA „WISANA”

1. Dot. „AMARO”

        Dziękujemy za informację „KANAZA” odnośnie „AMARO”. Prześlijcie notatkę „KAMAZA” dot. źródeł i okoliczności jej uzyskania.

2. Dot. „ASKO”

        Informujemy, że dziewczyna „ASKO” /B.D./ zostanie zwolniona z pracy. W MSZ przeprowadzono z nią rozmowę odnośnie kontaktów z cudzoziemcami. Oświadczyła, że zamierza poślubić „ASKO” choć termin zawarcia związku małżeńskiego jest odległy z wielu przyczyn. Jako jedną z nich wymieniła wyjaśnienie wszystkich kwestii związanych z rozwodem „ASKO”.

        Wyrażamy nasze zadowolenie z tego, że „MUSK” zdołał przenieść kontakty na stopę koleżeńską. W dalszych kontaktach sugerujemy aby „MUSK” zachował ostrożność biorąc pod uwagę to, że „ASKO” może być wykorzystywany przez KSS. W rozmowach z „ASKO”, „MUSK” nie powinien powracać do spraw B.D. W przypadku poruszenia tego tematu przez „ASKO” powinien zachować się jakby nic nie wiedział o rozwoju sytuacji.

3. Dot. dokumentów tożsamości

        Poinformujcie odwrotnie pocztą w jaki sposób weszliście w posiadanie fotokopii nowych dokumentów tożsamości. Przekazaliśmy je do pionu „L”.

4. Dot. pracy obserwacji

        W związku z Waszym sygnałem prosimy o przesłanie kompleksowej informacji odnoście systemu pracy obserwacji w stosunku do oficerów jak i ich rodzin.

5. Dot. wycinków prasowych

        Ponownie prosimy o nieprzysyłanie wycinków prasowych bez Waszych komentarzy. Artykuły interesują nas jedynie jako materiał ilustracyjno-dokumentacyjny do sporządzanych na ich podstawie notatek informacyjnych.

6. Dot „MERK” /dane depeszą/

        „MERK” nie figuruje w naszej ewidencji. Poinformujcie czy często pracownicy naszych placówek korzystają z jego usług. Prosimy aby „ION” w notatce na temat „MERKA” ujął historię ich znajomości oraz opisał w miarę dokładnie w jakich okolicznościach „MERK” przekazał mu informację o wizycie „SZWADRONU” oraz podał przebieg rozmowy. Przekażcie „IONOWI” aby nie powracał z własnej inicjatywy do tej sprawy. Informujcie na bieżąco o przebiegu kontaktów.

7. Dot. „OXEN”

        Poinformował kodowo na PK, że ma kontakt z kanadyjskimi służbami specjalnymi. Ma być zatrudniony /dane depeszą/. prosimy o poinformowanie nas czy firma ta jest Wam znana. W miarę możliwości dokonajcie ustaleń co do:

– zakresu działalności firmy,

– jej sytuacji finansowej,

– nr telefonu firmy.

8. Dot. „MEST”

        Odbyto z nim spotkanie w kraju. Przekazał informacje dot. „AMARO”. Poinformował, iż finalizuje sprawę zatrudnienia żony w PLL LOT. Wspomniał, iż przez ostatni rok nie miał kontaktu z „ELK”. Wtedy to „ELK” prosił „MESTA” o zebranie danych nt. aktualnej sytuacji jego syna. „MEST” nie zrobił tego i dlatego nie odnowił z „E” kontaktu. Prosił abyśmy przekazali mu te dane jeżeli jesteśmy zainteresowani aby nawiązał kontakt z „ELKIEM”. Poinformujcie „MESTA”, iż na razie nie ma konieczności aby inicjował kontakty z „ELKIEM”. Przedyskutujemy z nim tą sprawę w trakcie kolejnego pobytu w kraju. „MESTOWI” zlecono aby rozpoznał aktualną sytuację „DAN”. Twierdził, że nie będzie miał z tym trudności. Zlećcie mu sporządzenie informacji na temat właścicielki firmy, w której pracuje „AMARO”. W miarę posiadanych możliwości niech „MEST” zapewni sobie dopływ informacji o jej planach przyjazdowych do kraju. Zgodnie z naszym zleceniem „MEST” ma przekazać Wam listę właścicieli biur podróży, z którymi utrzymuje kontakt wraz z ich krótkimi charakterystykami.

        Poinformujcie czy jest Wam znana Alexandra Urszula PETTERS ZARZEKA c. (...) zam. (...) OAKVILLE ONTARIO, ELIZABETH STRZELECKI, ur. (...) Kalisz, zam. (...) Toronto Ont oraz jej mąż.

9. Dot. „LECH” (dane depeszą)

        Były marynarz. W grudniu 1987 roku zdezerterował ze statku. Obecnie ma przebywać w Hamilton. Poinformujcie czy jest Wam znany. W przypadku kontaktów „LECHA” z naszą placówką pilnie informujcie.

K. J A R E C K I

***

Warszawa, dn. 14.06.1988 r.

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 02348

„WISAN” – Ottawa

INSTRUKCJA 6/K/88

pkt. 3 – (...)

pkt. 5 – ZAZUNIUK x

JAR.K

x – podkreślone szyfrem rezydenckim

Redagował ZADROŻNY

***

PODLEGA ZWROTOWI 

DO CENTRALI

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

INSTRUKCJA NR. 6/K/88 Z DNIA 1988.06.15 DLA „WISANA”

1. Dot. „AMARO”

        Odbyto spotkanie z „AMARO”. Wywołał je aby zakomunikować, że zrywa współpracę. Miał pretensje, że nie pomogliśmy mu gdy „MEST” go zwolnił z pracy. Poinformował, że zamierza zatrudnić się w Air Canada lub WAZDair. Prosimy o objęcie go kontrolą operacyjną i informowanie nas o wszelkich jego kontaktach z naszymi placówkami. W trakcie kolejnego pobytu w kraju podejmiemy prób wznowienia z nim dialogu operacyjnego.

2. Dot. „MEST”

        Odbyliśmy spotkanie. Przekazał informację o „AMARO” oraz pokwitowanie na nadbagaż, który przewoził „AMARO”. Nie potrafił wyjaśnić dlaczego „AMARO” nie podpisał pokwitowania. Oceniamy, że informacje „MESTA” nt. „AMARO” są tendencyjne. Sposób ich przekazania wskazuje na to, że celem „MESTA” jest dyskredytacja „AMARO”. Sądzimy, że „MEST” spowodował zwolnienie „AMARO” z biura podróży. Zlecono „MESTOWI” zebranie informacji o B. ŁOSIAKU.

        Po przeanalizowaniu dotychczasowych materiałów uważamy, iż „MEST” jedynie stwarza pozory angażowania się we współpracę z nami. Przekazywane przez niego informacje są ogólnikowe bądź wycinkowe. Realizuje minimum naszych oczekiwań tak abyśmy nie mieli do niego większych pretensji.

        Z pionu „R” otrzymaliśmy informacje, że „MEST” otrzymuje łapówki od właścicieli biur podróży w zamian za ulgi przewozowe. Ponadto ma trudnić się sprzedażą biletów powrotnych do Polski uzyskanych od osób które wykupiły je w kraju i pozostały w Kanadzie. „MEST” miał ponadto spowodować zakup mieszkań przez PLL „LOT” po wyższej cenie z czego otrzymał kilka procent. Ma trudnić się także handlem papierosami i alkoholem ze sklepiku, które sprzedaje m.in. restauracji „POLONEZ”.

        Poinformowano nas ponadto, że pasierbica „MESTA” usiłowała popełnić samobójstwo. Było to następstwem postępowania „MESTA”, który usiłował ją zgwałcić, a gdy mu to się nie udało szykanował ją i bił. Wydarzenia te były przedmiotem zainteresowania „ODDZIAŁU”, lecz cała sprawa szybko ucichła. „MEST” ma czerpać także dochody z opłat za nadbagaż na który TAZBIR nie wydaje pokwitowań. Sugerujemy podtrzymanie z „M” dialogu operacyjnego oraz objęcie go ścisłą kontrolą operacyjną poprzez źródła. Prosimy o zlecanie mu konkretnych zadań i rozliczanie go z ich realizacji.

        Informujcie na bieżąco o rozwoju sytuacji.

3. Dot. „AKAN”

        Otrzymaliśmy kolejny list „AKANA” na PK. Wynika z niego, że szuka z nami kontaktu, lecz zapomniał łączności kodowej. W poprzedniej korespondencji sugerował, że rozpoznał w „RIZO” naszego przedstawiciela lecz ten nie nawiązał z nim kontaktu. W tej sytuacji nie wykluczamy, że „A” może być sterowany przez KSS (od red. – kanadyjskie służby specjalne).

        W ostatnim liście „AKAN” podał swój nowy adres i numer telefonu /dane depeszą/. Prosimy o dokonanie ustalenia czy telefon jest faktycznie zarejestrowany na „AKANA” oraz o sporządzenie opisu jego miejsca zamieszkania.

        W przypadku zgłoszenia się „AKANA” do Urzędu rozpoznajcie jego możliwości. W rozmowie zasugerujcie mu wybranie się do kraju. Informujcie o jego planach przyjazdowych.

4. Dot. „SUN”

        Dotychczasowa współpraca nie przyniosła większych efektów informacyjnych. Sugerujemy stawianie konkretnych zadań i rozliczanie z ich realizacji. Prosimy o dokładne relacje „SUNA” z rozmowy z panią SKLAR, w trakcie której zaproponowała mu pozostanie w Kanadzie.

5. Dot. „AKYM”

        Prosimy o ukierunkowanie „AKYMA” na rozpoznanie wspólnika męża „DAN” /dane depeszą/. Zainteresowani jesteśmy bliższymi danymi nt. tej firmy /kierownictwo, ilość i personalia zatrudnionych, standing finansowy itp./ oraz bieżącymi informacjami nt. kontaktów „A” z jej pracownikami.

6. Dot. B. ŁOSIAK

        Stwierdziliśmy zlikwidowanie przez niego konta walutowego w kraju. Potwierdzałoby to podejrzenia o przygotowywaniu się go do pozostania w Kanadzie. Prosimy o poddanie go ścisłej kontroli w celu ich weryfikacji. Informujcie o wszelkich ew. symptomach jego współpracy z KSS.

7. Dot. „SZWADRON”

        Prosimy o bliższe dane nt. lokalizacji szkoły „SZWADRONU” mieszczącej się wg. „RIZO” koło Ottawy oraz informacje nt. adresu nowej siedziby tej służby w Ottawie. Zainteresowani jesteśmy informacjami nt. rekrutacji do pracy w „SZWADRONIE”.

8. Dot. stanu bezpieczeństwa placówki w Montrealu

        Sugerujemy jeszcze raz omówić sprawę z „GOSPODARZEM”. O wszelkich nieprawidłowościach w tej kwestii powinien być w pierwszej kolejności informowany oficer d/s bezpieczeństwa placówki. Przypominamy, iż w sprawach kadrowych placówki jest władny jej kierownik.

K. J A R E C K I

***

Warszawa, dn 14.07.1988 r.

T A J N E

SZYFROGRAM Nr 02680

„WISSAN” – Ottawa

dot. 7/k/88

1-Leon WZIENTEK vel ZIENTEK

4-Krystyna GLAZER WOCIAL,  BAHNER

5-Michał MICHALSKI (...)

Premie z okazji 22 lipca: „AZ”-100USD, „KAMAZ”-100USD, „MAŁY”-100USD (odbiór w kraju/.

K.JAR

x/-podkreślone rezydenckim

Redagował Lemański

***

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Nr 1

INSTRUKCJA Nr. 7/K/88 Z DNIA 1988.07.14 DLA „WISANA”

1. Dot. „HACKETT” /dane depeszą/

        Jest naszym kontaktem operacyjnym. Od wielu lat współpracuje z naszym resortem. Przez jednostki krajowe był bardzo wysoko oceniany. W 1979 roku był wykorzystywany przez rezydenturę w Brukseli. Jego uplasowanie ograniczało przydatność do celów naszej służby. Na aktywność „HACKETTA” miała także wpływ granicząca z bankructwem sytuacja finansowa kierowanej przez niego spółki. Współpraca nie przyniosła efektów. W 1981 r. utrzymujący z nim kontakt oficer ocenił go jako kombinatora i cwaniaka. Zrezygnowano z wykorzystywania go przez naszą służbę. W 1984 r. został zatrzymany na próbie nielegalnego wywozu wyrobów futrzarskich. W związku z tym wstrzymano mu wydanie paszportu służbowego. W sprawie tej przedłożył w swojej instytucji pismo z Głównego Urzędu Ceł, z którego wynikało, iż futro było potrzebne żonie na okres zimy w Belgii. Nie spowodowało to jednak zniesienia zastrzeżenia na wyjazdy zagraniczne. Zostaje ono zniesione po pozyskaniu go do współpracy przez jednostkę krajową w 1984 r. Należy nadmienić, że już w 1979 r. uzyskaliśmy informację, że belgijskie służby specjalne rozpracowują go jako pracownika wywiadu polskiego.

        Po powrocie z krótkiego pobytu na terenie Kanady sporządził obszerną informację pisemną na temat osób, z którymi miał kontakt. Został przeszkolony pod kątem potrzeb naszego pionu, a także zasad zachowania się na terenie Kanady. Jako zadanie zlecono „H” przekazanie wykazu znajomych wraz z ich krótkimi charakterystykami.

        Prosimy o obserwowanie przebiegu jego aklimatyzacji oraz rozpoznanie jego przydatności do realizacji naszych zadań. Poinformujcie nas po okresie aklimatyzacji o Waszej ocenie.

2. Dot. „IRVIN”

        Prosimy o poinformowanie nas o przebiegu jego aklimatyzacji i nawiązanych przez niego kontaktach.

3. Dot. „MEST”

        W trakcie pobytu w kraju odbyto z nim spotkanie. Nie miał do przekazania żadnych informacji. Poinformował jedynie, że wpłynęły do kraju dwa listy z zarzutami przeciwko niemu. Podał osoby, które podpisały się pod nimi. „MEST przyszedł na spotkanie pod wpływem alkoholu. Jego wygląd zewnętrzny wskazywał na to, że uczestniczył w nocnej libacji. Rozcięcie łuku brwiowego tłumaczył upadkiem. Ślady na twarzy wskazywały jednak, że mogło być to efektem bójki. Prosimy o rozpoznanie sprawy i ustosunkowanie się do postawionych „MESTOWI” zarzutów. Sprawa pilna.

4. Dot. „LIVA”

        Odbyto z nim w kraju spotkania. Przekazał szereg informacji o charakterze sygnalizacyjnym. Zlecono mu zadania dot. rozpoznawania „HACKETTA” i „EGERII” /dane depeszą/. „LIVA” utrzymuje, że nie stwierdza działań KSS w stosunku do swojej osoby. Poinformował, że w miesiącu kwietniu B. /dane depeszą/ zaproponował mu pozostanie w Kanadzie. Prosimy w trakcie kolejnych spotkań powracać do tematu ew. działań KSS w stosunku do „LIVY”. O wszelkich symptomach informujcie na bieżąco.

5. Dot. „UNCJO” /dane depeszą/

        Posiada paszport konsularny, wystawiony przez KG PRL w Toronto. Poinformujcie czy jest Wam znany, prześlijcie jego dokumenty konsularne.

6. Dot. kosztów spotkań operacyjnych

        Prosimy o egzekwowanie zasady, że koszty ponoszone na spotkaniach muszą być wymierne do efektów informacyjnych i operacyjnych. Prosimy w uwagach do raportów operacyjnych odnotowywać koszta poniesione na odbycie spotkania.

K. J A R E C K I

Opublikowano w Goniec Poleca
piątek, 23 luty 2018 13:30

My dopiero nadrabiamy zaległości

        W dniach 14-17 lutego delegacja Instytutu Pamięci Narodowej w składzie Jan Baster – zastępca prezesa IPN, Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, oraz Agnieszka Jędrzak – kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN, przebywała w Kanadzie. Korzystając z okazji, przeprowadziliśmy rozmowę…

        Goniec - Czy IPN ma program, czy zamierza otworzyć program, który badałby to, jak rozbijano Polonię; działanie rezydentury PRL w Kanadzie?

        Wiceprezes IPN Jan Baster - Z tego co ja wiem, choć tym się nie zajmuję, to takiego programu centralnego nie mamy, natomiast pojedynczy badacze z pewnością tym się zajmują. 

        - Chciałem się więc też zapytać, na ile instytut jest niezależny w swoich działaniach, wolny od wpływów politycznych, bo właśnie dowiedziałem się, że umorzono śledztwo w sprawie mordu partyzantki żydowskiej na polskich chłopach w Koniuchach; a jest to sprawa, która leży mi na sercu nie tylko dlatego, że zgłosił ją Kongres Polonii Kanadyjskiej, ale akurat tak się złożyło, że kilkadziesiąt lat temu przeprowadziłem wywiad z osobą, która przeżyła tę masakrę, panem Tubinem. Z tego, co mi wiadomo, to Instytut wysłał jedynie jakieś zapytania do władz innych krajów o zlokalizowanie sprawców, natomiast z przesłanych do IPN dokumentów wynikało, że sprawcy jak najbardziej są znani, chwalą się tym, co zrobili, i sprawa jest jakby podana na tacy. Tymczasem utknęła. Dlaczego? Czy z powodów politycznych? 

        - Myślę, że wolności Instytutu bronimy skutecznie, natomiast trzeba pamiętać, że są to jakby dwa obszary działalności, działalność naukowa, czyli badania, kwerendy i opracowywanie później materiałów to jest pion naukowy. I jest pełna wolność badań naukowych. A kwestia śledztw to jest pion prokuratorski, który jest jeszcze bardziej niezależny, no bo pomimo że w nazwie i formalnie komisja ścigania jest w strukturach Instytutu, to dyrektor pionu jest zastępcą prokuratora generalnego i tutaj nigdy tak nie było, żeby prezes Instytutu miał możliwości jakiegokolwiek ingerowania w prace prokuratorów czy narzucania im sposobu prowadzenia spraw czy wpływania na to, że sprawa jest umorzona. To są tak naprawdę pytania do prokuratorów do tego, który prowadził sprawę. 

Opublikowano w Wywiady
piątek, 16 luty 2018 07:34

Wystarczy zacząć pisać jak było...

LESZEK--ZEBROWSKI        W obecnej dyskusji, jaka toczy się wokół stosunków polsko-żydowskich, gdzie w tle są żądania, już nie 65 mld dol., ale 300 mld dol., czyli łącznie biliona złotych polskich. Jest to kwota nie do wyobrażenia dla olbrzymiej większości Polaków. Nie mamy z takimi wielkościami do czynienia, to są wielokrotności polskiego budżetu -  w tle tej sprawy cały czas wraca sprawa Jedwabnego. To jest symbol tego, czego nie zrobiliśmy do tej pory i taki naturalny odruch żeby się bronić, ponieważ Jedwabne jest tym atutem strony żydowskiej; zobaczcie to nie tylko Niemcy, ale także Polacy... I Polacy byli gorsi; Niemcy to była instytucja to było państwo, to byli naziści właściwie, a nie Niemcy, natomiast Polacy byli antysemitami z dobrej woli. 

        W związku z tym podnoszone są głosy, żeby tę sprawę wreszcie zakończyć.  Normalnością jest dzisiaj to, że śledztwo, które zostało wówczas wszczęte, gdzie równolegle rozpoczęła się ekshumacja, zostało natychmiast przerwane, wyciszone, nie pozwolono tego kontynuować. 

Opublikowano w Teksty
piątek, 09 luty 2018 07:41

"Wygnańcy" Stanisław i Aniela Lasek

        10 lutego mija kolejna rocznica wywózek ludności polskiej na Syberię jaką rozpoczął okupant sowiecki w 1940 r.  Wśród nas tutaj, na emigracji, żyło bardzo wiele ludzi, którzy przeszli drogę z Syberii,   świadkowie tamtych strasznych czasów; czasów, o których pamięć nie powinna zgasnąć w żadnym pokoleniu Polaków. Prawda o tamtych czasach musi być cały czas opowiadana między innymi po to aby inni nie narzucali nam swoich kłamstw.

        - Przedstawiamy poniżej fragment wspomnień znanych w naszym polonijnym środowisku państwa Stanisława i Anieli Lasek. Wspomnienia te zostały pięknie wydane przez Fundację imienia Władysława Reymonta. Jest to wstrząsający opis tułaczki przez Syberię, Kazachstan, Uzbekistan i Afrykę zatytułowany „Wygnańcy”, 

        - Harmonia życia wsi Dmytrów i naszych kolonii nigdy nie była zakłócana. Razem chodziliśmy do jednej szkoły, religii uczyli katoliccy księża i prawosławni popi, a jeśli któryś nie mógł być na lekcji, to dzieci z połączonych klas uczyły się religii pod opieką księdza albo popa. Zdawało się że wszyscy dbają o to, aby dobrze gospodarować i zbierać plony pracy rąk. Pomagano sobie wzajemnie przy pracach w polu, w czasie żniw, sianokosów czy wykopkach ziemniaków. 

        Ten spokojny tryb życia został zakłócony wybuchem II wojny światowej. Najazd Niemców na Polskę – 1 września 1939 r., a następnie Rosji sowieckiej i ich okupacja była początkiem tragedii kolonistów, osadników, nauczycieli, leśniczych, żandarmerii oraz inteligencji polskiej zamieszkującej Wschodnią Małopolskę, okupowaną przez bolszewików. 

Opublikowano w Życie polonijne

        Będąc małym chłopcem zawsze zastanawiałem się dlaczego mój dziadek latem chodzi w grubych podkoszulkach i kalesonach, dlaczego nigdy go nie widziałem w koszulce z krótkim rękawem. Któregoś razu postanowiłem zapytać, ale usłyszałem tylko zdawkową odpowiedź – bo mi jest zimno. 

        Jakoś dziwne mi się to wydawało, że tylko mój dziadek latem tak się ubiera, postanowiłem dalej pytać, aby moją ciekawość zaspokoić. Mój tata opowiadał, że dziadek dużo przeżył, że był w czasie wojny w obozach, ale jak chcę dowiedzieć coś więcej, to będzie najlepiej jak sam go zapytam, tak właśnie zrobiłem. Wtedy dziadek się otworzył i zaczął opowiadać mi swoją historię…

        Przed wojną był organistą, uczył religii i pracował na poczcie. W czerwcu 1939 roku urodził mu się syn – mój tata. Później wybuchła wojna, dziadek dalej kontynuował swoją pracę, ale już tylko jako organista. Z tej właśnie racji dziadek wypisywał metryki urodzenia, akty zgonu i tym podobne. Wielu młodych ludzi wstąpiło do partyzantki, byli poszukiwani przez Niemców. dziadek starał się pomagać w miarę możliwości wypisywał i wprowadzał do ksiąg kościelnych lewe akty zgonu, tak aby Niemcy przestali gnębić rodziny i zaprzestali poszukiwań. Któregoś razu Niemcy złapali grupę partyzantów w której, jak się okazało, było już kilku już wcześniej „uśmierconych”. Podejrzenie padło na organistę, został aresztowany i wywieziony do aresztu do Działdowa. 

Opublikowano w Życie polonijne
piątek, 26 styczeń 2018 07:47

Sugerujemy neutralizację Andrzeja Kobosa…

 

TeczkaIPN

       Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz cykl ujawniania materiałów rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie. Część z nich pochodzi z 

niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego. Materiały te są pozyskiwane w ramach prowadzonego przez nasz tygodnik programu badawczego w IPN „Polonia i jej korzenie”. Zachowano oryginalną pisownię.

(od red. – notatka odręczna)

– 8.) PION-„O”

        Rezydentura realizowała na rzecz Pionu następujące przedsięwzięcia i działania operacyjne:

        – „KWENT” – Opracowanie kompleksowej dokumentacji operacyjnej (zawierającej BPM: trasy sprawdzeniowe, kontrobserwacja) i 2-krotne – udane wykonanie złożonego przedsięwzięcia operacyjnego z przejęciem dużej ilości materiałów o charakterze wywiadowczym.

        – „TUKA” – Przygotowanie kompleksowej dokumentacji operacyjnej do realizacji przedsięwzięcia operac. zawierającej: BPM, trasy sprawdzeniowe, miejsca spotkań i kontrobserwacji), oraz 2-krotne podjęcie próby realizacji przedsięwzięcia – wg szczegółowych dyspozycji Pionu.

        – „BELLON” – Przygotowanie koncepcji i szczegółowego planu realizacji przedsięwzięcia – które zostało wykonane na terenie CALGARY (odległość około 5 tys. km od siedziby Rezydentury).

 – Niezależnie od powyższego Rezydentura przekazała do Wydziału szczegółowe charakterystyki i dane personalne fig. – które stanowiły podstawę do założenia następujących spraw operacyjnych: „CELNIK”, „MIKO”, „OZGA” i „GUSTAW” (od tego ostatniego oficer prowadzący uzyskał szereg ciekawych materiałów ze specjalistycznych konferencji naukowych – które przesłaliśmy do Pionu).

        – Oprócz wyszczególnionych wyżej spraw – prowadzonych w kategoriach R.O. – przekazaliśmy do Pionu dane personalne i wstępne charakterystyki następujących osób (kwalifikujących się do bliższego operacyjnego zainteresowania: A. BONIECKI, C. SŁABY, E.G. SADOWSKI, R. ZIOŁO, E. BARRY, I. OLESZKIEWICZ, A. WOJDAN i A. SŁOWAKIEWICZ.

        – Na bieżąco realizowane były szczegółowe dyspozycje otrzymywane z Pionu – w zakresie operacyjnym i ustaleniowo-zabezpieczeniowym m.inn. dot. (...)

– 9.) PION-„P”

(...)

        – B.) „INTER” – systematyczne prowadzenie nasłuchów – zgodnie ze szczegółowymi dyspozycjami otrzymywanymi z Pionu. Pisemne meldunki z wykorzystania tego zadania były na bieżąco przekazywane do Centrali.

        – 2.) W okresie sprawozdawczym przesłaliśmy do Pionu szereg użytecznych (jak wynika z Waszych ocen), materiałów dot. problematyki pozostające w zainteresowaniu pionu, w tym katalogi, opracowania, prospekty, a także konkretne przedmioty (zakupione bądź uzyskane z pozycji Rezydentury).

        – Jednocześnie systematycznie prowadziliśmy rozpoznanie tutejszego rynku pod kątem potrzeb Wydziału, oraz uczestniczyliśmy w wystawach specjalistycznych – przekazując ciekawsze materiały publicystyczne nt. nowoczesnych rozwiązań technicznych – zgodnie z aktualnymi potrzebami Pionu (np. sprawa „FISCHA”).

        – Ponadto przesyłaliśmy do Wydziału dane personalne i wstępne charakterystyki osób – potencjalnych kandydatów do operacyjnego opracowania np. R. CHODYNIECKI – zatrudniony w „BELL CANADA”.

        – 3.) Rezydentura na bieżąco realizowała szczegółowe dyspozycje Pionu – np. ustalenia dot. firmy – „SCINTEX”. Harmonijnie przebiegała współpraca w zakresie zabezpieczenia poczty operacyjnej i potrzeb technicznych (W.T.O.) Rezydentury.

– 10. ) PION-„R”

        Realizując postawione zadania w zakresie problematyki Pionu, Rezydentura koncentrowała swoje wysiłki zwłaszcza na rozpracowywaniu głównego obiektu krypt. „JASKINIA”. Szczegółowy plan działania w tej sprawie (z wykorzystaniem źródeł innych pionów Centrali) przedstawiliśmy oddzielnie.

        – W efekcie podjętych przez nas działań operacyjnych założono sprawy: „PAM” (źródło ciekawych informacji politycznych z bliską perspektywą na Kontakt Informacyjny), „BERT”, „KOT”, nawiązano kontakt z RENIER NIJSKENS (po wyjeździe wym. z Kanady istnieje perspektywa dalszej jego kontynuacji).

        – Rezydentura przekazała również szereg kandydatów do opracowania operacyjnego np. J. KARSKI, J. JAKIMOWICZ, A. GURYN, W. ZAWADZIŃSKI, B. PIETRULEWICZ, A. MANTERYS, P. RUDNICKI, J. ZDŻARSKI, H. JAZŁOWIECKA,  KS. H. PIEPRZYCKI, KS. J. KIKIELA, KS. A. KAZIMIERSKI, KS. A. MENDRELA, KS. K. JASIŃSKI i inni.

        – Niezależnie od powyższego realizowano zgodnie z dyspozycjami Pionu szereg czynności ustaleniowo-sprawdzeniowych i zabezpieczających dot. „RIVET”, „POLAR”, „FRAT”, „MICHAŁ”, „GŁUCHY”, I. FEDORCZYK. Dokonano również szczegółowych ustaleń odnośnie „ST. PAUL UNIVERSITY” w OTTAWIE, oraz podjęto zabiegi w kierunku rozpoznania tzw. „GRUPY-78” – ALTERNATIVE DEFENCE PROJECT.

        – Rezydentura systematycznie przekazywała do Pionu materiały o dokumenty dot. problematyki pozostającej w zainteresowaniu Wydziału np. tekst nowej kanadyjskiej dyrektywy obronnej tzn. „WHITE PAPERS”, preliminarz budżetowy Dept. Obrony Kanady, oraz ciekawsze opracowania analityczne i studyjne czy artykuły prasowe i inne publikacje specjalistyczne.

        – Duże znaczenie przywiązywaliśmy do tematyki watykańskiej i problematyki stosunków Państwo-Kościół w Polsce. W tym zakresie obok informacji operacyjnych zapewniliśmy szeroki dopływ informacji na temat wizyt: prymasa J. GLEMPA w Kanadzie (październik 1986R.) i papieża JANA PAWŁA II w Polsce (1987R.).

        – W okresie sprawozdawczym przekazaliśmy również do Pionu – celem wykorzystania operacyjnego – analityczną notatkę nt. aktualnego stanu duszpasterstwa polonijnego w Kanadzie wraz z wykazem polskich księży rzymsko-katolickich w tym kraju.

        – Rezydentura systematycznie kierowała do wiadomości Pionu ciekawsze informacje uzyskane od źródeł innych pionów Centrali, a dotyczących problematyki Pionu.

– 11.) PION-„T”

        W okresie sprawozdawczym Rezydentura przygotowała (zgodnie z instrukcją) i zrealizowała według dyspozycji Pionu – przedsięwzięcie specjalne krypt. – „PODPORA”.

        – Jednocześnie kontynuowaliśmy przekazywanie do Wydziału ciekawszych materiałów publicystycznych – m.in. z prasy emigracyjnej – stanowiących potencjalny materiał do działań inspiracyjnych i dezinformacyjnych – np. dot. Z. PRZETAKIEWICZA, czy odnośnie toczącej się polemiki prasowej, w którą zaangażowani byli znani z antykrajowej działalności – A. PRUSZYŃSKI, E. ZYMAN i konserwatywny poseł federalny ukraińskiego pochodzenia – A. WITER – z jednej strony i bardziej umiarkowany redaktor „ZWIąZKOWCA” – JACEK BORZĘCKI (ostatnio wrócił na stałe do kraju) – z drugiej.

        – Przesłano ponadto do kraju:

        – Tekst opublikowanego w „ZWIąZKOWCU” (NR 25 z 87-03-26) artykułu dot. problematyki dezinformacji pt. – „FAŁSZYWKI”.

        – Komplet dokumentacji prasowej odnośnie polemiki w prasie kanadyjskiej, którą wywołał artykuł MORRIS-KWAŚNIEWSKIEGO nt. wypadków kieleckich z 1946 R.

        – Pełną dokumentację personalną ANDRZEJA KOBOSA – autora wyjątkowo napastliwych artykułów antykrajowych – publikowanych w prasie emigracyjnej – wraz z treścią jego artykułu pt. „NAUKI MAJOWE” – oraz sugestią podjęcia działań w celu neutralizacji A.K.

        – Niezależnie od powyższego regularnie wskazywaliśmy na niektóre aspekty spraw prowadzonych przez inne piony Centrali – kwalifikujące się do wykorzystania w ramach realizacji zadań Waszego pionu.

        Ponadto Rezydentura systematycznie realizowała doraźne dyspozycje Pionu – w tym np. dot. ustaleń w sprawie identyfikacji typów stosowanych w KANADZIE maszyn do pisania firmy ABM.

– 12.) PION-„U”

        Rezydentura realizowała na odcinku Pionu zadania wynikające ze szczegółowego planu pracy; a w szczególności następujące przedsięwzięcia i sprawy operacyjne:

        1) „USKOK” – sprawa z naprowadzenia Rezydentury. Przeprowadzono z fig. kilka spotkań operacyjnych – połączonych z realizacją BPM – zgodnie z opracowanymi przez Rezydenturę i zatwierdzonymi przez Centralę – kilkoma zestawami kompleksowej dokumentacji operacyjnej. Sprawa agenturalna – rokująca poważne perspektywy.

        2) „KORDIAN” – wartościowy kontakt – prowadzony z pozycji Centrali w kategorii agenturalnej. Na obecnym etapie Rezydentura realizuje w sprawie szczegółowe dyspozycje Pionu dot. kontroli operacyjnej fig. i zabezpieczenia wyjazdów „K” do kraju.

        3) „MEKKA” – zgodnie z instrukcjami Wydziału opracowano i przygotowano niezbędną dokumentację do przeprowadzenia przedsięwzięcia operacyjnego w sprawie na terenie TORONTO. O wynikach realizacji przedsięwzięcia informowaliśmy na bieżąco (2-krotne próby).

        4) Niezależnie od powyższego Rezydentura:

        – Wytypowała i przekazała do Pionu dane personalne i bliższe charakterystyki szeregu figurantów – stanowiące podstawę do założenia następujących spraw: „RENETA”, „ROMET”, oraz opracowała dla potrzeb Pionu kompletną dokumentację (zawierającą: BPM, /.../ trasa sprawdzeniowa, system kontrobserwacji) do realizacji przedsięwzięć operacyjnych na terenie TORONTO.

        – Zabezpieczała oraz dokonywała szczegółowych zabiegów operacyjnych – w tym wypracowania płaszczyzny kontaktu z pozycji oficjalnej) oraz ustaleń – zgodnie z instrukcjami Centrali fig. następujących spraw: „SYLWESTER”, „UGOŁ”, „SYNEK”, „AMAL”, „IKAR”, „PRENDER”, „SART”, Z. WROŃski, J. ROGIŃSKI, J. RYBKA, J. GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI, J. ULAK i E. IGRAS.

        – Zgodnie z instrukcją nawiązaliśmy kontakt z K.O. „BORJA”. Spotkania z „B” odbywają się systematycznie i przynoszą wymierne efekty operacyjne i informacyjne (m.inn. dot. inżynierii materiałowej).

        5) Uwzględniając tematykę zainteresowań Pionu, Rezydentura przesyłała systematycznie do Wydziału publikacje i wydawnictwa naukowe oraz materiały m.inn. ze specjalistycznych konferencji naukowych dot. obiektów i problematyki pozostającej w zainteresowaniu Naszego Pionu.

– 13.) INNE PIONY CENTRALI:

        Rezydentura na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowała zadania dla innych pionów Centrali w tym zwłaszcza dot. spraw kadrowo-organizacyjnych (PION-„W”), oraz finansowych i zabezpieczenia łączności (PION-„F” i SEKCJA SZYFRóW). 

III. KONKLUZJE:

        – 1.) Reasumując uważam że Rezydentura kanadyjska dokonała w minionym okresie znaczącego – na miarę swoich możliwości wysiłku w pracy operacyjno-informacyjnej – co stworzyło solidną „bazę” i niezłą „infrastrukturę” operacyjną na tym terenie, a na niektórych odcinkach przyniosło już wymierne rezultaty w postaci efektywnych źródeł informacji.

        – Stało się to możliwe w efekcie zaangażowanej postawy i rzetelnej pracy całego zespołu i rzetelnej pracy całego zespołu Rezydentury.

        – 2.) Niezależnie od powyższego można pokusić się o sformułowanie kilku wniosków zarówno natury ogólnej jak i bardziej szczegółowej:

        – W rezultacie kurczenia się naszych możliwości prowadzenia tzw. wywiadu „głębokiego” z terenu USA należy zakładać że ciężar pracy operacyjnej na tym kierunku (takie tendencje są zauważalne u PR), będzie się przesuwał na terytorium Kanady.

        – Na podstawie moich ponad 8-letnich doświadczeń i obserwacji dokonanych w pracy operacyjnej na kontynencie północno-amerykańskim (USA i KANADA), uważam że można i miało zaostrzenie i tutaj rezimu kontrwywiadowczego, należy prowadzić ofensywne działania operacyjne – ukierunkowanego na USA z terenu Kanady – gdzie istnieją potencjalnie duże możliwości w tej materii.

        – Przyjmując taką koncepcję działania w sensie strategicznym – należałoby kontynuować wysiłki i niezbędne działania praktyczne ukierunkowane na stworzenie odpowiedniej struktury kadrowej oraz bazy operacyjno-technicznej – koniecznej do rozwinięcia efektywnej pracy wywiadowczej w tym kraju.

        – 3.) Z 4-letniej perspektywy kierowania pracą operacyjną na terenie Kanady nasuwają się pewne wnioski praktyczne:

        – Po utworzeniu etatu naszego oficera w K.G. w TORONTO i zapewne uruchomieniu łączności szyfrowej w relacji zwrotnej OTTAWA – TORONTO – niewątpliwie zwiększy się operatywność pracy Rezydentury na tym ważnym z punktu widzenia naszych zadań terenie.

        Tym niemniej koniecznym jest w obecnym układzie organizacyjnym (jedna silna Rezydentura kanadyjska z siedzibą rezydenta w OTTAWIE), wyposażenie Rezydentury i 2 – 3 kontenery zapewniające bezpieczny transfer materiałów operacyjnych w relacjach OTTAWA – MONTREAL i OTTAWA – TORONTO.

        – Drugi postulat to narastająca potrzeba uplasowania kadrowego oficera w BRH w MONTREALU – głównie z uwagi na rosnącą rangę problematyki ekonomiczno-gospodarczej w naszej pracy i jej pierwszoplanowe znaczenie dla interesów czy wręcz racji stanu naszego państwa. Do rozważenia w tym względzie przedkładam propozycję (o ile niemożliwe uzyskanie etatu w BRH) przemieszczenie tam jednego z oficerów – uplasowanych w KG w MONTREALU – np. przy okazji zaplanowanej na przyszły rok rotacji.

20/08/1988 R.

„WISAN”

Opublikowano w Teksty

TeczkaIPN        Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz cykl ujawniania materiałów rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie. Część z nich pochodzi z niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego. Materiały te są pozyskiwane w ramach prowadzonego przez nasz tygodnik programu badawczego w IPN „Polonia i jej korzenie”. Zachowano oryginalną pisownię.

(od red. – notatka odręczna)

– 3.) PION-„E”

        Działania Rezydentury na kierunku problematyki będącej w zainteresowaniu Pionu koncentrowały się na realizacji zakładanych w planie pracy celów – przy uwzględnieniu zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej w kraju i związanym z tym przewartościowaniem priorytetów operacyjno-informacyjnych.

        W swych działaniach zmierzaliśmy do rozwinięcia w wymiarze operacyjnym i optymalnego zdyskontowania w aspekcie informacyjnym posiadanych już spraw i naprowadzeń operacyjnych – przy równoczesnym dążeniu do pozyskania nowych źródeł (bądź wypracowania sprzyjających ku temu warunków operacyjnych), tkwiących w obiektach rozpracowywanych przez Pion. 

 – Cele powyższe realizowano aktywnie korzystając z tzw. bezosobowych źródeł informacji przy równoległej intensyfikacji pracy z posiadaną siecią kontaktów do których należy zaliczyć fig. następujących spraw: „DORA”, „DEMA”, „TREN”, „PENS” (obiekt „TUBKA”), „LIPTON”, „ŻETON” i „RETURN”.

        – Przesyłaliśmy także na bieżąco materiały publicystyczne – mające wartość operacyjną dot. fig. spraw: „CHROM”, „APIS”, „OPAL”, „AMBOL”, „SITAK”, „AMIL” czy „DYGNITARZ”.

        – Regularnie przekazywano do Pionu pisma emigracyjne „CZAS”, „ECHO TYGODNIA” oraz inne interesujące publikacje z prasy emigracyjnej – głównie artykuły.

        Zgodnie z potrzebami Pionu, Rezydentura przekazała kilka spraw z sugestią ich propagandowego bądź inspiracyjnego wykorzystania (ZDZISŁAW MARCISZEWSKI, ADAM GOŁĘBIOWSKI).

        – Jako stałe zadanie traktowaliśmy śledzenie na tutejszym         terenie działalności wrogich organizacji emigracyjnych – zwłaszcza prosolidarnościowych (zrzeszonych w CSSO), oraz usytuowanego w TORONTO – północnoamerykańskiego Biura „Solidarności Walczącej” – na którego czele stoi ZBIGNIEW BEŁZ. Centrala otrzymywała w tej dziedzinie systematyczną informację depeszową, a także w postaci syntetycznych notatek informacyjnych, czy nawet naprowadzeń operacyjnych – np. sprawa TOMASZA CZAPUTOWICZA.

        – Znaczną uwagę przywiązywaliśmy także do działalności kanadyjskich oddziałów „MóZGU”, „AMONU”, oraz aktywności na tym terenie przedst. „AGONII” czy „SZERSZENI” – np. informacja dot. b. pracownika „SZ” – FRED HOWARD EIDLIN.

        – Na bieżąco informowaliśmy Pion odnośnie kanadyjskich ocen rozwoju sytuacji wewnętrznej w KS-ach ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chińskiej.

        – Z uwagi na specyficzny charakter problematyki żydowskiej (syjonistycznej) – ze względu na rocznicowe obchody powstania w GETTCIE WARSZAWSKIM – problematyka ta absorbowała – zwłaszcza w br. działalność informacyjną Rezydentury – a przekazane w tym zakresie przez nas informacje – uzyskały wysoką ocenę pionu informacyjnego Centrali.

        Niezależnie od tego przekazywaliśmy także do Pionu informacje o charakterze operacyjnym np. dot. przyjazdów do kraju RUTH WISSE (znana dziennikarka) czy VICTOR GOLDBLOOM (czołowy działacz organizacji żydowskich). Informacje te były ilustrowane przesłanymi publikacjami oficjalnymi i półoficjalnymi.

        – W okresie sprawozdawczym przekazano do Wydziału bliższe dane personalne i charakterystyki kandydatów do operacyjnego zainteresowania (stypendyści działacze organizacji emigracyjnych, naukowcy itp.)

        – Rezydentura realizowała również na bieżąco zlecone przez Pion zadania zarówno natury operacyjno-ustaleniowej (np. obsługa spotkań kontrolnych dot. „WINCZO”) jak i w zakresie informacyjnym.

– 4.) PION-„G”

        Rezydentura realizowała na rzecz Pionu zadania wynikające z założonego planu działania – mając na uwadze ich priorytetowe znaczenie dla potrzeb gospodarki i państwa.

        Znalazło to wyraz w postaci:

        – Systematycznego przekazywania informacji i notatek analitycznych dot. problematyki Pionu (uwzględniając również źródła innych pionów Centrali) zarówno w wymianie stosunków bilateralnych jak i w szerszej skali.

        – Bieżącego dostarczania materiałów i opracowań naukowych – w tym analiz ekonomicznych czołowych banków i instytucji finansowych kraju urzędowania.

        – Optymalnego wykorzystania pozostających w kontakcie Rezydentury kontaktów operacyjnych np. K.O. „DENEL” – zarówno w aspekcie informacyjnym jak i na płaszczyźnie operacyjnej (typowanie interesujących osób do dalszego opracowania – np. pracownicy Konsulatu Gen. USA w MONTREALU – T. MEARS i G.S. BASEK, czy JERZY CZARTORYSKI – działacz KPK).

        – Samodzielnego opracowywania z pozycji Rezydentury nowych źródeł informacji np.: sprawy „RYDZ”, „KIMI”, „CORSO”, „SPECTRUM” i „DRYF” – z których znaczna część już obecnie przynosi wymierne efekty informacyjne i rokuje bliskie perspektywy („RYDZ”, „KIMI”), przekwalifikowania do wyższych kategorii operacyjnych.

        – Niezależnie od powyższego Rezydentura realizowała na bieżąco szczegółowe dyspozycje Pionu w zakresie zabezpieczeniowo-ustaleniowym np. w sprawach: „ALAINE”, „SKARBEK”, „ARAX”, „HONDA” itp.

        – Przekazaliśmy również do Pionu szereg charakterystyk i danych personalnych osób potencjalnie (z racji uplasowania) interesujących dla PIONU np. – pracownicy kanadyjskiego EDC. – A. COLES, I. DVORAK, M. SCHUMACHER czy Y. FORTIN z MIN. FINANSóW, EWA MARIA GRUCA z pionu analiz ekonomicznych kanadyjskiego MSZ i M.L. MANN z „THE I.D. MOORE COMPANY”.

– 5.) PION-„H”

        Zgodnie z przedłożonym planem pracy, korygowanym bieżącymi dyspozycjami Pionu, Rezydentura niezależnie od informacji uzyskiwanych ze źródeł usytuowanych w poszczególnych pionach operacyjnych – przekazywała informacje depeszowe i inne materiały dot. istotnych problemów międzynarodowych i wewnętrznych Kanady – ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla Polski i innych K.S. (ilustrowane ciekawszymi publikacjami oficjalnymi).

        – Duże znaczenie przywiązywaliśmy do zapewnienia dopływu wyprzedzających informacji pochodzących z tutejszych środowisk opiniotwórczych i rządowych dot. ocen sytuacji wewnętrznej oraz innych wydarzeń (inicjatywy polityczne, ważne wizyty państwowe) o zasadniczym znaczeniu dla interesów politycznych, gospodarczych i obronnych Polski oraz wspólnoty państw socjalistycznych (w tym odnośnie zagrożenia nagłym atakiem jądrowym).

        – Rezydentura na miarę swoich możliwości starała się realizować bieżące dyspozycje Pionu, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Systematycznie przekazywaliśmy do Wydziału liczne opracowania, analizy i publikacje tak o charakterze oficjalnym jak i mające poufny bądź półoficjalny obieg (w tym z konferencji naukowych) – dot. problematyki politycznej-ekonomicznej czy technologicznej (naukowo-technicznej). Odnosi się to również do materiałów przesyłanych głównie dla potrzeb zespołu sytuacji wywiadowczej Pionu – które zawierały: wykazy członków korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz dziennikarzy akredytowanych w Kanadzie, mapy i książki telefoniczne głównych miast kanadyjskich a także inne publikacje i materiały użyteczne do celów dokumentacyjnych i analityczno-studyjnych Centrali.

        Niezależnie od powyższego Rezydentura na bieżąco przekazywała do Pionu wszelkie informacje dot. sytuacji kontrwywiadowczej w Kanadzie a także kanadyjskich służb specjalnych.

– 6.) PION-„K”

        Praca Rezydentury na b. ważnym odcinku problematyki tego Pionu koncentrowała się na działaniach zmierzających do maksymalnego rozpoznania obiektów: „SZWADRON”; „ODDZIAŁ” i innych związanych z nimi instytucji, oraz optymalnego zabezpieczenia kontrwywiadowczego naszych placówek funkcjonujących na terenie Kanady. Znajdowały to praktyczny wyraz w postaci:

        – Systematycznego przekazywania okresowych – kompleksowych opracowań; szczegółowych notatek i informacji depeszowych (ilustrowanych materiałem publicystycznym) nt. sytuacji kontrwywiadowczej w Kanadzie oraz obiektów „SZWADRON”, „ODDZIAŁ” czy SIRC – a także osób z nimi związanych.

        – W sumie przekazaliśmy w okresie sprawozdawczym kilkadziesiąt tego rodzaju informacji – z których znaczna część została wykorzystana informacyjnie (oceny pionu „H”), a niektóre posłużyły nawet do opracowania samodzielnych informacji.

        – Wyprzedzającego informowania o powstających zagrożeniach kontrwywiadowczych – zarówno o charakterze ogólnym (np. na tle prowokacji KSS związanej ze sprawą R. PASZKOWSKIEGO na początku br. czy sytuacji powstałej w efekcie ekspulscji dyplomatów radzieckich z czerwca br.); jak i w mniejszego skali – czego wyrazem były prowokacje i działania operacyjne podejmowane przez kanadyjskie służby tajne wobec poszczególnych pracowników naszych placówek (np. sprawa szyfranta Ambasady w OTTAWIE – ps. „CEZARY” – z lutego 1987 R.), i obywateli polskich przebywających w tym kraju.

        – Zgodnie z potrzebami Pionu przekazywaliśmy systematycznie (1 raz w roku) zaktualizowane wykazy pracowników wszystkich naszych placówek w Kanadzie (zawierające ich podstawowe dane).

        – intensyfikacji wysiłków całego zespołu Rezydentury w kierunku wypracowania warunków do pozyskania nowych źródeł informacji oraz aktywizacji całej sieci – będących na kontakcie Rezydentury jednostek Pionu (zwłaszcza K.O.) do optymalnej realizacji postawionych zadań.

        – W efekcie uzyskaliśmy: przekwalifikowanie do kategorii Kontaktu Informacyjnego sprawy krypt. „GAY”, pozyskanie do współpracy w charakterze K.O. (z pozycji Rezydentury) fig. sprawy o krypt. „HALER”, znaczne zaawansowanie współpracy z „EAST” (przynosi ciekawe efekty informacyjne), dalszy postęp operacyjny w sprawach „ASKO” i „SOBOL” (obie rokują perspektywy na udany werbunek) oraz opracowanie kilku interesujących naprowadzeń w zakresie problematyki pozostającej w zainteresowaniu Pionu – tj. „BERN”, „ZAN”, „HOOD”, „VERS”; oraz dot. M. MORAWSKI, K. GABREK, T. WINTER, I. SIDOROWICZ, E. EDMONDS i CH. PROSZOWSKI.

        – Rezydentura zabezpieczała ponadto szereg spraw prowadzonych z pozycji Centrali – często przy naszym aktywnym udziale. Wymienić tu należy sprawy „AMARO”, „SANDRA”, „MALUCH”, „DAN”, „ASTE”, „SEL”, „RAN”, „CAMO”, „UNCJO”, „OXEN”, „KOSM”.

        –  W okresie sprawozdawczym odnotowaliśmy znaczący wzrost aktywizacji pracy operacyjnej i informacyjnej większości z pozostających na kontakcie Rezydentury K.O. – w rezultacie przyniosło to szereg wartościowych i użytecznych informacji – zwłaszcza natury operacyjnej. W okresie który obejmuje niniejsze sprawozdanie prowadziliśmy następujące K.O.: „LIVA”, „ION”, „MEST”, „ELS”, „BRES”, „FELYX”, „AKAN”, „ALB”, „NARO”, „SUN”, „MKES”, „IRVIN”, „AKYM”, „HACKETT”, „YORKTON”, „BORST”, „NALITA”, „EGEJ”, oraz w pewnym okresie –  „JASPER”.

        – Niezależnie od powyższego Rezydentura przekazała do Pionu szereg naprowadzeń i informacji operacyjnych w efekcie czego założono kilka spraw operacyjnych, w tym odnośnie pracowników ASS – sprawy krypt. „GATER”, „PEEL” i „DIB”.

        – Systematycznie realizowaliśmy zlecone przez Pion zadania natury ustaleniowej i zabezpieczenia operacyjne – aktualnie czynnych jest około 50 zabezpieczeń (część z nich posiada kryptonimy), dot. figurantów pozostających w zainteresowaniu Pionu np.: „LIVO”, „ELK”, „ED”, „GROŃ”, „RIDO”, „LECH”, „BAKALARZ”, „JOSEPHSON”, „MARDI”, „RODER”, „MERK” i inne.

        – Równolegle do bieżących ocen sytuacji kontrwywiadowczej, staraliśmy się zapewnić dla Wydziału regularną informację (wraz z odpowiednią dokumentacją) nt. kanadyjskiej polityki imigracyjnej, struktur organizacyjnych i funkcjonowania (w tym wyposażenia) tutejszych służb policyjnych i oddziałów antyterrorystycznych.

        – Regularnie przesyłaliśmy do Pionu aktualne wykazy dyplomatów i dziennikarzy – akredytowanych w Kanadzie, oraz bliższe dane personalne wraz z charakterystykami dyplomatów i dziennikarzy kanadyjskich wyjeżdżających na placówkę do WARSZAWY.

        – W ramach ogólnych ocen sytuacji wywiadowczej m. inn. opracowaliśmy dla potrzeb operacyjnych Wydziału szczegółowe charakterystyki – często wykorzystywanych w bieżącej pracy wywiadowczej – miast kanadyjskich (np. MONTREAL) – w aspekcie przydatności ich terenu (aktywa i pasywa) do przeprowadzania tam bardziej złożonych operacji i przedsięwzięć operacyjnych.

        – W mojej ocenie Rezydentura wniosła znaczący (relatywnie – do swoich możliwości) wkład do lepszego rozpoznania głównych obiektów – będących w zainteresowaniu Pionu i stworzyła niezłe podstawy „infrastruktury” operacyjnej – niezbędnej do rozwinięcia bardziej ofensywnych działań wywiadowczych na tym kierunku w Kanadzie.

– 7.) PION-„L”

        Rezydentura na bieżąco realizowała szczegółowe dyspozycje oraz kierunkowe zadania w zakresie problematyki Pionu, a w szczególności:

        – Przekazywaliśmy dokumenty personalne i wstępne charakterystyki kandydatów do ewent. wykorzystania dla potrzeb Wydziału m.inn. odnośnie: BISPING ALEKSANDER i ZDANOWICZ FRANCOIS.

        – Systematycznie informowaliśmy o zmianach zachodzących w kanadyjskich przepisach imigracyjnych (w tym projekt nowych ustaw w tej dziedzinie) i paszportowych (przekazaliśmy wzory nowych kanadyjskich paszportów i dokumentów podróży – przystosowanych do odczytu elektronicznego).

        – Jednocześnie przesyłaliśmy do Pionu ciekawsze materiały oficjalne i publicystyczne  np. nt. wykorzystywania Kanady (i paszportów tego kraju) jako teren pośredniego – na kierunku amerykańskim (docelowo USA), w działaniach operacyjnych wywiadów KS (zwłaszcza radzieckiego) – z pozycji „N”.

        – Inne informacje dotyczyły kanadyjsko-amerykańskiej współpracy władz granicznych – co znalazło praktyczny wyraz we wprowadzeniu nowych – bardziej rygorystycznych zasad kontroli przy przekraczaniu granicy między obu państwami.

– 8.) PION-„O”

        Rezydentura realizowała na rzecz Pionu następujące przedsięwzięcia i działania operacyjne:

        – „KWENT” – Opracowanie kompleksowej dokumentacji operacyjnej (zawierającej BPM: trasy sprawdzeniowe, kontrobserwacja) i 2-krotne – udane wykonanie złożonego przedsięwzięcia operacyjnego z przejęciem dużej ilości materiałów o charakterze wywiadowczym.

        – „TUKA” – Przygotowanie kompleksowej dokumentacji operacyjnej do realizacji przedsięwzięcia operac. zawierającej: BPM, trasy sprawdzeniowe, miejsca spotkań i kontrobserwacji), oraz 2-krotne podjęcie próby realizacji przedsięwzięcia – wg szczegółowych dyspozycji Pionu.

        – „BELLON” – Przygotowanie koncepcji i szczegółowego planu realizacji przedsięwzięcia – które zostało wykonane na terenie CALGARY (odległość około 5 tys. km od siedziby Rezydentury).

        – Niezależnie od powyższego Rezydentura przekazała do Wydziału szczegółowe charakterystyki i dane personalne fig. – które stanowiły podstawę do założenia następujących spraw operacyjnych: „CELNIK”, „MIKO”, „OZGA” i „GUSTAW” (od tego ostatniego oficer prowadzący uzyskał szereg ciekawych materiałów ze specjalistycznych konferencji naukowych – które przesłaliśmy do Pionu).

        – Oprócz wyszczególnionych wyżej spraw – prowadzonych w kategoriach R.O. – przekazaliśmy do Pionu dane personalne i wstępne charakterystyki następujących osób (kwalifikujących się do bliższego operacyjnego zainteresowania: A. BONIECKI, C. SŁABY, E.G. SADOWSKI, R. ZIOŁO, E. BARRY, I. OLESZKIEWICZ, A. WOJDAN i A. SŁOWAKIEWICZ.

        – Na bieżąco realizowane były szczegółowe dyspozycje otrzymywane z Pionu – w zakresie operacyjnym i ustaleniowo-zabezpieczeniowym m.inn. dot. (...)

– 9.) PION-„P”

(...)

        – B.) „INTER” – systematyczne prowadzenie nasłuchów – zgodnie ze szczegółowymi dyspozycjami otrzymywanymi z Pionu. Pisemne meldunki z wykorzystania tego zadania były na bieżąco przekazywane do Centrali.

        – 2.) W okresie sprawozdawczym przesłaliśmy do Pionu szereg użytecznych (jak wynika z Waszych ocen), materiałów dot. problematyki pozostające w zainteresowaniu pionu, w tym katalogi, opracowania, prospekty, a także konkretne przedmioty (zakupione bądź uzyskane z pozycji Rezydentury).

        – Jednocześnie systematycznie prowadziliśmy rozpoznanie tutejszego rynku pod kątem potrzeb Wydziału, oraz uczestniczyliśmy w wystawach specjalistycznych – przekazując ciekawsze materiały publicystyczne nt. nowoczesnych rozwiązań technicznych – zgodnie z aktualnymi potrzebami Pionu (np. sprawa „FISCHA”).

        – Ponadto przesyłaliśmy do Wydziału dane personalne i wstępne charakterystyki osób – potencjalnych kandydatów do operacyjnego opracowania np. R. CHODYNIECKI – zatrudniony w „BELL CANADA”.

        – 3.) Rezydentura na bieżąco realizowała szczegółowe dyspozycje Pionu – np. ustalenia dot. firmy – „SCINTEX”. Harmonijnie przebiegała współpraca w zakresie zabezpieczenia poczty operacyjnej i potrzeb technicznych (W.T.O.) Rezydentury.

– 10. ) PION-„R”

        Realizując postawione zadania w zakresie problematyki Pionu, Rezydentura koncentrowała swoje wysiłki zwłaszcza na rozpracowywaniu głównego obiektu krypt. „JASKINIA”. Szczegółowy plan działania w tej sprawie (z wykorzystaniem źródeł innych pionów Centrali) przedstawiliśmy oddzielnie.

        – W efekcie podjętych przez nas działań operacyjnych założono sprawy: „PAM” (źródło ciekawych informacji politycznych z bliską perspektywą na Kontakt Informacyjny), „BERT”, „KOT”, nawiązano kontakt z RENIER NIJSKENS (po wyjeździe wym. z Kanady istnieje perspektywa dalszej jego kontynuacji).

        – Rezydentura przekazała również szereg kandydatów do opracowania operacyjnego np. J. KARSKI, J. JAKIMOWICZ, A. GURYN, W. ZAWADZIŃSKI, B. PIETRULEWICZ, A. MANTERYS, P. RUDNICKI, J. ZDŻARSKI, H. JAZŁOWIECKA,  KS. H. PIEPRZYCKI, KS. J. KIKIELA, KS. A. KAZIMIERSKI, KS. A. MENDRELA, KS. K. JASIŃSKI i inni.

        – Niezależnie od powyższego realizowano zgodnie z dyspozycjami Pionu szereg czynności ustaleniowo-sprawdzeniowych i zabezpieczających dot. „RIVET”, „POLAR”, „FRAT”, „MICHAŁ”, „GŁUCHY”, I. FEDORCZYK. Dokonano również szczegółowych ustaleń odnośnie „ST. PAUL UNIVERSITY” w OTTAWIE, oraz podjęto zabiegi w kierunku rozpoznania tzw. „GRUPY-78” – ALTERNATIVE DEFENCE PROJECT.

        – Rezydentura systematycznie przekazywała do Pionu materiały o dokumenty dot. problematyki pozostającej w zainteresowaniu Wydziału np. tekst nowej kanadyjskiej dyrektywy obronnej tzn. „WHITE PAPERS”, preliminarz budżetowy Dept. Obrony Kanady, oraz ciekawsze opracowania analityczne i studyjne czy artykuły prasowe i inne publikacje specjalistyczne.

        – Duże znaczenie przywiązywaliśmy do tematyki watykańskiej i problematyki stosunków Państwo-Kościół w Polsce. W tym zakresie obok informacji operacyjnych zapewniliśmy szeroki dopływ informacji na temat wizyt: prymasa J. GLEMPA w Kanadzie (październik 1986R.) i papieża JANA PAWŁA II w Polsce (1987R.).

        – W okresie sprawozdawczym przekazaliśmy również do Pionu – celem wykorzystania operacyjnego – analityczną notatkę nt. aktualnego stanu duszpasterstwa polonijnego w Kanadzie wraz z wykazem polskich księży rzymsko-katolickich w tym kraju.

        – Rezydentura systematycznie kierowała do wiadomości Pionu ciekawsze informacje uzyskane od źródeł innych pionów Centrali, a dotyczących problematyki Pionu.

Ciąg dalszy w następnym numerze

Opublikowano w Teksty

TeczkaIPN        Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz cykl ujawniania materiałów rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie. Część z nich pochodzi z niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego. Materiały te są pozyskiwane w ramach prowadzonego przez nasz tygodnik programu badawczego w IPN „Polonia i jej korzenie”. Zachowano oryginalną pisownię.

 

(od red. – notatka odręczna)

Tajne spec. znacz.

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z PRACY OPERACYJNO-INFORMACYJNEJ REZYDENTURY KANADYJSKIEJ (OTTAWA) ZA OKRES OD SIERPNIA 1986 R. DO SIERPNIA 1988 R.

        I.) W swej działalności operacyjno-informacyjnej w wym. okresie Rezydentura koncentrowała swoje wysiłki na optymalnej realizacji nakreślonego uprzednio kierunkowego planu pracy – korelowanego na bieżąco przez rozwój sytuacji polityczno-kontrwywiadowczej kraju urzędowania oraz dyspozycje Centrali – wynikające z aktualnych priorytetów polityczno-gospodarczych kraju.

 Efekty pracy Rezydentury determinowały w głównej mierze dwa zasadnicze czynniki:

        – A.) Ogólna sytuacja społeczno-polityczna i kontrwywiadowcza w kanadzie – w latach 1986-1988.

        – B.) Przydzielone siły kadrowe i środki techniczne w ich praktycznym kształcie organizacyjno-funkcjonalnym – wraz z całą „infrastrukturą_ operacyjną Rezydentury.

        – Ad A.) W okresie sprawozdawczym rządy w KANADZIE sprawowała Partia Postępowo-Konserwatywna pod przewodnictwem BRIANA MULRONEY’A – posiadająca zdecydowaną przewagę w Parlamencie. Rząd konserwatywny kontynuował politykę ugruntowania tzn. „specjalnych” stosunków z USA – co przyniosło w praktyce wyraźne zbliżenie polityczne obu krajów oraz podpisanie układu w sprawie tzw. „wolnego handlu” – którego wejście w życie premier MULRONEY uczynił głównym celem swej polityki. Będzie to w zasadniczym stopniu rzutować na postawę kanadyjskiego elektoratu wyborczego – w trakcie oczekiwanych wkrótce wyborów federalnych – oczekuje się iż zapewnią one kontynuację rządów MULRONEY’A choć z minimalną przewagą w parlamencie.

        – Ewidentnym stał się fakt rezygnacji obecnego rządu z polityki tzw. „trzeciej opcji” – na rzecz coraz ściślejszego podporządkowywania się aktualnej linii polityki amerykańskiej.

        – Równolegle Kanada systematycznie zwiększała swoją obecność w NATO – wyrażając ten sojusz jako filar jedności i siły Zachodu.

        – Również w stosunkach z ZSRR i KS-ami politykę kanadyjską charakteryzowała coraz ściślejsza harmonia z głównymi założeniami polityki amerykańskiej.

        – Prowadzona polityka wszechstronnego zbliżenia z USA, rzutowała w zasadniczy sposób, zwłaszcza na zacieśnienie współpracy i koordynację działań służb specjalnych obu państw, które już wcześniej były bardzo bliskie. Znajduje to wyraz w udzielaniu przez ASS niezbędnej pomocy natury organizacyjno-szkoleniowej oraz w coraz bardziej widocznej koordynacji działań kanadyjskich służb tajnych – głównie przeciwko KS.

        – Z wyraźnej inspiracji ASS rozpętano w KANADZIE na tle tzw. sprawy PASZKOWSKIEGO – w środkach masowego przekazu (na początku br.) kampanię wymierzoną bezpośrednio przeciwko naszej służbie; natomiast w czerwcu celowo wywołana została „afera szpiegowska” – w wyniku której nastąpiła największa w historii stosunków radziecko-kanadyjskich – seria wzajemnych ekspulsji dyplomatów obu krajów. 

        – Działania te – szczegółowo opracowane i starannie przygotowane czasowo (wyżej podano tylko najbardziej znane); z jednej strony mieszczą się w szerokiej gamie środków stosowanych w ramach strategii tzw. kontrwywiadowczego przeciwdziałania psychologicznego. Z drugiej zaś służą do podbudowania wyraźnie nadszarpniętego prestiżu Kanadyjskiej Służby Wywiadu i Kontrwywiadu (CSIS) – agencji wciąż młodej (istnieje od 1984 R.) i poddawanej stałej presji w kwestii wykazania swojej efektywności – co wytwarza tam atmosferę – wręcz psychozę – pogoni za szybkimi i zarazem spektakularnymi rezultatami.

        – Dodać należy, że służba ta wciąż walczy o swój przyszły kształt i pozycję w kanadyjskim systemie biurokratyczno-rządowym – co może jeszcze przez długi okres stwarzać potencjalne zagrożenia dla naszej pracy operacyjnej na tym terenie.

        – Ad B.) Aktualnie w Rezydenturze pracuje 5-ciu oficerów kadrowych w tym 2-ch uplasowanych na stanowiskach przykrycia w Ambasadzie („MUSK” II sekretarz d/s kulturalno-prasowych i niżej podpisany – I Sekretarz d/s. naukowo-technicznych + sprawy konsularne pozostające w kompetencji Ambasady). Od marca 1987 dodatkowo na etacie woźnego Ambasady uplasowany został of. ps. „SMAR” – użyteczny na tym stanowisku jedynie do działach pomocniczych.

        – 2-ch innych pracowników uplasowanych jest w K.G. w MONTREALU („FENT” i „RIZO”) na stanowiskach konsuli. Należy do tego dodać pracowników pomocniczych zapewniających łączność z Centralą i w relacji OTTAWA - MONTREAL (szyfranci: „AZ” – w OTTAWIE; „MAŁY” i od lipca br. „FLIN” w MONTREALU; oraz „KAMAZ” w TORONTO).

        – Generalnie wszystkie w/wym. etaty (– poza stanowiskiem zajmowanym przez OF. „SMAR”), choć znacznie obciążone pracą oficjalną – dają dobre możliwości do prowadzenia efektywnej pracy operacyjnej – przy czym etaty konsularne (głównie po linii pionów zajmujących się problematyką naukowo-techniczną oraz pionu „K” i częściowo „E”; natomiast etaty dyplomatyczne – po linii pionów „B”, „R” i „E”.

        – Szczegółowe notatki poszczególnych oficerów, odnośnie przydatności ich stanowisk przykrycia do pracy operacyjnej zostały oddzielnie wraz z moimi uwagami przekazane do Centrali.

        – Znacznie obciążone jest w obecnym układzie funkcjonalnym stanowisko zajmowane przez rezydenta. Jest to efektem rosnącej ostatnio rangi wymiany naukowo technicznej i problematyki technologicznej na placówkach i wiążących się z tym zadaniami – na płaszczyźnie pracy oficjalnej.

        – Niewątpliwie poważnie ułatwi pracę Rezydentury przywrócenie w tym miesiącu etatu kadrowego oficera naszej Służby w K.G. w TORONTO – tj. na terenie zajmującym znaczące miejsce w działaniach operacyjnych Rezydentury.

        Zagadnieniem wymagającym odrębnego potraktowania jest kwestia łączności w relacjach zwrotnych na liniach OTTAWA – MONTREAL i OTTAWA – TORONTO, a zwłaszcza optymalnego zabezpieczenia transferu materiałów (...) (naszych placówek).

        – Szybkiego załatwienia wymaga w tym kontekście kilkakrotnie przedkładany przeze mnie postulat o wyposażeniu Rezydentury w kontenery (pojemniki) przeznaczone do bezpiecznego przewożenia poczty operacyjnej.

        Sprawa ta stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy Rezydentury w warunkach aktualnej sytuacji kontrwywiadowczej w KANADZIE i jej rozwiązanie powinno mieć priorytetowe znaczenie.

        – Generalnie okres sprawozdawczy charakteryzował się narastającą presją kanadyjskich służb specjalnych – ukierunkowany na maksymalne ograniczenie naszej działalności w Kanadzie, nie tylko zresztą w aspekcie stricto operacyjnym. Podobne oceny przekazał do MSZ również „GOSPODARZ” z którym nota bene współpracę zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i na gruncie merytorycznym – z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb Rezydentury – oceniam jako b. dobry.

        „G.” był również b. pomocny i odegrał istotną rolę w rozwiązywaniu różnych nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu innych naszych placówek w KANADZIE – zwłaszcza K.G. w MONTREALU (sprawa znana w Centrali – m inn. w pionie „K”).

        – Współpracę z moim odpowiednikiem z Zarządu II S.G.W.P. – aczkolwiek miała ona ograniczony charakter – oceniam pozytywnie.

        – Zgodnie z dyspozycją Kierownictwa Centrali utrzymywałem również bezpośredni kontakt z Prezydentem PR w OTTAWIE i odbywałem z nim okresowe konsultacje. Nasze stosunki miały partnerski a zarazem autentycznie przyjacielski charakter. Raporty i informacje uzyskane w trakcie tych spotkań systematycznie przekazywałem do Centrali – zgodnie z instrukcją.

        – Nie odnotowałem w okresie sprawozdawczym problemów natury dyscyplinarnej z podległą kadrą Rezydentury. Nie stwierdziliśmy również w tym okresie ewidentnych symptomów świadczących o dekonspiracji oficerów.

        – W tym miejscu chciałbym podkreślić wysoki poziom moralny i duże zaangażowanie wszystkich pracowników Rezydentury w pracę operacyjną. Postawy ideowo-polityczne wszystkich oficerów Rezydentury oceniam jako właściwe i nie budzące zastrzeżeń. Szczegółowe oceny w tej materii prezentowałem indywidualnie w ramach ocen okresowych i przeglądów kadrowych.

        – Zaznaczyć należy dobre przygotowanie zawodowe i językowe całej kadry podległych oficerów Rezydentury zarówno do pracy operacyjnej jak i oficjalnej – (w instytucji przykrycia).

        II.) Uwzględniając powyższe uwarunkowania, realizacja zadań Rezydentury na odcinkach poszczególnych pionów Centrali przedstawiała się następująco:

        – 1) PION – „A”.

        – A.) Rezydentura realizowała na bieżąco dyspozycje Pionu zarówno w zakresie operacyjnym (poszczególne sprawy), jak i w szerszym wymiarze wynikającym z długofalowych – stałych zainteresowań Wydziału.

        – W efekcie naprowadzenia Rezydentury (szczegółowa charakterystyka), przeprowadzono z pozycji Centrali rozmowę operacyjną z fig. sprawy krypt. „MON”. Sprawa rokuje dalsze perspektywy operacyjne i jest prowadzona w kategorii agenturalnej.

        – Na zlecenie Pionu przygotowaliśmy szczegółową dokumentację oraz podjęto niezbędne działania przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia operacyjnego w sprawie „REMUSIK”.

        – Wytypowaliśmy i dokonaliśmy wstępnego opracowania fig. sprawy krypt. „CELL” (aktualnie w pionie „B”) z sugestią przekazania (z uwagi na merytoryczny profil fig. sprawy), do dalszego prowadzenia przez Wasz Pion. – Sprawa z perspektywą na ciekawe operac. i wartościowe źródło informacji.

        – B.) Ponadto:

        – Zrealizowaliśmy szczegółowe dyspozycje Pionu odnośnie ustaleń w sprawie krypt. „KODAK”.

        – Zabezpieczyliśmy operacyjnie fig. spraw: „KOLORADO”, „PLAZMAN” (w przeszłości regularne kontakty z tym źródłem – przynoszące wymierne efekty operacyjne) oraz „PATRYK”.

        – Przekazaliśmy kilka charakterystyk kandydatów do ewent. zdyskontowania w aspekcie operacyjnym (pozyskania do współpracy) m inn.: ANDRZEJ GAMAN i MAŁGORZATA KUŁAKOWSKA z Oddziału PAN we Wrocławiu; MARIAN JURZYSTA z Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach; MICHAŁ KUCZEWSKI z instytutu naukowo-badawczego w HALIFAX, JULIAN GRUDA z QUEBEC UNIVERSITY; HESHEL TEITELBAUM z UNIVERSITY OF OTTAWA; oraz inne w postaci fotokopii dokumentacji konsularnej (zaproszenia).

        – Niezależnie od powyższego Rezydentura przesyłała na bieżąco do Pionu ciekawsze publikacje i materiały naukowe dot. problematyki pozostającej w Waszym zainteresowaniu.

        – 2.) PION „B”.

        W pracy na rzecz Pionu Rezydentura zgodnie z przyjętym planem kontynuowała dotychczasowe działania, koncentrując swoje wysiłki na uzyskaniu bezpośredniego dotarcia (i maksymalnego rozpoznania) do obiektów pozostających w zainteresowaniu operacyjnym Pionu zarówno w Kanadzie jak i w USA.

        – Wykorzystywaliśmy w tym celu sieć posiadanych jednostek operacyjnych, przy równoczesnym dążeniu do pozyskania nowych wartościowych źródeł informacji.

        – W pracy z osobowymi źródłami informacji dążyliśmy do uzyskania optymalnych efektów informacyjnych, m inn. poprzez stosowanie różnorodnych form współpracy – adekwatnych do ich potencjalnych możliwości i realnych uwarunkowań współpracy.

        – Ponadto systematycznie przesyłaliśmy do Pionu materiały pochodzące z tzw. nieosobowych źródeł informacji – tj. opracowania i biuletyny rządowe, informacje uzyskane od źródeł innych pionów Centrali – pogłębiające rozeznanie w obiektach pionu, a także szczegółowe notatki analityczne i ciekawsze materiały publicystyczne.

        – Zgodnie z zapotrzebowaniem systematycznie przesyłaliśmy do Wydziału tygodnik „GŁOS POLSKI – GAZETA POLSKA”.

        – Inną kategorię informacji stanowiły przekazywane do Pionu informacje natury operacyjnej tj dane personalne i charakterystyki potencjalnych kandydatów do operacyjnego wykorzystania z pozycji Centrali (przedst. środowisk naukowych, dziennikarskich czy korpusu dyplomatycznego K.K.).

        – Najbardziej interesujące z nich to: ANDRZEJ BURSA; WALTER BILAŃSKI, MICHAEL ARNOLDI, JULIE SCOTT; DAVID ANDERSON, FRANCOIS ZDANOWICZ, LOUIS PHILIPPE RIVET, HILARY MAC KENZIE, MARIA R.K. SIEMEŃSKA-VACHALI; WARREN CARAGATA; ANNA DANIELA SIEFKEN; DAVID L. BOERIGTER; ELŻBIETA KWAŚNIEWSKA; HUGH i MARIA TILEY; ROBERT KACPRZAK; LEOPOLD KURCZ; AGNES GRUDA; JOSH MOSKAU. Większość z w/wym. figurantów z racji uplasowania w interesujących dla Pionu obiektach rokuje ciekawe perspektywy operacyjne.

        – Z naprowadzeń Rezydentury, w efekcie których założono prowadzone przez Pion w kategoriach operacyjnych sprawy należy wyszczególnić:         „BLACK”, „TRAPEZ”, „WAS”, „REJ”, „PRUT”, „TOSCA”, „SZEWC”, „OSIP”, „VIR”, „MIL”, „ADRIA”, „FELA”, „PIK”, „CELL”, „MORRIS” i „ZIUK”. Znaczna część z w/wym. spraw już obecnie przynosi wymierne (wykorzystywane przez pion „H”) efekty informacyjne; a kilka spełnia kryteria do przekwalifikowania ich do wyższych kategorii operacyjnych.

        – Niezależnie od powyższego Rezydentura zgodnie z dyspozycjami Pionu zabezpiecza bądź realizuje czynności operacyjne wobec około 70 innych figurantów z których CA. 50% posiada kryptonimy operacyjne. Część z nich jest prowadzona z pozycji Centrali w kategoriach agenturalnych (np. „WALKER”; „LOBER”; „ALMONT”).

        – W tym miejscu należy również wymienić realizację przez nas (głównie na terenie TORONTO) zleconych  przez Pion innych przedsięwzięć operacyjnych (spotkań kontrolnych) przykładowo w sprawach „JANNER”; „STELLA” i „BATAL”.

        – Ze spraw agenturalnych Rezydentura prowadziła na rzecz Pionu sprawy:

        – „EZOP” – aktualnie kontakt zamrożony; zabezpieczany i kontrolowany w aspekcie wyjazdów do kraju.

        – „WIDŁAK” – zgodnie z dyspozycją Pionu – Rezydentura utrzymuje z „W” okresowe kontakty, przekazując informacje o aktualnej sytuacji fog.

        – Generalnie pozytywnie przebiegała współpraca z K.O: „ROCH”; „GUNNARIS” i „CHARON” (w tym ostatnim przypadku do października 1987 R) – odbywano regularnie spotkania; przekazując do Pionu uzyskane informacje – często posiadające wartość operacyjną (bądź użyteczne w aspekcie informacyjnym.

        – Nawiązany został też kontakt i ustalony system łączności z K.O. krypt. „BOS” (teren VANCOUVER). W części okresu sprawozdawczego Rezydentura utrzymywała ponadto systematyczne kontakty z: KJ – „LAVAL” oraz fig. spraw SMW: „EXTOR”, „JOE”, „BELA” i „RYSA” a także okazjonalnie z K.J. – „THOR” – przekazując do Pionu informacje o aktualnej sytuacji tych fig. (często uzyskane od źródeł innych pionów Centrali).

        Formę i styl prowadzenia w/wym źródeł i kontaktów dostosowywaliśmy do ich realnych możliwości wywiadowczych a zarazem stosunku do nowszej służby (zwłaszcza w przypadkach K.O.).

        – W sumie wydaje się, że Rezydentura na miarę swoich faktycznych możliwości dokonała dalszego postępu w procesie pogłębiania rozpoznania obiektów Pionu oraz zapewniła bieżącą informację w zakresie problematyki pozostającej w zainteresowaniu Wydziału.

        – Pozyskano również kilka nowych – perspektywicznych źródeł informacji bądź naprowadzeń z których znaczna część rokuje perspektywy rozwoju i przekwalifikowania do wyższych kategorii operacyjnych.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze

Opublikowano w Teksty
Strona 1 z 9