Wdo­wiec inż, pozna Panią nie­za­leż­ną na emer z ON. do dotrz sobie towa­rzy­stwa i podró­ży. 416–536-4347


Con­tact Information
Con­tact Stan
416–536-4347
More Infor­ma­tion

Wdo­wiec, inży­nier na eme­ry­tu­rze, nie­za­leż­ny pozna Panią rów­nież nie­za­leż­ną — na eme­ry­tu­rze, bez nało­gów, śr.wzrostu, do dotrzy­ma­nia sobie towa­rzy­stwa, wza­jem­ne­go wspie­ra­nia się, i podró­ży. Naj­chęt­niej miesz­ka­ją­ca w rejo­nie Mississauga,Toronto, ale może być też i dalej w Onta­rio. Inte­re­su­je mnie tyl­ko poważ­na zna­jo­mość — razem do koń­ca życia,.. i o takie kon­tak­ty pro­szę. Będzie mi miło jeśli zain­te­re­so­wa­na Pani miesz­ka nie­za­leż­nie, w kul­tu­ral­nych warun­kach i oto­cze­niu. Zde­cy­do­wa­nie nie inte­re­su­ją mnie korzy­ści mate­rial­ne — jestem nie­za­leż­ny. Pra­gnę razem we Dwo­je bez­piecz­nej, miłej, kocha­nej Zło­tej Jesie­ni Życia.
Tel: 416.536.4347 (zostaw wia­do­mość na answ.mach, pro­szę). Pozdrawiam.