Wariant Del­ta dzie­ciom niestraszny

W związ­ku z powro­tem dzie­ci do klas w całej Kana­dzie, nastą­pił wzrost przy­pad­ków COVID-19 , ale nie powo­du­je to wzro­stu hospi­ta­li­za­cji, twier­dzą kana­dyj­scy pedia­trzy. Zale­d­wie kil­ka dni po roz­po­czę­ciu nowe­go roku szkol­ne­go wybuch zacho­ro­wań na COVID-19 zmu­sił nie­któ­re szko­ły do ​​zamknię­cia, budząc oba­wy co do dal­sze­go prze­bie­gu roku szkol­ne­go. Wie­le dzie­ci pozo­sta­je nie­szcze­pio­nych w Kana­dzie, … Con­ti­nue reading Wariant Del­ta dzie­ciom niestraszny