Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Wycieczka historyczno-patriotyczno-turystyczna

Wyciecz­ka historyczno-patriotyczno-turystyczna

Klub Senio­ra Zło­ta Jesień zapra­sza na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą w dniu 9 czerw­ca (nie­dzie­la) 2019 r, do Nia­ga­ra-on-the-Lake i Nia­ga­ra Falls…
05/15/2019
Piknik z okazji 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino

Pik­nik z oka­zji 75. rocz­ni­cy Bitwy o Mon­te Cassino

Pik­nik z oka­zji 75. rocz­ni­cy Bitwy o Mon­te Cas­si­no Zapra­sza­my do Par­ku Paderewskiego
05/07/2019
Obchody 3 Maja w Mississaudze KPK zaprasza

Obcho­dy 3 Maja w Mis­sis­sau­dze KPK zaprasza

Obcho­dy 228 rocz­ni­cy Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 maja
04/21/2019