Oka­zu­je się, że pan­de­mia Covid-19 pro­wa­dzi do “nowej nor­mal­no­ści” nie tyl­ko w sfe­rze gospo­dar­ki czy han­dlu; czy bez­piecz­nie jest “upra­wiać seks”, lub być z kimś nowym pod­czas COVID-19? — wyja­śnia Dr Deme­tre Daska­la­kis, eks­pert od cho­rób zakaź­nych i zastęp­ca komi­sa­rza w Depar­ta­men­cie Zdro­wia i Higie­ny Psy­chicz­nej w Nowym Jorku.

„COVID-19 nie jest typo­wą infek­cją prze­no­szo­ną dro­gą płcio­wą. W rze­czy­wi­sto­ści dosłow­nie odwra­ca sytu­ację do góry noga­mi, ponie­waż zwy­kle myśli­my o cho­ro­bach prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą jako o czymś od pasa w dół, zaś tutaj  mar­twi­my się od szyi do góry ”.

Służ­by zdro­wia publicz­ne­go zaczy­na­ją obec­nie publi­ko­wać zale­ce­nia doty­czą­ce tego, jak wyglą­da bez­piecz­ny  seks pod­czas COVID-19, bo  model opar­ty na abs­ty­nen­cji jest zazwy­czaj bar­dzo nie­sku­tecz­ny”, tłu­ma­czy Daskalakis.

Jes­si­ca Wood, spe­cja­list­ka ds. badań w kana­dyj­skiej Radzie ds. Infor­ma­cji i Edu­ka­cji Sek­su­al­nej, uwa­ża rów­nież, że szcze­gó­ło­we infor­ma­cje są waż­ne, aby ludzie mogli oce­nić, jakie ryzy­ko są skłon­ni zaak­cep­to­wać. „Czy miesz­kam sam? Czy mój part­ner miesz­ka sam? Czy cho­dzi tyl­ko o nas dwo­je, czy też miesz­ka­my ze współ­lo­ka­to­ra­mi? Czy miesz­ka­my ze sta­rze­ją­cy­mi się rodzicami?

Waż­ne jest rów­nież, aby roz­wa­żyć, czy któ­ryś z part­ne­rów miesz­ka w obsza­rze, w któ­rym ist­nie­je duża licz­ba przypadków.

Bada­cze  zga­dza­ją się, że wcze­śniej­sze infek­cje COVID-19 nie ozna­cza­ją, że ktoś  uzy­sku­je odpor­ność na wirusa.

Eks­per­ci mówią, że naj­lep­szym spo­so­bem na nawią­za­nie kon­tak­tu sek­su­al­ne­go z oso­ba­mi spo­za gospo­dar­stwa domo­we­go  jest prze­my­śle­nie tra­dy­cyj­ne­go podej­ścia do zalo­tów — a to obej­mu­je wyeli­mi­no­wa­nie cało­wa­nia, waż­ne jest też sto­so­wa­nie masek na twarz, aby zapo­biec moż­li­we­mu prze­no­sze­niu kropelek…

Car­ly­le Jan­sen, tera­peut­ka sek­su­al­na z Toron­to i wła­ści­ciel­ka skle­pu Good For Her, mówi, że zabaw­ki ero­tycz­ne zdal­nie ste­ro­wa­ne przy pomo­cy apli­ka­cji na smart­fo­nie   mogą być opcją dla par pod­czas pandemii…