Dr Paweł Grze­siow­ski: Zaszcze­pie­ni umie­ra­ją w poczu­ciu dobrze speł­nio­ne­go obowiązku…

“Dorad­ca Naczel­nej Rady Lekar­skiej ds. COVID-19 Dr Paweł Grze­siow­ski stwier­dził w wywia­dzie dla jed­ne­go z publi­ka­to­rów: Zda­rza się, że umie­ra­ją zaszcze­pie­ni. Jed­nak w roz­mo­wie z nimi dostrze­gam, że umie­ra­ją w poczu­ciu, że zro­bi­li wszyst­ko co mogli aby unik­nąć śmier­ci. To zupeł­nie inna posta­wa w obli­czu śmier­ci niż ta antyszczepionkowców