Od 2 mar­ca br. oby­wa­te­le pię­ciu euro­pej­skich państw, w tym Pol­ski, będą zwol­nie­ni z obo­wiąz­ku posia­da­nia wizy przy podró­żach tury­stycz­nych do Tur­cji — oświad­czył w czwar­tek w komu­ni­ka­cie pra­so­wym rzecz­nik turec­kie­go MSZ Hami Aksoy.

Oprócz Pola­ków, z nowych regu­la­cji sko­rzy­sta­ją też oby­wa­te­le Austrii, Bel­gii, Holan­dii i Hisz­pa­nii. Euro­pej­scy tury­ści będą mogli prze­by­wać w Tur­cji do 90 dni w pół­rocz­nym okresie.

Aksoy dodał, że ta decy­zja zwięk­szy turec­ki poten­cjał tury­stycz­ny, a tak­że roz­wi­nie rela­cje han­dlo­we, eko­no­micz­ne i kulturalne.

Reklama

Według Pol­skiej Izby Tury­sty­ki, Tur­cja jest na dru­gim miej­scu w ran­kin­gu ulu­bio­nych desty­na­cji waka­cyj­nych Pola­ków. Na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się Gre­cja. (PAP)