Woj­na rosyj­sko-ukra­iń­ska sta­ła się wal­ką zastęp­czą mię­dzy ame­ry­kań­skim glo­ba­li­zmem a wie­lo­bie­gu­no­wym świa­tem państw naro­do­wych, wol­nym od ame­ry­kań­skiej hegemonii.

Woj­na rosy­j­sko-ukra­­i­ń­ska sta­ła się wal­ką zastęp­czą mię­dzy ame­ry­kań­skim glo­ba­li­zmem a jego alter­na­ty­wą: wie­lo­bie­gu­no­wym świa­tem państw naro­do­wych, wol­nym od ame­ry­kań­skiej hege­mo­nii — czy­ta­my w ame­ry­kań­skim kon­ser­wa­tyw­nym maga­zy­nie zało­żo­nym m.in. przez Leopol­da Tyr­man­da Chro­nic­les daw­niej Chro­nic­les of Cul­tu­re w tek­ście CHRISTOPHERA ROACHA Inwa­zja Rosji na Ukra­inę sta­ła się testem dla ambi­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych i ich zachod­nio­eu­ro­pej­skich sojusz­ni­ków, … Con­ti­nue reading Woj­na rosy­j­sko-ukra­­i­ń­ska sta­ła się wal­ką zastęp­czą mię­dzy ame­ry­kań­skim glo­ba­li­zmem a wie­lo­bie­gu­no­wym świa­tem państw naro­do­wych, wol­nym od ame­ry­kań­skiej hegemonii.