Tur­bi­na Gaz­pro­mu utknę­ła w Kanadzie

We wto­rek Gaz­prom ogło­sił, że dosta­wy gazy do Euro­py zma­le­ją w tym roku o 40 proc. I oka­zu­je się, że Kana­da ma w tym pośred­nio swój udział. Tur­bi­na gazo­wa, wypro­du­ko­wa­na przez nie­miec­ką fir­mę Sie­mens Ener­gy, napę­dza­ją­ca przez 10 lat sta­cję sprę­ża­rek na tra­sie Nord Stre­am 1, tra­fi­ła na pla­no­wy prze­gląd do Mont­re­alu. Jed­nak ze wzglę­du … Con­ti­nue reading Tur­bi­na Gaz­pro­mu utknę­ła w Kanadzie