Per­spek­ty­wa zniesie­nia wiz do USA dla oby­wa­te­li pol­skich posłu­gu­ją­cych się w podró­ży pol­skim pasz­por­tem jest coraz bar­dziej real­na, nie­wie­le osób zda­je sobie jed­nak spra­wę z tego, że znie­sie­nie wiz nie jest rów­no­znacz­ne z tym, że do USA moż­na ot tak pole­cieć “wsia­da­jąc do byle jakie­go samo­lo­tu”.  Od jakie­goś cza­su oso­by podró­żu­ją­ce na pasz­por­tach z państw obję­tych Visa Waiver Pro­gran, czy­li w ruchu bez­wi­zo­wym obej­mu­je wymóg ESTA czy­li Elec­tro­nic Sys­tem for Tra­vel Autho­ri­za­tion. Oby­wa­tel pol­ski nie będzie też mógł bez wizy prze­kro­czyć gra­ni­cy lądo­wej USA — na przy­kład z Kana­dy. Oto garść infor­ma­cji na ten temat:

 

KTO POTRZEBUJE ESTA?
Wszy­scy oby­wa­te­le kra­jów obję­tych pro­gra­mem znie­sie­nia wiz (VWP), któ­rzy wjeż­dża­ją do USA dro­gą powietrzną lub mor­ską, muszą uzy­skać zezwo­le­nie ESTA, w tym nie­mow­lę­ta, jeśli nie otrzy­ma­ły wizy na podróż do USA

ESTA to nie to samo co wiza i ist­nie­ją róż­ne wyma­ga­nia dla każ­de­go rodza­ju zezwo­leń na podróż. Dla­te­go waż­ne jest pre­cy­zyj­ne zde­fi­nio­wa­nie pla­nów podró­ży przed zło­że­niem wnio­sku o ESTA lub uzy­ska­niem wizy.

ESTA jest sto­sun­ko­wo nowym rodza­jem zezwo­le­nia na podróż. Jed­nak zyskał znacz­ną popu­lar­ność wśród podróż­nych z kra­jów VWP. Wyni­ka to z fak­tu, że zło­że­nie ESTA jest łatwiej­sze niż uzy­ska­nie wizy, a cały pro­ces odby­wa się online.

Jeśli jesteś oby­wa­te­lem jed­ne­go z kra­jów obję­tych pro­gra­mem zwol­nie­nia z obo­wiąz­ku wizo­we­go i pla­nu­jesz podróż do Sta­nów Zjed­no­czo­nych zgod­nie z prze­pi­sa­mi VWP, nie musisz uzy­ski­wać wizy. Zamiast tego musisz zło­żyć wnio­sek o ESTA .

Podró­żu­jąc do USA zgod­nie z prze­pi­sa­mi VWP, musisz:

Podróż do USA na okres nie dłuż­szy niż 90 dni.
Celem wizy­ty musi być podróż, podróż służ­bo­wa lub tranzyt.
Musisz wje­chać do Ame­ry­ki dro­gą powietrz­ną lub mor­ską. (to wyklu­cza w przy­pad­ku oby­wa­te­li pol­skich bez­wi­zo­we prze­kro­cze­nie gra­ni­cy lądo­wej np z Kana­dy do USA — red.)
We wszyst­kich innych sytu­acjach nadal będziesz musiał uzy­skać wizę, nawet jeśli jesteś oby­wa­te­lem jed­ne­go z kra­jów obję­tych pro­gra­mem znie­sie­nia wiz .

Nale­ży pamię­tać, że po przy­ję­ciu wnio­sku ESTA jest on waż­ny przez dwa lata. Możesz korzy­stać z ESTA, aby podró­żo­wać do USA kil­ka razy w cią­gu dwóch lat, jed­nak każ­da wizy­ta nie może trwać dłu­żej niż 90 dni.

Co wię­cej, ESTA nie sta­no­wi 100% gwa­ran­cji na wjazd do USA ! Jest wię­cej czyn­ni­ków, któ­re wpły­wa­ją na two­je pla­ny podró­ży, a kon­tro­la gra­nic w Sta­nach Zjed­no­czo­nych podej­mie osta­tecz­ną decyzję.

Wła­śnie dla­te­go waż­ne jest, aby dowie­dzieć się wię­cej na temat podró­ży do USA i tego, jak wpły­wa­ją na to prze­pi­sy doty­czą­ce znie­sie­nia obo­wiąz­ku wizowego.

Nale­ży zauwa­żyć, że w więk­szo­ści przy­pad­ków oby­wa­te­le kra­jów obję­tych pro­gra­mem znie­sie­nia wiz, bez histo­rii kry­mi­nal­nej, nie będą mie­li pro­ble­mów z uzy­ska­niem ESTA. Ozna­cza to rów­nież, że w więk­szo­ści przy­pad­ków będziesz mógł wje­chać do USA bez pro­ble­mów z kon­tro­lą gra­nicz­ną w USA.