Set­ne uro­dzi­ny płk. Mar­ce­le­go Ostrowskiego

GONIEC:  Witam Panie Puł­kow­ni­ku, cze­góż moż­na życzyć w tak nie­sa­mo­wi­cie uro­czy­sty dzień, cze­go by Pan życzył sobie dla Pol­ski? Płk Mar­ce­li Ostrow­ski: Sta­ra­łem się dać przy­kład. — Pol­ska potrze­bu­je ludzi takich, jak Pan! — Sta­ra­łem się speł­nić mój obo­wią­zek, jak każ­dy Polak speł­ni swój obo­wią­zek, to nie ma pro­ble­mu, nie wol­no się tyl­ko zasta­na­wiać, a czło­wiek … Con­ti­nue reading Set­ne uro­dzi­ny płk. Mar­ce­le­go Ostrowskiego