Ocal­my dzie­dzic­two Kre­sów — O nowej książ­ce „Kre­so­wia­nie za oce­anem” z Auto­ra­mi roz­ma­wia Andrzej Kumor

Pani Aniu, pani Krzysz­to­fie skąd pomysł na tę książ­kę, dla­cze­go pań­stwo bada­cie te rze­czy? Anna Alwast: Mąż od lat jeź­dził do Bia­ło­ru­si, na Ukra­inę odna­wiał gro­by, póź­niej przy­po­mnie­li­śmy sobie że prze­cież u nas też są Kre­so­wia­nie. Pamię­tam wspa­nia­łe oso­by, któ­re pra­co­wa­ły SPK i tam takie sło­wa jak „kocha­nień­ku” były na porząd­ku dzien­nym. Potem jakoś te … Con­ti­nue reading Ocal­my dzie­dzic­two Kre­sów — O nowej książ­ce „Kre­so­wia­nie za oce­anem” z Auto­ra­mi roz­ma­wia Andrzej Kumor