36% pra­cow­ni­ków Coper­ni­cus Lod­ge zwol­nio­nych. Sytu­acja jest trudna

Wie­lu pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, domów opie­ki i insty­tu­cji pań­stwo­wych, któ­rzy z róż­nych powo­dów nie są zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko Covid-19 stoi obec­nie w obli­czu utra­ty zatrud­nie­nia. We wto­rek w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych w pol­skiej dziel­ni­cy Toron­to, na uli­cy Ron­ce­sval­les odbył się pro­test nie­zasz­cze­pio­nych pra­cow­ni­ków pol­skie­go domu opie­ki Coper­ni­cus Lod­ge, pie­lę­gnia­rek, obsłu­gi, sprzą­ta­czek, kucha­rek, w więk­szo­ści pol­skie­go pocho­dze­nia, któ­rym … Con­ti­nue reading 36% pra­cow­ni­ków Coper­ni­cus Lod­ge zwol­nio­nych. Sytu­acja jest trudna