Nie kijem go to pał­ką, czy­li o znie­sie­niu wiz do USA

Per­spek­ty­wa zniesie­nia wiz do USA dla oby­wa­te­li pol­skich posłu­gu­ją­cych się w podró­ży pol­skim pasz­por­tem jest coraz bar­dziej real­na, nie­wie­le osób zda­je sobie jed­nak spra­wę z tego, że znie­sie­nie wiz nie jest rów­no­znacz­ne z tym, że do USA moż­na ot tak pole­cieć “wsia­da­jąc do byle jakie­go samo­lo­tu”.  Od jakie­goś cza­su oso­by podró­żu­ją­ce na pasz­por­tach z państw … Con­ti­nue reading Nie kijem go to pał­ką, czy­li o znie­sie­niu wiz do USA