Rząd Quebe­cu wpro­wa­dza zakaz klę­cze­nia i sta­wa­nia pod­czas Mszy św.

Coraz wię­cej kana­dyj­skich pro­win­cji wpro­wa­dza bar­dzo kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia cere­mo­nii reli­gij­nych. I tak na przy­kład W Kolum­bii Bry­tyj­skiej nie­szcze­pie­ni oby­wa­te­le nie mogą uczest­ni­czyć w świą­tecz­nych obia­dach z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi w pry­wat­nych domach. Mogą być cał­ko­wi­cie zdro­wi, ale muszą pozo­stać odizo­lo­wa­ni i samot­ni. W pół­noc­nym regio­nie BC, podob­nie jak w Quebe­cu, nie­szcze­pie­ni chrze­ści­ja­nie rów­nież nie mogą … Con­ti­nue reading Rząd Quebe­cu wpro­wa­dza zakaz klę­cze­nia i sta­wa­nia pod­czas Mszy św.