Kon­takt

Goniec Inc.
55 Vil­la­ge Cen­tre Pl., Suite 200
Mis­sis­sau­ga, Onta­rio L4Z 1V9

Tele­fo­ny:

(905) 629‑9738,

(416) 732‑2951

Zostaw wia­do­mość

Goniec — Polish Messenger. 

Tygo­dnik polo­nij­ny w Kana­dzie. Uka­zu­je się od 2003 roku w wer­sji papie­ro­wej w for­ma­cie tablo­id o obję­to­ści 28 stron. Do naby­cia w skle­pach na tere­nie aglo­me­ra­cji toron­toń­skiej, Hamil­ton, Lon­don, St.Catharines, Wind­sor, Nia­ga­ra Falls, Otta­wa, Peter­bo­ro­ugh, Bar­rie i w innych miejscowościach.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be