Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Korepetycje dla dzieci szkół postawowych

Kore­pe­ty­cje dla dzie­ci szkół postawowych

Kore­pe­ty­cje dla dzie­ci klas szkół pod­sta­wo­wych. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy w szko­łach angiel­skich. Przgo­to­wy­wa­nie do egza­mi­nów SATS. Mozli­wość dojaz­du w…
10/02/2022
Sprzedam dwie podwójne kwatery na cmentarzu Assumption

Sprze­dam dwie podwój­ne kwa­te­ry na cmen­ta­rzu Assumption

Sprze­dam dwie podwój­ne kwa­te­ry na cmen­ta­rzu Assump­tion w pol­skiej sek­cji, kon­takt przez e‑mail mprochowski@hotmail.com lub tel.905–781-1439
10/01/2022
Potrzebni pracownicy do sklepu EuroMax Kingspoint

Potrzeb­ni pra­cow­ni­cy do skle­pu Euro­Max Kingspoint

Potrzeb­ni pra­cow­ni­cy do skle­pu Euro­Max King­spo­int w Bramp­ton na nastę­pu­ją­ce sta­no­wi­ska: deli kuch­nia super­vi­sor Pro­si­my o kon­takt pod nr 905–451-0221…
09/29/2022
Korepetycje dla dzieci szkół podstawowych ( angielski/matematyka)

Kore­pe­ty­cje dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych ( angielski/matematyka)

Kore­pe­ty­cje z języ­ka angiel­skie­go i mate­ma­ty­ki dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych, przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nów SATs, mate­ria­ły wli­czo­ne w cenę. Kil­ku­na­sto­let­nie doświadczenie…
09/26/2022
Okolica Mississauga Dundas and Dixie

Oko­li­ca Mis­sis­sau­ga Dun­das and Dixie

Oko­li­ca Mis­sis­sau­ga Dun­das and Dixie w domu wol­no­sto­ją­cym do wynaj­mu jeden pokój ume­blo­wa­ny na pierw­szym pię­trze z inter­ne­tem par­kin­giem, wspólna…
09/27/2022