Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Potrzebny kierowca kat AZ

Potrzeb­ny kie­row­ca kat AZ

Kie­row­ca kat AZ (pra­ca lokal­na) wyma­ga­ny od zaraz. Wyma­ga­nia doty­czą­ce pra­cy — Mini­mum 3 lata doświad­cze­nia w jeź­dzie komer­cyj­nej i…
09/30/2021
Szarlotki z beza waniliowa lub bez

Szar­lot­ki z beza wani­lio­wa lub bez

Ofe­ru­je Szar­lot­ki z wani­lio­wa beza lub bez, prze­pis Bab­ci! $25.00 bla­cha 29cm x 24cm Odbior oso­bi­sty w Mis­sis­sau­ga lub dostawa…
08/23/2020
Profesjonalna opieka nad dziecmi

Pro­fe­sjo­nal­na opie­ka nad dziecmi

Pro­fe­sjo­nal­na opie­ka nad dziecmi.Rodzicom zale­zy na bar­dzo dobrej opie­ce nad swo­imi pociechami(odpowiednie podej­scie i ksztal­ce­nie od naj­mlod­szych do star­szych w…
08/04/2020
AZ driver  na  Texas

AZ dri­ver na Texas

AZ Kie­row­ca na TX
07/06/2020
Profesjonalna opieka nad dziecmi

Pro­fe­sjo­nal­na opie­ka nad dziecmi

Nia­nia z wyksztal­ce­niem pedagogicznym,duzym doświad­cze­niem i bar­dzo dobry­mi refe­ren­cja­mi z pra­cy w Kanadzie,zaopiekuje się dzieckiem/dziecmi/.Proszę dzwo­nic tel.647–809-6892
04/13/2020