Trze­ci Świat sku­tecz­nie leczy Covid-19 iwermektyną

Indie leczą COVID-19 zesta­wem leków, któ­ry kosz­tu­je tyl­ko 2,65 $ na oso­bę i pomógł w „gwał­tow­nym spad­ku” licz­by przy­pad­ków i śmier­tel­no­ści z powo­du koro­na­wi­ru­sa w tym kra­ju. W zeszłym mie­sią­cu kil­ku eks­per­tów medycz­nych zezna­wa­ło przed Komi­sją Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go Sena­tu USA opo­wia­da­jąc się za zezwo­le­niem na uży­cie iwer­mek­ty­ny (Isto­so­wa­nej  w lecze­niu świerz­bu, wsza­wi­cy, trą­dzi­ku i mala­rii) do … Con­ti­nue reading Trze­ci Świat sku­tecz­nie leczy Covid-19 iwermektyną