Przed­sta­wio­na przez fede­ral­ną Par­tię Libe­ral­ną plat­for­ma wybor­cza doda 9,3 mld dol. po stro­nie wydat­ków budże­to­wych i powięk­szy fede­ral­ny defi­cyt budże­to­wy w przy­szłym roku do 27,4 mld dol.
Justin Tru­de­au przed­sta­wił w nie­dzie­lę całość pro­po­zy­cji swej par­tii, w tym wspar­cie dla stu­den­tów, szko­le­nia w zakre­sie agre­sji sek­su­al­nej dla sędziów oraz nowy poda­tek od dzia­łal­no­ści plat­form inter­ne­to­wych i dóbr luksusowych.

Defi­cyt fede­ral­ny wzrósł­by do 27,4 mld dol. w latach 2020–2021, a spadł­by do 21 mld dol. w latach 2023–2024.

Lider libe­ral­ny ogło­sił plat­for­mę swo­jej par­tii w nie­dzie­lę na kam­pu­sie Uni­ver­si­ty of Toron­to w Mississaudze.

W 2015 r. libe­ra­ło­wie obie­cy­wa­li trzy lata defi­cy­tu, i zrów­no­wa­żo­ny budżet fede­ral­ny w 2019 r.
Zgod­nie z pla­nem libe­ral­nym mak­sy­mal­na rocz­na kwo­ta dostęp­na w ramach pro­gra­mu Cana­da Stu­dent Grant wzro­śnie do 4200 dol, co ozna­cza wzrost o 1200 dol.

Odset­ki od poży­czek stu­denc­kich nie były­by nali­cza­ne przez dwa lata lub do momen­tu, gdy absol­went nie zacznie otrzy­my­wać wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści co naj­mniej 35 000 dol.. W przy­pad­ku, gdy wyna­gro­dze­nie spad­nie poni­żej 35 000 dol., odset­ki znów zosta­ną zawieszone.

Wresz­cie absol­wen­ci, któ­rzy są nowy­mi rodzi­ca­mi, mie­li­by moż­li­wość zawie­sze­nia spłat kre­dy­tu stu­denc­kie­go, dopó­ki ich dziec­ko nie osią­gnie wie­ku pię­ciu lat.

Aby zwięk­szyć przy­cho­dy, Libe­ra­ło­wie pro­po­nu­ją 10-pro­cen­to­wy „poda­tek od luk­su­su” — dodat­ko­wy poda­tek akcy­zo­wy na luk­su­so­we samo­cho­dy, łodzie i samo­lo­ty sprze­da­wa­ne za ponad 100 000 dol..
Fir­my inter­ne­to­we, któ­re osią­ga­ją co naj­mniej 1 miliard dola­rów rocz­nych glo­bal­nych przy­cho­dów i co naj­mniej 40 milio­nów dol. zysku w Kana­dzie — takie jak Ama­zon, Google, Net­flix, Apple i Face­bo­ok — zapła­cą trzy­pro­cen­to­wy poda­tek od przy­cho­dów gene­ro­wa­nych przez sprze­daż reklam inter­ne­to­wych i danych użytkowników.

Libe­ra­ło­wie prze­pro­wa­dzi­li­by tak­że nowy prze­gląd wydat­ków fede­ral­nych i wydat­ków budże­to­wych, kon­cen­tru­jąc się na środ­kach, któ­re „w nie­pro­por­cjo­nal­ny spo­sób przy­no­szą korzy­ści naj­bo­gat­szym oso­bom i dużym kor­po­ra­cjom w Kanadzie”.

Plat­for­ma Libe­ral­na nie okre­śla żad­nych ele­men­tów, któ­re nale­ży obciąć, ale Libe­ra­ło­wie mają nadzie­ję na zna­le­zie­nie oszczęd­no­ści w wyso­ko­ści 2 miliar­dów dola­rów w latach 2020–2021, któ­re wzro­sną do 3 miliar­dów dola­rów w cią­gu czte­rech lat.

85-stro­ni­co­wa plat­for­ma libe­ral­na przed­sta­wia sze­reg ist­nie­ją­cych zobo­wią­zań i już wdro­żo­nych pro­gra­mów, ale zawie­ra też wie­le nowych obietnic.

Na przy­kład fede­ral­na pła­ca mini­mal­na wzro­śnie do 15 dol. za godzi­nę, a libe­ra­ło­wie stwo­rzą ulgę podat­ko­wą w wyso­ko­ści 200 dol. na pokry­cie kosz­tów bile­tów do teatrów, muze­ów, gale­rii sztu­ki i innych miejsc kul­tu­ry dla dzie­ci w wie­ku powy­żej 12 lat.

Libe­ra­ło­wie obie­cu­ją wpro­wa­dzić obo­wiąz­ko­we szko­le­nie sędziów w spra­wie napa­ści sek­su­al­nej. Oso­by, któ­re doświad­czy­ły agre­sji sek­su­al­nej i prze­mo­cy w rodzi­nie, otrzy­ma­ją bez­płat­ną pomoc prawną.

Komi­sarz ds. ochro­ny pry­wat­no­ści był­by upraw­nio­ny do egze­kwo­wa­nia nowej “kar­ty cyfro­wej”, któ­ra daje użyt­kow­ni­kom Inter­ne­tu więk­szą kon­tro­lę nad wyko­rzy­sta­niem i ochro­ną ich danych, a plat­for­my spo­łecz­no­ścio­we zmu­sza do usu­wa­nia “nie­le­gal­nych tre­ści”, w tym “mowy nie­na­wi­ści”, w cią­gu 24 godzin.

We współ­pra­cy z przy­wód­ca­mi rdzen­nej lud­no­ści rząd libe­ral­ny wspól­nie opra­cu­je usta­wo­daw­stwo obej­mu­ją­ce rdzen­ną opie­kę zdro­wot­ną, pla­nu­je budo­wę infra­struk­tu­ry w spo­łecz­no­ściach tubyl­czych i przed­ło­ży usta­wo­daw­stwo w celu wdro­że­nia Dekla­ra­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych o pra­wach lud­no­ści rdzennej.

Libe­ra­ło­wie utwo­rzy­li­by tak­że sta­no­wi­sko pro­ku­ra­to­ra ds. ści­ga­nia ter­ro­ry­zmu, nowe biu­ro, w gestii któ­re­go było­by pro­wa­dze­nie spraw Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy podró­żu­ją za gra­ni­cę, aby dołą­czyć do orga­ni­za­cji terrorystycznych.

Justin Tru­de­au twier­dzi, że mimo nowych wydat­ków sytu­acja finan­so­wa jest sta­bil­na, dopó­ki gospo­dar­ka będzie rosła w sto­sun­ku do dłu­gu federalnego.