Leka­rze muszą dawać pacjen­tom skie­ro­wa­nia na usłu­gi, któ­rym się sprze­ci­wia­ją z powo­dów etycz­nych — orzekł sąd ape­la­cyj­ny w Ontario

Naj­wyż­szy sąd w Onta­rio orzekł, że leka­rze w pro­win­cji muszą wyda­wać skie­ro­wa­nia na usłu­gi medycz­ne, któ­re koli­du­ją z ich prze­ko­na­nia­mi moral­ny­mi lub religijnymi.

W wyda­nym w śro­dę jed­no­myśl­nym orze­cze­niu trzy­oso­bo­wy zespół odrzu­cił ape­la­cję o uchy­le­nie decy­zji sądu rejo­no­we­go, któ­ra utrzy­ma­ła wymóg kierowania.

Wymóg skie­ro­wa­nia jest czę­ścią zasad usta­lo­nych przez Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio w celu roz­wią­za­nia pro­ble­mów zwią­za­nych, mię­dzy inny­mi, z  euta­na­zją i aborcją.

W ubie­głym roku sąd rejo­no­wy stwier­dził, że choć poli­ty­ka naru­sza wol­ność reli­gij­ną leka­rzy, to korzy­ści dla spo­łe­czeń­stwa są tu decydujące.

Sąd stwier­dził, że leka­rze mogą popro­sić swo­ich pra­cow­ni­ków o skie­ro­wa­nie do inne­go leka­rza, któ­ry może świad­czyć usłu­gi, lub zde­cy­do­wać się na spe­cja­li­za­cję, w któ­rej pro­ble­my te są rzadsze.

W odwo­ła­niu gru­pa pię­ciu leka­rzy i trzech orga­ni­za­cji zawo­do­wych twier­dzi­ła, że ​​orze­cze­nie było nie­uza­sad­nio­ne, ponie­waż łama­ło pra­wa lekarzy.

Gru­pa — któ­ra obej­mu­je Chri­stian Medi­cal and Den­tal Socie­ty of Cana­da, the Cana­dian Fede­ra­tion of Catho­lic Phy­si­cians’ Socie­ties and Cana­dian Phy­si­cians for Life — twier­dzi­ła, że ​​nie ma dowo­dów na to, że pacjen­ci byli­by strat­ni, gdy­by nie otrzy­ma­li skierowania.

Kole­gium, któ­re regu­lu­je leka­rzy w Onta­rio, uwa­ża, że poli­ty­ka ta ma na celu zrów­no­wa­że­nie prze­ko­nań leka­rzy z potrze­bą zapew­nie­nia dostę­pu do opie­ki medycz­nej — za jaką uzna­ję się euta­na­zję i aborcję.

Mówie­nie, że pacjen­ci mogą zna­leźć inne­go leka­rza, któ­ry im da skie­ro­wa­nie, igno­ru­je barie­ry, z jaki­mi bory­ka­ją się pacjen­ci żyją­cy na odle­głych obszarach.