Ope­ra­cja Ostra Brama

28 czerw­ca ppłk Alek­san­der Krzy­ża­now­ski pod­pi­sał roz­kaz ude­rze­nia na Wil­no, by zająć je nim przyj­dą Sowie­ci. Wal­ki trwa­ły do 15 lip­ca, ale już o świ­cie 13 lip­ca na Górze Zam­ko­wej na Wie­ży Gedy­mi­na zało­po­tał dum­nie bia­ło-czer­wo­ny sztan­dar. Zatknę­li go pchor. Jerzy Jensch i kpr. Artur Rych­ter. Sztan­dar był widocz­ny z każ­de­go miej­sca oka­le­czo­ne­go mia­sta. To roz­wście­czy­ło Niem­ców i od stro­ny pla­cu Łuki­skie­go, gdzie jesz­cze bro­ni­li się arty­le­rzy­ści i eses­ma­ni, padła sal­wa gra­na­tów z cięż­kich moź­dzie­rzy, ale pchor. Jensch zdą­żył ze swo­imi ludź­mi zbiec w dół i przy­łą­czyć się do żoł­nie­rzy sowiec­kich, któ­rzy ata­ko­wa­li Niem­ców w widłach Wilii i Wilenki”.

War­to tu dodać jesz­cze, że kil­ka dni potem na pole­ce­nie Sowie­tów AK skon­cen­tro­wa­ło się pod Wil­nem, gdzie ich pod­stęp­nie roz­bro­jo­no i więk­szość odwie­dzi­ła „bia­łe niedźwiedzie”.

W lip­cu i sierp­niu tego roku Wil­no było czy­sto pol­skie. Niem­cy z Litwi­na­mi wyrżnę­li Żydów, a Litwi­ni z Niem­ca­mi opu­ści­li Wileńszczyznę.


Co nam grozi???

Z son­da­ży wyni­ka, że PIS wygra nad­cho­dzą­ce wybo­ry z głu­po­ty pra­wi­co­wej opo­zy­cji. Jeśli to nastą­pi to upad­nie na kola­na przed Żyda­mi i będzie pró­bo­wał dać im co tyl­ko chcą. Wte­dy Naród powie veto i won a oba­wia­jąc się o swe stoł­ki zro­bią stan wojen­ny, któ­ry prze­po­wia­da­ła cho­dzą­ca po War­sza­wie prze­po­wied­nia z 1982 r.

Czy gro­zi Rosja?

W Goń­cu roz­trzą­sa się moż­li­wość ata­ku Puti­na na kra­je bał­tyc­kie, a szcze­gól­nie Łotwę. Oczy­wi­ście, może to zro­bić, ale na miły Bóg niech mi ktoś wytłu­macz co przez to osią­gnie; co ude­rze­nie na Łotwę czy Esto­nię da.

OK mogą Ruscy zająć Łotwę w dwa dni i co dalej. Prze­cież będzie jakiś opór a potem par­ty­zant­ka, ale naj­waż­niej­sze co zro­bi NATO. Jeśli pań­stwa NATO nie mają dość kon­wen­cjo­nal­nych sił to mają moc rakiet. Mogą jeśli nie znisz­czyć cały obwód kali­nin­gradz­ki to znisz­czyć ich bazy rakietowe.

Śmiem twier­dzić, że krzyk o obro­nę kra­jów bał­tyc­kich ma jeden cel, zwięk­sze­nie wydat­ków na wojsko.

Gra Koł­choź­ni­ka

Idą prze­py­chan­ki w spra­wie włą­cze­nia Bia­ło­ru­si do Rosji. Po Igrzy­skach Putin był w Miń­sku i chy­ba z Alek­san­derm Mniej­szym nie tyl­ko pili wódzie.

Usta­lo­no, nowe roz­mo­wy na 18 lip­ca i co dalej?

Mym nie­skrom­nym zda­niem Koł­choź­nik boi się tyl­ko jed­ne­go. Jak prze­sta­nie być wodzem Bia­ło­ru­si to Ruscy go pozba­wią „łako­ci”, któ­re tyle cza­su zbie­rał. Choć są tu i tam poskła­da­ne to jak nie będzie już wład­cą to mu w tym czy inny spo­sób odbiorą.

Wedle mnie w ostat­niej chwi­li przed kapi­tu­la­cją w nocy wsią­dzie w swe­go Beoin­ga i odle­ci w dal.

Pozo­sta­wi Ruskim ”pasz­tet” i będzie się śmiał jak będzie to im nie w smak bo na wieść o jego uciecz­ce wyj­dą ludzie na uli­ce i pyta­nie kto je spa­cy­fi­ku­je bo nikt z jego nikt z jego eki­py tego nie będzie mógł dokonać.


W Inter­ne­cie

Mało kto ma tyle cza­su, by godzi­na­mi prze­glą­dać to co tam jest, a jest spo­ro rze­czy. Są zdję­cia jak posło­wie w par­la­men­cie Ukra­iny walą się po pyskach. Cie­ka­we info poda­ją Ukra­iń­cy na temat Rosji. np. dane o siłach Rosji, któ­re na wiel­kość kra­ju są nie tyle mizer­ne, ale jest tam wiel­ki bała­gan. Dalej  jakie były prze­krę­ty przy budo­wie mostu do Kry­mu itd itd.

Ostat­nio pisze się o unie­za­leż­nie­niu państw bał­tyc­kich od Rosji pod wzglę­dem ener­gii a pro­blem spro­wa­dza się do tego, że UE naka­za­ła zamknąć litew­ską ato­mo­wą elek­trow­nie w Ignalinie.

Tra­fi­łem na wypo­wiedź 26-let­nie­go Rosja­ni­na, któ­ry prze­niósł się do Kali­for­nii i bije na alarm. Od 5 lat rocz­nie wyjeż­dża wedle nie­go 400 000 Rosjan i to naj­bar­dziej pręż­nych i wykształ­co­nych, bo nie podo­ba­ją się im sztyw­ne prze­pi­sy biu­ro­kra­tycz­ne do cze­go docho­dzi pla­ga łapow­nic­twa. Twier­dzi, że dzię­ki temu Rosja MUSI prze­grać z USA.

Zna­ją­cy rosyj­ski może to sam obej­rzeć w internecie

- Почему Россия ПРОИГРАЕТ США — ФАКТЫ

Woda dla Krymu

Jesz­cze za życia Sta­li­na roz­po­czę­to budo­wę kana­łu, któ­ry wodę z Woł­gi prze­ka­zy­wał na Krym. Osta­tecz­nie Chrusz­czow otwo­rzył kanał w 1963 r. Dzię­ki temu, oko­ło 400 000 hek­ta­rów sta­ło się tere­na­mi uprawnymi.

W 1914 r dopływ wody Ukra­ina wstrzy­ma­ła i powsta­ły spo­re pro­blem. W dużej czę­ści kra­ju tam doby­wa­ną wodę z pod­ziem­nych zbior­ni­ków nie moż­na pić, a spo­ra część kra­ju sta­je się pustynią.

Sank­cje czy­li zła­pał Kozak Tatarzyna…

Pod­czas wizy­ty Kima III z Korei w Rosji oka­za­ło się, że ma on nowe­go pan­cer­ne­go Mer­ce­de­sa, a prze­cież na ten kraj nało­żo­no sank­cje. No jakiś pośred­nik spo­ro zarobił.

Teraz Rosja nakła­da sank­cje na jarzy­ny i mle­ko z Łotwy. Będzie to bola­ło ten kraj, ale czy oby­wa­te­lom Rosji napraw­dę będzie się to podo­ba­ło, bo auto­ma­tycz­nie te pro­duk­ty pod­sko­czą u nich.

Wszy­scy marzą o tym, by skoń­czyć z sank­cja­mi bo ich kra­je cier­pią a praw­dę powie­dziaw­szy czy Krym jest w rękach Ukra­iny czy Rosji to im „wisi”.

Wyją­tek to mini­ster Cza­pu­to­wicz, bo on ma pol­ski biz­nes tam gdzie świa­tło nie dochodzi

Księż­nicz­ka Haja

W inter­ne­cie jest teraz spo­ro o niej. Była sie­ro­tą, jej mat­ka zgi­nę­ła w wypad­ku heli­kop­te­ra, gdy mia­ła 3 lata. Uczy­ła się w szko­le śred­niej w USA a potem stu­dio­wa­ła na Oxfor­dzie czy­li bar­dzo się zeu­ro­pe­izo­wa­ła. Przez chy­ba 5 lat była pierw­szą kobie­tą na cze­le świa­to­we­go związ­ku jeź­dziec­kie­go i jej konie zwy­cię­ża­ły w wiel­kich goni­twach. Peł­no jej było w róż­nych orga­ni­za­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych itd. Za szej­ka wyszła mając 30 lat i jako „euro­pej­ka” pew­nie nie bar­dzo dobrze się czu­ła w „domu arabskim”.

Miesz­ka teraz zapew­ne w domu jaki jej ojciec król Huse­in miał w Lon­dy­nie, a na 30 lip­ca jest ter­min pierw­szej roz­pra­wy roz­wo­do­wej. Pyta­nie jak  uło­ży sobie życie, bo w świe­cie arab­skim ma „prze­chla­pa­ne”.

Logicz­nie

Nie­ko­niecz­nie jestem zachwy­co­ny pra­wa­mi Bia­ło­ru­si a szcze­gól­nie ich  reali­za­cją, ale są wyjąt­ki. Np. w lasach nie­wol­no palić ognisk, a jedy­nie wol­no palić ogień w spe­cjal­nych „żela­znych pudłach” i w któ­rych pie­cze się szasz­ły­ki, a roz­wód rodzi­ców, któ­rych naj­młod­sze dziec­ko skoń­czy­ło 18 lat bez opłat robi urząd sta­nu cywilnego.

14 000 litrów

Ponoć, wedle pani Gór­skiej. tyle wody trze­ba zużyć by wypro­du­ko­wać jed­na parę dżin­sów. Pro­wa­dzą­ca spo­tka­nie z tą damą w WP nie zażą­da­ła wytłu­ma­cze­nie tej cyfry, a ja bym się chciał dowie­dzieć jak ta dama to wyli­czy­ła, bo mnie się to w gło­wie nie mieści.

Alek­san­der Pruszyński