Malic­cy — pol­ska elita

  Marek Malic­ki to postać zna­na od lat w naszym śro­do­wi­sku; adwo­kat, dzia­łacz polo­nij­ny, har­cerz. Nie­daw­no Mece­nas Malic­ki został uho­no­ro­wa­ny w uzna­niu zasług za trzy­dzie­ści lat sędzio­wa­nia w Cen­tral West Region of Onta­rio. Mniej osób wie, że Marek Malic­ki pocho­dzi z rodu wiel­ko­pol­skiej inte­li­gen­cji, nie­zwy­kle zasłu­żo­nej dla obro­ny pol­sko­ści i Pol­ski na tam­tych zie­miach; pocho­dzi … Con­ti­nue reading Malic­cy — pol­ska elita