Sym­pa­tycz­na wdo­wa z Niemiec


Con­tact Information
Con­tact Redak­tor Odpowiedzialny
011/49/451/70739020
More Infor­ma­tion

Sym­pa­tycz­na wdo­wa z Nie­miec, szcze­ra, ugo­do­wa, wraż­li­wa, solid­na, zabez­pie­czo­na finan­so­wo, posia­da nie­miec­ka ren­tę, pozna wol­ne­go, kul­tu­ral­ne­go Pana od 75 do 87 lat (+/-). tel. 011/49/451/70739020