Waty­kań­ski dyplo­ma­ta Luigi Rober­to Cona odpi­sał na list Tho­ma­sa Luka­szu­ka, kana­dyj­skie­go poli­ty­ka pol­skie­go pocho­dze­nia do któ­re­go był załą­czo­ny “Apel o ukró­ce­nie poli­tycz­nej dzia­łal­no­ści Tade­usza Rydzy­ka” z pod­pi­sa­mi ponad 100 tys. osób.

Pismo, Luigi Rober­to Cona wło­skie­go duchow­ne­go, któ­re­go papież Fran­ci­szek pół roku temu mia­no­wał ase­so­rem sek­cji ds. ogól­nych w waty­kań­skim Sekre­ta­ria­cie Sta­nu nie licząc zwro­tów grzecz­no­ścio­wych i pozdro­wień, zawie­ra jed­no zda­nie: “Pole­co­no mi prze­ka­za­nie Panu, że oba­wy pod­nie­sio­ne przez Pana w liście do Jego Świę­to­bli­wo­ści Fran­cisz­ka zosta­ły odno­to­wa­ne” (“I have been asked to tell you that the con­cerns raised by you in the let­ter to Pope Fran­ci­sco, have been noted”).

Tho­mas Luka­szuk nie spo­dzie­wał się takiej odpo­wie­dzi nie daje za wygra­ną i śle kolej­ne pismo.

za onet.pl