Łuka­szen­ko: WHO chcia­ła nas prze­ku­pić żąda­li blo­ka­dy gospo­dar­ki kraju.

Agen­cja Beł­sat poin­for­mo­wa­ła o tym, że WHO czy­li Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia, agen­da ONZ zapro­po­no­wa­ła pre­zy­den­to­wi Łuka­szen­ce 92 milio­ny dola­rów  za wpro­wa­dze­nie w całym kra­ju  restryk­cji  takich, jak we Wło­szech”). Odmó­wił. Kil­ka tygo­dni póź­niej zgło­sił się do nie­go Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Walu­to­wy (IMF) rów­nież agen­da ONZ.  Ofer­ta za to samo oka­za­ła się dzie­się­cio­krot­nie więk­sza  Łuka­szen­ko odmó­wił stwie­r­dza­­jąc- … Con­ti­nue reading Łuka­szen­ko: WHO chcia­ła nas prze­ku­pić żąda­li blo­ka­dy gospo­dar­ki kraju.