Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Pana mniej więcej 50 lat poznam

Pana mniej wię­cej 50 lat poznam

Na dal­sze zycie poznam szla­chet­ne­go Pana z Onta­rio naj­chet­niej z Bar­rie : wiek mniej­wie­cej 50, naj­chet­niej wdo­wiec, kato­lik, bez nalogow.…
06/10/2019
Samotny mężczyzna

Samot­ny mężczyzna

Samot­ny męż­czy­zna usta­bi­li­zo­wa­ny, finan­so­wo nie­za­leż­ny w wie­ku lat 60 plus w dobrej for­mie fizycz­nej, lubią­cy podró­że pozna miłą odpo­wie­dzial­ną panią…
06/06/2019
Poznam Pana do lat 40

Poznam Pana do lat 40

Jestem pięk­na, sek­sy, wykształ­co­na i zamoż­na poznam Pana do lat 40. może być roz­wie­dzio­ny i z dzieć­mi tel. 416–704-5066.
05/16/2019
Wdowiec pozna Panią

Wdo­wiec pozna Panią

Wdo­wiec, inż, pozna Panią na eme­ry­tu­rze, nie­za­leż­ną, zain­te­re­so­wa­ną spę­dza­niem pół roku w Pol­sce i pół w Kana­dzie lub powro­tem na…
05/09/2019