W związ­ku z powro­tem dzie­ci do klas w całej Kana­dzie, nastą­pił wzrost przy­pad­ków COVID-19 , ale nie powo­du­je to wzro­stu hospi­ta­li­za­cji, twier­dzą kana­dyj­scy pediatrzy.

Zale­d­wie kil­ka dni po roz­po­czę­ciu nowe­go roku szkol­ne­go wybuch zacho­ro­wań na COVID-19 zmu­sił nie­któ­re szko­ły do ​​zamknię­cia, budząc oba­wy co do dal­sze­go prze­bie­gu roku szkolnego.

Wie­le dzie­ci pozo­sta­je nie­szcze­pio­nych w Kana­dzie, ponie­waż szcze­pie­nia COVID-19 nie zosta­ły do ​​tej pory zatwier­dzo­ne dla osób poni­żej 12 roku życia.

reklama

„Zde­cy­do­wa­nie obser­wu­je­my znacz­nie wię­cej infek­cji w popu­la­cjach, któ­re nie zosta­ły zaszcze­pio­ne lub w pod­gru­pach popu­la­cji, któ­re nie zosta­ły zaszcze­pio­ne” – powie­dział dr Jes­se Papen­burg, spe­cja­li­sta cho­rób zakaź­nych u dzie­ci i mikro­bio­log medycz­ny w Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym w Montrealu.

Pod­czas gdy wariant Del­ta przy­czy­nia się do więk­szej licz­by infek­cji, u dzie­ci nadal wystę­pu­ją tyl­ko łagod­ne obja­wy, twier­dzi dr Fati­ma Kak­kar, spe­cja­li­sta od cho­rób zakaź­nych  w CHU Sain­te-Justi­ne w Montrealu.

„Zde­cy­do­wa­nie jest wzrost (przy­pad­ków) wśród osób poni­żej 12 roku życia (gru­pa wie­ko­wa) … ale to, cze­go z kolei nie widzi­my, to wzrost dotkli­wo­ści” – powie­dzia­ła Glo­bal News.

W Onta­rio w cią­gu ostat­nich dwóch tygo­dni odno­to­wa­no 1310 przy­pad­ków COVID-19 u dzie­ci w wie­ku od 0 do 9 lat, ale do 16 wrze­śnia było tyl­ko 12 hospitalizacji

W gru­pie wie­ko­wej 0–11 w sobo­tę poja­wi­ło się 168 nowych przy­pad­ków, a w pią­tek 155 . Mimo to rzecz­nik szpi­ta­la Sick­Kids w Toron­to powie­dział, że nie odno­to­wał żad­ne­go zna­czą­ce­go wzro­stu licz­by hospi­ta­li­za­cji z powo­du COVID-19 ani nasi­le­nia cho­ro­by z powo­du warian­tu Delta.

Cięż­kie skut­ki, takie jak hospi­ta­li­za­cje i zgo­ny małych dzie­ci, zwłasz­cza tych, któ­re nie mają innych cięż­kich prze­wle­kłych scho­rzeń, są bar­dzo rzadkie.

Jed­nak współ­ist­nie­ją­ce cho­ro­by – takie jak cięż­ka cho­ro­ba płuc, oty­łość lub nie­peł­no­spraw­ność – nara­ża­ją dzie­ci na więk­sze ryzy­ko hospi­ta­li­za­cji i poten­cjal­nie poważ­nych powi­kłań zwią­za­nych z COVID-19, twier­dzi Kakkar.

Ogól­nie rzecz bio­rąc, dzie­ci doświad­cza­ją łagod­nych lub zero­wych obja­wów z powo­du sil­nej odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej, twier­dzą eks­per­ci. Kak­kar uwa­ża, że ponie­waż dzie­ci czę­sto zapa­da­ją na inne infek­cje koro­na­wi­ru­so­we, któ­re każ­de­go roku powo­du­ją prze­zię­bie­nie, mają wro­dzo­ny układ odpor­no­ścio­wy, któ­ry jest przy­zwy­cza­jo­ny do reago­wa­nia na infekcje.

W Kana­dzie zarów­no szcze­pion­ki Pfi­zer , jak i Moder­na zosta­ły zatwier­dzo­ne dla dzie­ci w wie­ku 12 lat i star­szych, ale bada­nia dla młod­szych dzie­ci wciąż trwają.