W Rosji powsta­nie sys­tem iden­ty­fi­ko­wa­nia — za pomo­cą danych ope­ra­to­rów tele­fo­nii komór­ko­wej — osób, któ­re kon­tak­to­wa­ły się z zaka­żo­ny­mi koro­na­wi­ru­sem. Na pole­ce­nie pre­mie­ra Micha­iła Miszu­sti­na sys­tem opra­cu­je w naj­bliż­szych dniach mini­ster­stwo łącz­no­ści Rosji.

Sys­tem ten będzie się opie­rał na danych ope­ra­to­rów tele­fo­nów komór­ko­wych na temat geo­lo­ka­li­za­cji tele­fo­nów kon­kret­nych osób.

Oby­wa­te­le będą otrzy­my­wać infor­ma­cję o tym, że mie­li kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną i wobec tego powin­ni izo­lo­wać się przez odpo­wied­ni czas. Dane te zosta­ną też prze­ka­za­ne szta­bom powo­ła­nym do wal­ki z koro­na­wi­ru­sem w sto­li­cy i regio­nach Rosji.

Rzecz­nik Krem­la Dmi­trij Pie­skow oce­nił w ponie­dzia­łek, że dzia­ła­nia takie nie są naru­sze­niem pra­wa, a jed­nym z dzia­łań podej­mo­wa­nych w wal­ce z pandemią.

Podob­ny sys­tem dzia­ła już w Izra­elu. 22 mar­ca mini­ster­stwo zdro­wia tego kra­ju poin­for­mo­wa­ło o uru­cho­mie­niu apli­ka­cji, któ­ra śle­dzi loka­li­za­cję użyt­kow­ni­ka i usta­la, czy w cią­gu ostat­nich 14 dni kon­tak­to­wał się on z oso­bą zakażoną.

Miszu­stin pole­cił opra­co­wa­nie rosyj­skie­go sys­te­mu do 27 marca.

 

pap