Friday, March 5, 2021

Strona główna Kontakt

Kontakt

Kontakt

Goniec Inc.
55 Village Centre Pl., Suite 200
Mississauga, Ontario L4Z 1V9

Tele­fon: (905) 629‑9738, (416) 732‑2951
E‑mail: redakcja@goniec.net

O nas

Goniec — Polish Messenger. 

Tygo­dnik polo­nij­ny w Kana­dzie. Uka­zu­je się od 2003 roku w wer­sji papie­ro­wej w for­ma­cie tablo­id o obję­to­ści 28 stron. Do naby­cia w skle­pach na tere­nie aglo­me­ra­cji toron­toń­skiej, Hamil­ton, Lon­don, St.Catharines, Wind­sor, Nia­ga­ra Falls, Otta­wa, Peter­bo­ro­ugh, Bar­rie i w innych miejscowościach.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be


- Adver­ti­se­ment -