Coraz wię­cej kana­dyj­skich pro­win­cji wpro­wa­dza bar­dzo kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia cere­mo­nii religijnych.

I tak na przykład

W Kolum­bii Bry­tyj­skiej nie­szcze­pie­ni oby­wa­te­le nie mogą uczest­ni­czyć w świą­tecz­nych obia­dach z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi w pry­wat­nych domach. Mogą być cał­ko­wi­cie zdro­wi, ale muszą pozo­stać odizo­lo­wa­ni i samot­ni. W pół­noc­nym regio­nie BC, podob­nie jak w Quebe­cu, nie­szcze­pie­ni chrze­ści­ja­nie rów­nież nie mogą cho­dzić do kościo­ła, zaś w Nowym Brunsz­wi­ku nie­szcze­pie­ni wier­ni mają zakaz śpie­wa­nia hym­nów i kolęd w kościele.

Reklama

Tutaj link 

Rząd Quebe­cu posu­nął się jesz­cze dalej bo nie dość, że  zaka­zał oso­bom nie­zasz­cze­pio­nym uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach to rów­nież zaka­zał klę­cze­nia i sta­nia pod­czas nich.