Indie leczą COVID-19 zesta­wem leków, któ­ry kosz­tu­je tyl­ko 2,65 $ na oso­bę i pomógł w „gwał­tow­nym spad­ku” licz­by przy­pad­ków i śmier­tel­no­ści z powo­du koro­na­wi­ru­sa w tym kraju.

W zeszłym mie­sią­cu kil­ku eks­per­tów medycz­nych zezna­wa­ło przed Komi­sją Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go Sena­tu USA opo­wia­da­jąc się za zezwo­le­niem na uży­cie iwer­mek­ty­ny (Isto­so­wa­nej  w lecze­niu świerz­bu, wsza­wi­cy, trą­dzi­ku i mala­rii) do wcze­sne­go lecze­nia nowe­go koro­na­wi­ru­sa. Dr Pier­re Kory, czło­nek zało­ży­ciel Front Line Covid-19 Cri­ti­cal Care Allian­ce (FLCCC), wyja­śnił, że iwer­mek­ty­na,  śro­dek prze­ciw­pa­so­żyt­ni­czy „w zasa­dzie usu­wa prze­no­sze­nie się tego wiru­sa” z „cudow­ną skutecznością” . ”

Iwer­mek­ty­na była przed­mio­tem badań odkąd stwier­dzo­no w czerw­cu ubie­głe­go roku, że zmniej­sza COVID-19 w laboratorium .

Reklama

„Leczę COVID pra­wie każ­de­go dnia od same­go począt­ku pan­de­mii” — powie­dział Kory. „Kie­dy mówię„ cud ”, nie uży­wam tego ter­mi­nu lek­ko… to nauko­we zale­ce­nie opar­te na ogrom­nych ilo­ściach danych, któ­re poja­wi­ły się w cią­gu ostat­nich trzech miesięcy”.

FLCCC opra­co­wa­ło sche­mat lecze­nia obej­mu­ją­cy iwer­mek­ty­nę, któ­ry, jak twier­dzi gru­pa, dopro­wa­dził do 83% niż­szych niż śred­nia śmier­tel­no­ści z powo­du COVID-19 w szpi­ta­lach, któ­re go stosowały.

Jed­nak Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA) odmó­wi­ła udzie­le­nia w try­bie pil­nym pozwo­le­nia na sto­so­wa­nie iwer­mek­ty­ny w lecze­niu koro­na­wi­ru­sa, twier­dząc, że „potrzeb­ne jest wię­cej badań”.

Nato­miast na dru­gim koń­cu świa­ta Indie przy­ję­ły pro­to­kół lecze­nia okre­ślo­ny przez dr Kory i jego współ­pra­cow­ni­ków i obec­nie pro­du­ku­ją  pro­dukt pod mar­ką „Ziver­do Kit”, a jego koszt wyno­si tyl­ko oko­ło 2,65 USD na osobę.

Cho­ciaż ame­ry­kań­skie Natio­nal Insti­tu­tes of Health (NIH) nie zale­ca­ją lecze­nia osób cier­pią­cych na SARS-COV‑2, „chy­ba że pacjent jest hospi­ta­li­zo­wa­ny i wyma­ga tle­nu”, w Indiach roz­po­czę­to wcze­śnie lecze­nie pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem , w tym sto­so­wa­nie hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny (HCQ ).

Po czerw­co­wym odkry­ciu sku­tecz­no­ści iwer­mek­ty­ny w lecze­niu wiru­sa, naj­więk­szy stan w ich kra­ju, Uttar Pra­desh (UP) (230 milio­nów miesz­kań­ców), ogło­sił w sierp­niu, że zastę­pu­je  HCQ na iwer­mek­ty­nę dla zapo­bie­ga­nie i lecze­nie COVID-19.

„Uttar Pra­desh — któ­ry dys­try­bu­ował bez­płat­ną iwer­mek­ty­nę  — miał w grud­niu dru­gi naj­niż­szy wskaź­nik śmier­tel­no­ści w Indiach, wyno­szą­cy 0,26 na 100 000 miesz­kań­ców. Tyl­ko stan Bihar, ze 128 milio­na­mi miesz­kań­ców, miał niż­szy, a tam  rów­nież zale­ca iwer­mek­ty­nę ”- dono­si Mary Beth Pfe­if­fer z TSN.

Dla dal­sze­go porów­na­nia, wyko­rzy­stu­jąc wcze­sne lecze­nie HCQ i iwer­mek­ty­ny, gęsto zalud­nio­ne Indie, któ­re mają czte­ro­krot­nie więk­szą popu­la­cję niż USA, mają mniej niż poło­wę zgo­nów zwią­za­nych z koronawirusem.

Dr Anil K. Chau­ra­sia, lekarz z UP, stwier­dził, że od poło­wy wrze­śnia „wyraź­ny spa­dek licz­by przy­pad­ków COVID i zgo­nów w Indiach był zauwa­żal­ny… [a]„ gwał­tow­ny spa­dek licz­by przy­pad­ków i ofiar śmier­tel­nych nadal trwa ”.

Te same wyni­ki uzy­ski­wa­ne są w sąsied­nim Ban­gla­de­szu, jed­nym z naj­gę­ściej zalud­nio­nych kra­jów na świe­cie, gdzie leka­rze rów­nież wyko­rzy­stu­ją iwer­mek­ty­nę w tera­pii domo­wej, i mają jesz­cze niż­szą śmier­tel­ność z powo­du covid-19

Kory przy­to­czył podob­ne wyni­ki z Peru, Argen­ty­ny, Bra­zy­lii i kil­ku innych kra­jów Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, wyka­zu­ją­ce sku­tecz­ność iwermektyny.

HCQ i iwer­mek­ty­na są zna­ne od wie­lu dzie­się­cio­le­ci i wia­do­mo, że są cał­kiem bezpieczne.

za life­si­te news