Saturday, May 28, 2022

Szko­ły na wscho­dzie Toron­to zabarykadowane

Kilka szkół we wschodnim Toronto zostało  26 maja zabarykadowanych kiedy policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie z karabinem. Środki bezpieczeństwa zostały zniesione po tym, jak...

Czte­ry pró­by kra­dzie­ży w dwie godziny

Policja z Toronto bada sprawę czterech kradzieży samochodów dokonanych z bronią w ręku, do których doszło w Scarborough w ciągu zaledwie dwóch godzin. Zdaniem...

Widać oży­wie­nie w turystyce

Statistics Canada podało, że jakkolwiek liczba podróżnych przybywających do Kanady rośnie, to nie jest to ten sam poziom, co przed pandemią. W marcu 2022...

Tydzień bez prądu

Hydro-Quebec podało w czwartek, że ponad 80 000 klientów wciąż nie miało prądu po gwałtownej burzy, która w poprzedni weekend nawiedziła obszar od Gatineau do...

W toron­toń­skich szko­łach liczy się chęć, a nie zdol­no­ści czy umiejętności

Kuratorzy Toronto District School Board opowiedzieli się na spotkaniu w środę wieczorem za usunięciem wszystkich testów, egzaminów, przesłuchań i wymagań wstępnych do dziesiątek wyspecjalizowanych...

IATA ape­lu­je do Kana­dy o znie­sie­nie ogra­ni­czeń dla pasa­że­rów linii lotniczych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) domaga się, aby rząd Trudeau zniósł wszystkie ograniczenia podróży związane z pandemią COVID -19 w celu zmniejszenia paraliżujących opóźnień...

Tru­de­au reagu­je na masa­krę w Tek­sa­sie: zaostrzy­my prze­pi­sy w Kanadzie

Premier Justin Trudeau powiedział, że „serce mu pęka” z powodu przerażającej strzelaniny w szkole podstawowej w Teksasie , w której we wtorek zginęło 21...

Sur­rey: pro­te­stu­ją­cy prze­kli­na­li pre­mie­ra Trudeau

Premier Justin Trudeau odwołał udział we wtorkowej kolacji w Surrey, podczas której zbierano fundusze na partię liberalną, z powodu obaw o własne bezpieczeństwo po...

Fede­ral­ne związ­ki sek­to­ra publicz­ne­go twier­dzą, że nakaz szcze­pień “jest teraz nierozsądny”

Podczas gdy w całej Kanadzie trwają działania prawne w sprawie konstytucyjności środków pandemicznych, trzy federalne związki sektora publicznego oświadczyły, że będą teraz bronić swoich...

Dzie­siąt­ki tysię­cy odbior­ców w Onta­rio i Quebe­cu wciąż jest bez prą­du po przej­ściu gwał­tow­nej...

Trwają  prace porządkowe po sobotniej gwałtownej burzy, która przetoczyła się przez południowe Ontario i Quebec i spowodowała śmierć co najmniej ośmiu osób a setki...