Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Szukam młodej osoby do pomocy w remontach w środku

Szu­kam mło­dej oso­by do pomo­cy w remon­tach w środku

Szu­kam mło­dej oso­by do pomo­cy w remon­tach w środ­ku, płat­ne gotów­ką, Toron­to i Mis­sis­sau­ga, Radek 416–9391316
08/13/2022
Potrzebni elektryk i pomocnik elektryka,

Potrzeb­ni elek­tryk i pomoc­nik elektryka,

Potrzeb­ni elek­tryk i pomoc­nik elek­try­ka, wła­sny trans­port, SIN oraz pod­sta­wo­we narzę­dzia wyma­ga­ne, pro­szę zosta­wić wia­do­mość 416 473 8067
08/12/2022
Sprzedam dwie podwójne kwatery na cmentarzu Assumption

Sprze­dam dwie podwój­ne kwa­te­ry na cmen­ta­rzu Assumption

Sprze­dam dwie podwój­ne kwa­te­ry na cmen­ta­rzu Assump­tion w pol­skiej sek­cji, kon­takt przez e‑mail mprochowski@hotmail.com lub tel.905–781-1439.
08/05/2022
Dwysypialniowe mieszkanie z ogródkiem w Oshawie

Dwy­sy­pial­nio­we miesz­ka­nie z ogród­kiem w Oshawie

Osha­wa małe. dwu­sy­pial­nio­we miesz­ka­nie na par­te­rze z ogród­kiem dla 1 — 2 nie­pa­lą­cych osób, AC par­king, prąd, woda wli­czo­ne $1650…
07/28/2022