Koro­na­wi­rus, koro­na­wi­ru­sem a odpor­ność orga­ni­zmu też jest waż­na, zacho­wu­jąc odpo­wied­nie środ­ki ostroż­no­ści, a zwłasz­cza odstęp mię­dzy nami powi­ni­śmy korzy­stać ze słoń­ca będąc aktyw­nym fizycz­nie — prze­ko­nu­je Andrzej Kumor

Odpor­ność stad­na — wyjaśnienie
Odpor­ność stad­na (ang. herd immu­ni­ty) – for­ma pośred­niej ochro­ny przed cho­ro­ba­mi zakaź­ny­mi, któ­ra wystę­pu­je, gdy znacz­na część popu­la­cji sta­ła się odpor­na na infek­cję, zapew­nia­jąc tym samym ochro­nę osób niechronionych[1][2] (na przy­kład: oso­by, u któ­rych szcze­pion­ka nie dzia­ła). W popu­la­cji, w któ­rej wie­le osób jest odpor­nych, łań­cu­chy infek­cji praw­do­po­dob­nie zosta­ną prze­rwa­ne, co zatrzy­mu­je lub opóź­nia roz­prze­strze­nia­nie się choroby[3]). Im więk­sza jest pro­por­cja osób w spo­łecz­no­ści, któ­re są odpor­ne, tym mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że ci, któ­rzy nie są odpor­ni, wcho­dzą w kon­takt z oso­bą zakażoną