Sta­ty­stycz­nie: 76% ukra­iń­skich uchodź­czyń w Pol­sce ma wyż­sze wykształcenie

Ukra­in­ki przy­by­łe do Pol­ski mają lep­sze wykształ­ce­nie niż Polki, któ­re mają o wie­le lep­sze wykształ­ce­nie niż Pola­cy. Wśród Pola­ków w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej (od zakoń­cze­nia edu­ka­cji do eme­ry­tu­ry) wyż­sze wykształ­ce­nie ma 38,8% i 26,9% Pola­ków (Polki sta­no­wią 58% stu­den­tów w naszym kra­ju i 63% absol­wen­tów). Dużo więk­szy odse­tek przy­by­łych do Pol­ski Ukra­inek ma wyż­sze wykształ­ce­nie, … Con­ti­nue reading Sta­ty­stycz­nie: 76% ukra­iń­skich uchodź­czyń w Pol­sce ma wyż­sze wykształcenie