Seks w cza­sach pan­de­mii: w maskach, bez cało­wa­nia, przy uży­ciu zdal­nie ste­ro­wa­nych zabawek

Oka­zu­je się, że pan­de­mia Covid-19 pro­wa­dzi do “nowej nor­mal­no­ści” nie tyl­ko w sfe­rze gospo­dar­ki czy han­dlu; czy bez­piecz­nie jest “upra­wiać seks”, lub być z kimś nowym pod­czas COVID-19? — wyja­śnia Dr Deme­tre Daska­la­kis, eks­pert od cho­rób zakaź­nych i zastęp­ca komi­sa­rza w Depar­ta­men­cie Zdro­wia i Higie­ny Psy­chicz­nej w Nowym Jor­ku. „COVID-19 nie jest typo­wą infek­cją prze­no­szo­ną dro­gą … Con­ti­nue reading Seks w cza­sach pan­de­mii: w maskach, bez cało­wa­nia, przy uży­ciu zdal­nie ste­ro­wa­nych zabawek