O zagro­że­niu nowym koro­na­wi­ru­sem roz­ma­wia­my z Pola­ka­mi na zaku­pach w pią­tek 31 stycz­nia 2020 roku w porze lun­chu na pol­skiej pla­zie “Wisła” w Mis­sis­sau­dze u zbie­gu Dixie i Burnhamthorpe.