Monday, October 3, 2022

Oświad­cze­nie Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej im. Ks. Pio­tra Skar­gi w spra­wie cen­zu­ry pre­wen­cyj­nej i blo­ka­dy...

W dniu 13 września 2022 r. redakcja portalu PCh24.pl, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, uzyskała informację o jednostronnej decyzji...

Czy Gdańsk jest polski?

        Nie ma żadnego traktatu międzynarodowego, który regulowałby kwestię przynależności Wolnego Miasta Gdańska do Polski. Konferencja w Poczdamie przyznała Polsce prawo administracji WMG  do 1995...

Bisku­pi, księ­ża i ucze­ni kory­gu­ją wypo­wiedź papie­ża Fran­cisz­ka o Komu­nii Świętej

Niedawne oświadczenie papieskie wydaje się otwierać drzwi do udzielania Komunii Świętej politykom proaborcyjnym, takim jak Nancy Pelosi Czterech biskupów, kilku księży i ​​liczni katoliccy uczeni...

Rodzi­cu wspie­raj każ­dą eks­pre­sję płcio­wą swe­go pół­rocz­ne­go potomka

Ministerstwo Zdrowia Kolumbii Brytyjskiej opublikowało  broszurę informacyjną dla rodziców małych dzieci zatytułowaną „Pierwsze kroki malucha”. Jest ona przeznaczona dla rodziców dzieci w wieku od 6...

Bada­nia iden­ty­fi­ka­cyj­ne w Chi­nach; Czy to jest nasza przyszłość?

Chiński reżim przeprowadza masowe, systemowe pozyskiwanie DNA od tybetańskich cywilów i w ciągu ostatnich pięciu lat pobrano do 1,2 miliona próbek - informuje Citizen...

Obu­rza­ją­cy arty­kuł w izra­el­skich mediach. Żaryn: Nie pierw­szy raz

  Jak już informowaliśmy, w niedzielę na izraelskim portalu „Times of Israel” opublikowany został anglojęzyczny artykuł zatytułowany „Polska domaga się reparacji za Żydów zabitych przez...

Nowa gene­ra­cja bez­i­gło­wych szcze­pio­nek COVID-19

Donosowa wersja szczepionki COVID-19 została zatwierdzona w Indiach, podczas gdy organy regulacyjne w Chinach dopuściły również opcję wziewnej dawki przypominającej podawanej przez usta. W Kanadzie...

Gau­tam Ada­ni — trze­ci naj­bo­gat­szy czło­wiek świata

Jeszcze kilka lat temu niewielu poza Indiami słyszało o Gautamie Adanim. Teraz indyjski biznesmen, który porzucił studia, który najpierw próbował szczęścia w handlu diamentami,...
video

Król Kana­dy Karol III wygło­sił pierw­sze przemówienie

Król Karol III wygłosił w piątek swoje pierwsze orędzie jako monarcha po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II . W przemówieniu Charles nazwał Elizabeth, która...

Wiel­ka Bry­ta­nia zaka­zu­je szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid dzie­ci poni­żej 12 roku życia

Wielka Brytania zabroniła lekarzom podawania szczepionki COVID-19 dzieciom poniżej 12 roku życia, mówiąc, że dzieci jej nie potrzebują i prawdopodobnie mają już naturalną odporność. „Bezpośrednie...