Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Sympatyczna wdowa z Niemiec

Sym­pa­tycz­na wdo­wa z Niemiec

Sym­pa­tycz­na wdo­wa z Nie­miec, szcze­ra, ugo­do­wa, wraż­li­wa, solid­na, zabez­pie­czo­na finan­so­wo, posia­da nie­miec­ka ren­tę, pozna wol­ne­go, kul­tu­ral­ne­go Pana od 75 do…
07/16/2019
Poznam Przyjaciela

Poznam Przy­ja­cie­la

Poznam Przy­ja­cie­la 60 (plus} naj­chet­niej wdow­ca, kto­ry posia­da Cot­ta­ge do 200 km — miesz­ka w tych oko­li­cach — musi lubiec…
07/11/2019
Poznam mężczyznę dla poważnego związku

Poznam męż­czy­znę dla poważ­ne­go związku

Kobie­ta 22 lata chce poznać męż­czy­znę w wie­ku 40–50 lat dla poważ­ne­go związ­ku. Miesz­kam w Ottawie.
07/08/2019
Poznam mężczyznę

Poznam męż­czy­znę

Mam na imię Asia, szu­kam miłe­go, kul­tu­ral­ne­go męż­czy­zny do sta­łe­go związ­ku, mam 28 lat, chęt­nie Cię poznam, kon­takt do mnie,…
06/28/2019
Poznam wesołego pana

Poznam weso­łe­go pana

Poznam weso­łe­go i sym­pa­tycz­ne­go Pana do lat 65 bez zobo­wią­zań tel. 289–990-1049
06/18/2019