Jacek Bar­to­siak i Leszek Sykul­ski o pro­ble­mie rosz­czeń żydowskich

Dosko­na­ła oka­zja, żeby się posta­wić Frag­ment deba­ty „Jaka geo­po­li­tycz­na przy­szłość Pol­ski?   Dr Leszek Sykul­ski: Panie Jac­ku, jak pan oce­nia kwe­stię dzi­siaj moż­li­wo­ści balan­so­wa­nia pol­skiej poli­ty­ki w kon­tek­ście żydow­skich rosz­czeń o tzw. mie­nie bez­spad­ko­we? Nie mówię tutaj tyl­ko o tej nie­szczę­snej usta­wie 447 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, ale widzi­my że to nie jest kwe­stia tego co … Con­ti­nue reading Jacek Bar­to­siak i Leszek Sykul­ski o pro­ble­mie rosz­czeń żydowskich