Thursday, July 29, 2021
Strona główna Z Kraju i ze świata

Z Kraju i ze świata

Nie tyl­ko wia­do­mo­ści agen­cyj­ne — nie tyl­ko z mediów głów­ne­go nurtu

Brze­zin­ski jed­nak amba­sa­do­rem w Polsce

Brzeziński obejmie stanowisko jesienią Portal Onet.pl nieoficjalnie informuje, że już jesienią nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce zostanie Mark Brzeziński. - „Mark Brzeziński przyjedzie w sierpniu...

Sześć kobiet z Pol­ski pro­si wice­pre­zy­dent USA o “obro­nę wol­no­ści sło­wa” zagro­żo­nej bra­kiem kon­ce­sji...

Sześć kobiet,   w tym Marta Lempart, Magdalena Środa i Agnieszka Holland zaapelowało w środę do wiceprezydent USA Kamali Harris, by "zwróciła uwagę na bardzo...

Admi­ni­stra­cja Bide­na naka­zu­je szcze­pie­nia pra­cow­ni­kom federalnym

Administracja prezydenta Bidena poinformowała 29 lipca  że ​​pracownicy federalni i kontrahenci będą musieli przedstawić dowód szczepienia przeciwko COVID- 19 lub nosić maski, i przestrzegać...

W rodzi­nie Olek­sia­ków pol­skość zasłu­gu­je na tatuaż

Hokeista Jamie „Big Rig” Oleksiak brat kanadyjskiej medalistki z Tokio Penny Oleksiak (Penny już na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2016 zdobyła kilka medali) pochodzi, podobnie ...

CDC: Nie­któ­re zaszcze­pio­ne oso­by zara­żo­ne odmia­ną Del­ta po szcze­pie­niu mogą być zaraź­li­we i prze­no­sić...

Czołowa amerykańska agencja zdrowia we wtorek ponownie zmieniła swoje wytyczne dotyczące COVID-19, nakazując ludziom noszenie masek  nawet jeśli są w pełni zaszczepieni, Nowe badania epidemii...

Pol­ska: Pre­mia dla leka­rzy POZ za zwięk­sze­nie pozio­mu wyszczepialności

Opublikowano Zarządzenie w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Celem niniejszej regulacji jest...

„Chi­ny nigdy nie zaak­cep­tu­ją żad­ne­go kra­ju, któ­ry twier­dzi, że jest lep­szy od innych”

Chiński wiceminister spraw zagranicznych Xie Feng oświadczył swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi, że oba kraje znalazły się w „patowej sytuacji” i jeśli Waszyngton chce z niej...

Koniec misji bojo­wej USA w Iraku

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował, że misja wojsk amerykańskich w Iraku dobiegnie końca w tym roku prawie 20 lat po rozpoczęciu wojny. Amerykanie...

Austra­lia: Dzi­siaj “anar­chi­ści”, jutro “ter­ro­ry­ści”…

Komisarz policji Nowej Południowej Walii (NSW) Mick Fuller nazwał protestujących, którzy wzięli udział w masowym wiecu 24 lipca w Sydney przeciwko ograniczeniom COVID, „anarchistami”. NSW...

Bia­ły Dom potwier­dził, że na razie nie otwo­rzy gra­nic dla Europejczyków

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki potwierdziła w poniedziałek, że administracja Joe Bidena "w obecnym momencie" utrzyma w mocy dotychczasowy zakaz podróżowania do USA dla...