Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Potrzebna osoba do debaty z organizacjami rządowymi.

Potrzeb­na oso­ba do deba­ty z orga­ni­za­cja­mi rządowymi.

Potrzeb­na oso­ba, któ­ra pod­ję­ła­by się deba­ty z orga­ni­za­cja­mi rzą­do­wy­mi. Pro­szę dzwo­nić 647–8687444 lub ema­il lvivrent@rogers.com
10/14/2021
do remontów pomieszczeń apartamentowych

do remon­tów pomiesz­czeń apartamentowych

Potrzeb­ni pra­cow­ni­cy od zaraz do remon­tów pomiesz­czeń apar­ta­men­to­wych, pla­stro­wa­nie, insta­la­cja pły­tek cera­micz­nych, dobre zarob­ki, sta­ła pra­ca SIN wyma­ga­ny 416–347-0848
10/13/2021
Mężczyzna szuka pracy przy osobie chorej z zamieszkaniem

Męż­czy­zna szu­ka pra­cy przy oso­bie cho­rej z zamieszkaniem

Męż­czy­zna 60 lat, szu­ka pra­cy przy oso­bie cho­rej z zamiesz­ka­niem. Doświad­cze­nie, Dostęp­ne refe­ren­cje. tel. 647–299-4630
10/13/2021
Sprzedam akordeon

Sprze­dam akordeon

Sprze­dam akor­de­on 120-baso­wy tel. 647–465-2756
10/12/2021
Okolica Eglinton i Weston Rd. w basemencie

Oko­li­ca Eglin­ton i Weston Rd. w basemencie

Oko­li­ca Eglin­ton i Weston Rd. w base­men­cie do wynaj­mu wiel­ki pokój dla jed­nej lub dwóch osób. Kuchen­ka, inter­net, par­king wszystko…
10/12/2021