Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Poznam mężczyznę

Poznam męż­czy­znę

Szu­kam kogoś któ­ry wie cze­go chce, inteligentnego,mądrego, kogoś na stałe,który nie chce zmie­nić mnie w kogoś kim nie jestem, bo…
08/04/2019
Pan pozna Panią

Pan pozna Panią

Męż­czy­zna w śred­nim wie­ku pozna panią do lat 60. Tel. 905–514-0048
07/25/2019
Poznam mężczyznę

Poznam męż­czy­znę

Szu­kam kogoś któ­ry wie cze­go chce, inteligentnego,mądrego, kogoś na stałe,który nie chce zmie­nić mnie w kogoś kim nie jestem, bo…
07/23/2019
Samotni Panowie poznają Panie.

Samot­ni Pano­wie pozna­ją Panie.

Samot­ni Pano­wie pozna­ją Panie. Wdo­wiec, 71 lat/173cm, zawo­do­we tech­nicz­ne, dobra pozy­cja finan­so­wa. Samot­ny 72-late­k/180cm lekarz, (spe­cja­li­za­cja). Wdo­wiec, 75 lat/176cm, emerytowany…
07/16/2019
Samotne, sympatyczne właścicielki pensjonatów

Samot­ne, sym­pa­tycz­ne wła­ści­ciel­ki pensjonatów

Samot­ne, sym­pa­tycz­ne wła­ści­ciel­ki pen­sjo­na­tów wcza­so­wych i obiek­tów gastro­no­micz­nych poszu­ku­ją part­ne­rów życio­wych kul­tu­ral­nych, solid­nych. Biu­ro CARINA, tel. 011/48/42/6870810
07/16/2019