Kolej­ny okręt USA zmie­rza w rejon Zato­ki Perskiej

Kolej­ny okręt  USA zmie­rza na Bli­ski Wschód, aby dołą­czyć do gru­py lot­ni­skow­ca, któ­ra zosta­ła roz­lo­ko­wa­na zale­d­wie kil­ka dni temu, “ponie­waż napię­cia z Ira­nem nasi­la­ją się”.

USS Arling­ton — któ­ry trans­por­tu­je amfi­bie i śmi­głow­ce — dołą­czy do USS Abra­ham Lin­coln w Zato­ce Per­skiej, a sys­tem rakiet obro­ny powietrz­nej Patriot zosta­nie wysła­ny do sił ame­ry­kań­skich w regionie.

Bom­bow­ce B‑52 przy­by­ły rów­nież do ame­ry­kań­skiej bazy w Katarze.

Pen­ta­gon twier­dzi, że Iran “może przy­go­to­wy­wać ope­ra­cje prze­ciw­ko siłom amerykańskim”.

REKLAMA

Tehe­ran twier­dzi, że roz­miesz­cze­nie jest „woj­ną psy­cho­lo­gicz­ną” mają­cą na celu zastra­sze­nie tego kraju.

W pią­tek Pen­ta­gon oświad­czył po raz kolej­ny, że USA nie dążą do ​​kon­flik­tu z Ira­nem, ale Waszyng­ton jest „goto­wy do obro­ny inte­re­sów USA w regionie”.

„Depar­ta­ment Obro­ny nadal ści­śle moni­to­ru­je dzia­łal­ność reżi­mu irań­skie­go”, oświad­czył ame­ry­kań­ski MON w oświadczeniu.