Monday, October 3, 2022

Żywot wie­leb­ne­go Księ­dza Pio­tra Skar­gi, T. J. (Żył oko­ło roku Pań­skie­go 1612). 27-go Września

        Piotr Skarga a właściwie Powęski, urodził się roku 1536 w Grojcu na Mazowszu, z ojca Michała Skargi, a matki Anny Świętowskiej. Jest on niezaprzeczenie...

Fran­ci­szek Piecz­ka nie żyje.

O śmierci Franciszka Pieczki, powołując się na informację od rodziny, poinformowało w piątek 23 września Polskie Radio RDC. "Dziś po południu odszedł od nas...

Oświad­cze­nie Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej im. Ks. Pio­tra Skar­gi w spra­wie cen­zu­ry pre­wen­cyj­nej i blo­ka­dy...

W dniu 13 września 2022 r. redakcja portalu PCh24.pl, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, uzyskała informację o jednostronnej decyzji...
video

Migaw­ki z pol­skie­go festi­wa­lu w Toronto

Roncesvalles Polish Festival to organizowany już po raz 15. festiwal uliczny w tradycyjnej polskiej dzielnicy w Toronto na Roncesvalles Ave. W tym roku odbył...
video

Roz­da­nie rocz­ni­co­wych sty­pen­diów Fun­da­cji Reymonta

Ambasador RP w Kanadzie Witold Dzielski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Mirosław Kalinowski, posłanka Joanna Fabisiak, aktorka Emilia Krakowska - to tylko niektórzy z...
video

Na pohy­bel tym, któ­rzy Pol­ski nie lubią

Andrzej Kumor zachęca do przeczytania podręcznika 1945-1979 "Historia i teraźniejszość"

Jeśli ktoś ma zdję­cia znisz­czeń dozna­nych od poli­cji pod­czas Fre­edom Convoy lub doświad­czył poli­cyj­nej...

Calling all Freedom-Friends! Anyone who was in Ottawa for the Convoy: we're gathering testimonies to be formatted into affidavits which will be gathered into...

Uro­czy­stość Anio­łów Stró­ży. W pierw­szą Nie­dzie­lę Wrze­śnia (Świę­to to usta­no­wio­ne zosta­ło oko­ło roku Pań­skie­go 1610)

        Kościół katolicki obchodzi corocznie radosną uroczystość świętych Aniołów Stróży, w której winniśmy brać serdeczny udział. Anioł Stróż.         W sprawie Aniołów dowiadujemy się z Pisma świętego, że...

Paweł Włod­ko­wic (1370 — 1435) śre­dnio­wiecz­ny straż­nik pol­skiej suwerenności

Paweł Włodkowic, polski kapłan i uczony w prawie, który miał ogromny wpływ na tworzenie praw człowieka i narodów. To na jego pracach opiera się...
video

Naro­do­we Czy­ta­nie 2022

3 września odbyło się po raz pierwszy w ZPwK w Barrie Narodowe Czytanie. A łatwo nie było. Ośmiu entuzjastów poezji Adama Mickiewicza ćwiczyło wielokrotnie Ballady...