Łuka­szen­ko: WHO chcia­ła nas prze­ku­pić żąda­li blo­ka­dy gospo­dar­ki kraju.

Agen­cja Beł­sat poin­for­mo­wa­ła o tym, że WHO czy­li Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia, agen­da ONZ zapro­po­no­wa­ła pre­zy­den­to­wi Łuka­szen­ce 92 milio­ny dola­rów  za wpro­wa­dze­nie w całym kra­ju  restryk­cji  takich, jak we Wło­szech”). Odmó­wił. Kil­ka tygo­dni póź­niej zgło­sił się do nie­go Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Walu­to­wy (IMF) rów­nież agen­da ONZ.  Ofer­ta za to samo oka­za­ła się dzie­się­cio­krot­nie więk­sza  Łuka­szen­ko odmó­wił stwier­dza­jąc- “Nie będzie­my tań­czyć jak nam kto zagra”. cytu­je bia­ło­ru­ska agen­cja powo­łu­jąc się na mate­riał filmowy

Bia­ło­ruś nie zamknę­ła swej gospo­dar­ki a 9 maja zor­ga­ni­zo­wa­ła nawet (w prze­cio­wień­stwiie do Rosji) defi­la­dę w Dzień Zwy­cię­stwa. Mimo to sytu­acja epi­de­micz­na jest na Bia­ło­ru­si lep­sza niż w wie­lu innych kra­jach, któ­re zasto­so­wa­ły tzw lockdown

 

REKLAMA

https://www.statista.com/statistics/1104310/coronavirus-situation-belarus/

 

1 KOMENTARZ