Tru­de­au: Nie ugnę się przed antysz­cze­pion­ko­wym motłochem

Justin Tru­de­au stwier­dził, że jego poli­ty­ka odbu­do­wy po pan­de­mii nie będzie kształ­to­wa­na przez żąda­nia tych, któ­rych okre­ślił „motło­chem  antysz­cze­pion­ko­wym”. Tru­de­au wygło­sił tę uwa­gę w zakła­dach sta­low­ni­czych w Wel­land w Onta­rio, gdzie obie­cał roz­sze­rzyć pan­de­micz­ne wspar­cie dla pra­cow­ni­ków i przed­się­biorstw, gdy tyl­ko jego rząd zosta­nie ponow­nie wybra­ny 20 wrze­śnia. Gdy Tru­de­au prze­ma­wiał w środ­ku hała­śli­wy tłum … Con­ti­nue reading Tru­de­au: Nie ugnę się przed antysz­cze­pion­ko­wym motłochem